Tento dotazník je určený učiteľom predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika (VTIM) na úrovni stredoškolského vzdelávania (nižšie a vyššie stredné vzdelávanie – študenti vo veku 10 až nad 19 rokov) a jeho cieľom je zbierať informácie o vzdelávacích postupoch pri výučbe týchto predmetov. Do konca roka 2018 budú výsledky štúdie voľne dostupné na internete a zverejnené aj na stránke Scientix Observatory.
Keďže patríte medzi učiteľov predmetov VTIM, budeme radi, ak vyplníte dotazník a poskytnete nám spätnú väzbu aspoň o jednom z predmetov skupiny VTIM, ktorý vyučujete. Ak vyučujete niektorý predmet skupiny VTIM vo viac ako jednej triede, na konci prieskumu budete mať možnosť poskytnúť nám informácie až o troch ďalších triedach, v ktorých vyučujete VTIM, a to zodpovedaním otázok týkajúcich sa triedy (Otázky 1 až 4).
Triedou myslíme konkrétnu skupinu študentov, ktorí sa zúčastňujú konkrétnej hodiny.
Cieľom tohto dotazníka je zhodnotenie aktuálnych praktík učiteľov predmetov VTIM vzhľadom na spôsob organizácie výučby. Dotazník konkrétne skúma oblasti, ako sú: pedagogické prístupy, typ zdrojov, ktoré učitelia a študenti využívajú pri výučbe a učení sa predmetov VTIM, využívanie IKT vo výučbe a potreba špecializovaného vzdelávania učiteľov.
Do tejto štúdie môžete ďalej prispieť aj tým, že nám udelíte súhlas kontaktovať vás pre poskytnutie prípadovej štúdie.
Vyplnenie tohto dotazníka by nemalo trvať viac ako 20 minút.

Zbieranie a spracovanie údajov
Údaje zozbierané prostredníctvom tohto dotazníka sa použijú výlučne v prísnom súlade s uvedenými cieľmi. Tento dotazník podporuje Scientix, komunita pre vzdelávanie v oblasti vedy v Európe, a Texas Instruments Education Technology GmbH a vyvinulo ho partnerstvo EUN Partnership AISBL v spolupráci s Deloitte SAS. Všetky anonymné údaje zozbierané prostredníctvom toho prieskumu budú voľne dostupné na internete (otvorený prístup).
Na konci prieskumu môžu účastníci v prípade záujmu uviesť svoje meno a e-mailovú adresu, len ak majú záujem poskytnúť doplňujúce informácie, ktoré by vyústili do prípadovej štúdie. Na tieto osobné údaje dohliada EUN Partnership AISBL. Informácie nebudú zdieľané s nikým mimo EUN Partnership AISBL (napr. vaše meno a e-mailová adresa nebudú zdieľané so spoločnosťou Texas Instruments), budú použité len v súlade s uvedenými účelmi a budú vymazané na konci roka 2018. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto prieskumu kontaktuje prosím p. Adinu Nistorovú (adina.nistor@eun.org).

🡆 Informácie týkajúce sa triedy
🡆 Vaša výučba VTIM všeobecne

Question Title

* 5. Ako sa zvyčajne dozviete o učebných zdrojoch, ktoré používate na hodine?
Môžete zvoliť viac ako jednu odpoveď

Question Title

* 6. Aké učebné zdroje/materiály by ste chceli využívať, ale nemáte ich k dispozícii?

  Nevyužijem Využil/a by som Potrebujem Nutne potrebujem Neuplatňuje sa (už mám)
Roboty
Snímače, dátové zariadenia
Kalkulačky
Grafické kalkulačky
Pokusné laboratórium
Internetové alebo počítačové simulácie
Špecializovaný softvér pre VTIM (napr. GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs...)
Rozšírená realita/nástroje virtuálnej reality (vrátane napr. Virtual Labs)
Zdroje pre personalizované učenie
Zdroje pre žiakov s osobitnými potrebami
Zdroje publikované súkromnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti VTIM

Question Title

* 7. Privítali by ste viac podpory pre školy od súkromných spoločností pôsobiacich v oblasti VTIM formou:

  Vôbec Veľmi málo Do určitej miery Veľmi často
Umožnenia návštev v spoločnosti
Prezentácií odborníkov z oblasti VTIM pre žiakov na školách (osobne alebo online prostredníctvom webinárov)
Ponúkania učiteľských stáží
Ponúkania študentských stáží
Zabezpečovania učebných zdrojov pre školy
Umožnenia prístupu k hardvéru a vybaveniu
Profesionálneho rozvoja
Inej finančnej pomoci
🡆 Prekážky pri implementácii efektívnej výučby VTIM

Question Title

* 8. Ovplyvňujú vašu výučbu predmetov VTIM nasledovné faktory?

  Vôbec Veľmi málo Do určitej miery Veľmi často
Nedostatočný počet počítačov
Nedostatočný počet počítačov s pripojením na internet
Nedostatočná šírka pásma alebo rýchlosť internetu
Nedostatočný počet interaktívnych tabúľ
Nedostatočný počet prenosných počítačov (notebookov)
Zastaralé školské počítače a/alebo počítače vyžadujúce opravu
Nedostatok adekvátnych školení pre učiteľov
Nedostatočná technická podpora pre učiteľov
Nedostatočná pedagogická podpora pre učiteľov
Nedostatok obsahu v štátnom jazyku
Nedostatok pedagogických modelov pre atraktívnu výučbu predmetov VTIM
Organizácia vyučovacieho času (pevné stanovené časy hodín atď.)
Organizácia školského priestoru (veľkosť tried a nábytok v nich atď.)
Tlak na prípravu študentov na skúšky a testy
Nedostatok záujmu u učiteľov
Nedostatok interdisciplinárnej podpory od kolegov v škole
Žiadny alebo nejasný prínos používania IKT vo výučbe VTIM
Používanie IKT vo výučbe a učení sa nie je cieľom našej školy
Administratívne prekážky v prístupe k adekvátnemu obsahu/materiálom pre výučbu
Rozpočtové prekážky v prístupe k adekvátnemu obsahu/materiálom pre výučbu
🡆 Podpora výučby VTIM

