Ang maikling survey na ito ay tungkol sa kalusugan ng puso, at gusto naming makakuha ng impormasyon tungkol sa uri ng pangangalagang natatanggap mo. Makakatulong ang iyong mga sagot na maunawaan ng mga doktor, nurse, at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang pinagdaraanan ng mga pasyente at ang mga kailangan nila upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang puso. Kung kwalipikado kang sagutan ang survey na ito, makakatanggap ka ng $10 na gift card para sa panahong ilalaan mo.
Una, nais naming humingi ng impormasyon tungkol sa iyo.

Question Title

* 1. Nagpapatingin ka ba sa doktor o iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan (gaya ng nurse practitioner o assistant ng doktor) para sa kundisyong may kinalaman sa puso?

T