សេចក្តីផ្តើម

បណ្ណាល័យសាធារណៈតាកូម៉ា (ធីភីអិល) ត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មបណ្ណាល័យនៅក្នុងសង្កាត់ អ៊ីសស្សាយ និង ហីលថុប ដែលសាខាក្នុងសង្កាត់បានបិទនៅឆ្នាំ ២០១១ ដោយសារការកាត់បន្ថយថវិកា។ ដំណើរការនេះក៏នឹងពិចារណាលើជម្រើសសម្រាប់ការកែលម្អឡើងវិញនូវបណ្ណាល័យមែននៅ ដោនថោន។

ការចូលរួមផ្ដល់មតិ និងការចូលរួមចំណែករបស់សហគមន៍គឺមានសារៈសំខាន់ ហើយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីបំពេញការស្ទង់មតិនេះ។ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនឹងជួយយើងស្នើជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ ធីភីអិល ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មបណ្ណាល័យនិង/ឬសម្ភារៈបរិក្ខារដល់សហគមន៍ ហ៊ីលថុប និងអ៊ីសស្សាយឥឡូវនេះ និងទៅអនាគត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់គម្រោងនៅ https://www.tpleastsidehilltop.org/

អ្នកក៏អាចផ្ញើអ៊ីមែលទៅបុគ្គលិកគម្រោងតាមរយះអ៊ីមែលនេះ

jonathan@berkconsulting.com

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងការស្ទង់មតិ ឬគម្រោង។

0 of 20 answered
 

T