Question Title

* 9. Vo vašej krajine/regióne je učiteľské vzdelávanie v oblasti VTIM pre učiteľov vyučujúcich váš predmet (vaše predmety):

Question Title

* 11. Používate počítač/tablet/smartfón a internet na aktualizovanie svojich znalostí z predmetu alebo na osobný alebo profesionálny rozvoj v rámci nejakého predmetu (t. j. týkajúceho sa alebo netýkajúceho sa predmetu, ktorý vyučujete)?

  Vôbec Veľmi málo Do určitej miery Veľmi často
Na aktívne vyhľadávanie informácií a aktualizáciu svojich znalostí (učebné zdroje, novinové články atď.)
Na účasť na kurzoch profesionálneho rozvoja
Na aktivitu v online komunitách (zoznamy adries, Twitter, Facebook, blogy...)
Na vytváranie nových materiálov pre osobnú potrebu (napr. kalendár, súkromná internetová stránka, vlastný blog) alebo na svoje hodiny (napr. vytváram vlastné digitálne učebné materiály pre študentov).

Question Title

* 12. Do akej miery vás podporujú nasledovné skupiny v zlepšovaní výučby VTIM?

  Malá/žiadna podpora Zväčša technická podpora Zväčša pedagogická podpora Technická aj pedagogická podpora
Iný učiteľ (učitelia) rovnakého predmetu
Iný učiteľ (učitelia) iného predmetu skupiny VTIM
Iný učiteľ (učitelia) iného predmetu mimo skupiny VTIM
Školský koordinátor pre IKT technológie
Odborníci z externého prostredia (odborná oblasť)
Online asistenčná služba, komunita alebo internetová stránka
Iní zamestnanci školy

Question Title

* 13. Majú vaši kolegovia a riaditeľ školy rovnaký pozitívny pohľad na inovatívnu výučbu predmetov VTIM vo vašej škole?
Príklady inovatívnej výučby VTIM zahŕňajú: vedeckú výučbu založenú na výskume, učenie sa založené na projekte, prevrátenú triedu, využívanie nástrojov IKT vo výučbe VTIM atď.

🡆 Názory a postoje učiteľov

Question Title

* 14. Má podľa vás inovatívna výučba VTIM (s použitím IKT a inovatívnych pedagogických prístupov) pozitívny dopad na nasledovné faktory?

  Vôbec Veľmi málo Do určitej miery Veľmi často
Študenti sa viac sústredia na učenie
Študenti sa viac snažia v tom, čo sa učia
Študenti pociťujú väčšiu nezávislosť v učení (v prípade potreby si môžu cvičenia zopakovať, môžu sa podrobnejšie venovať téme, ktorá ich zaujíma atď.)
Študenti ľahšie porozumejú tomu, čo sa učia
Študenti si ľahšie zapamätajú, čo sa naučili
Študenti si rozvíjajú kritické uvažovanie
Študenti sa viac zaujímajú o kariéru v oblasti VTIM
IKT uľahčujú kolaboratívnu prácu medzi študentami
IKT zlepšujú atmosféru v triede (študenti sa viac zapájajú, tým menej vyrušujú)

Question Title

* 15. Do akej miery nesúhlasíte alebo súhlasíte s nasledovnými vyjadreniami o využívaní IKT vo výučbe predmetov VTIM v školách?

  Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím
IKT by sa mali využívať na to, aby študenti:

...robili cvičenia a precvičovali učivo
...získavali informácie
...pracovali kolaboratívnou formou
...autonómne sa učili
Používanie IKT vo výučbe a učení sa u študentov pozitívne vplýva na:

...motiváciu
...výsledky
...zvyšovanie úrovne zručností (hĺbkové porozumenie)
...kompetencie týkajúce sa prierezových zručností (ako sa učiť, spoločenské zručnosti atď.)
Používanie IKT vo výučbe a učení sa je základom :

...prípravy študentov pre život a prácu
...v 21. storočí
🡆 Osobné informácie

Question Title

* 17. Ste

Question Title

* 18. Ako dlho vyučujete vrátane tohto školského roka (v akejkoľvek škole)?

Question Title

* 19. Vek

Question Title

* 20. Ako často používate počítač, tablet alebo smartfón na činnosti iné ako práca (napr. nakupovanie, organizácia fotografií, spoločenský kontakt, zábava, rezervácia hotela, kontaktovanie rodiny a priateľov)?

Question Title

* 21. Koľko hodín týždenne vyučujete celkovo?

Question Title

* 23. Chceli by ste nám poskytnúť informácie o jednej až troch ďalších triedach, v ktorých vyučujete?

Question Title

Obrázok
Práca prezentovaná v tomto dokumente je podporovaná programom Európskej komisie H2020 – projekt Scientix 3 (Dohoda o grante č. 730009), ktorý koordinuje European Schoolnet (EUN). Za obsah tohto dokumentu nesie výlučnú zodpovednosť organizátor, pričom obsah nepredstavuje názor Európskej komisie (EK) a EK nie je zodpovedná za prípadné použitie obsiahnutých informácií.

T