Jelen kérdőív a matematika, a természettudományos, a műszaki és az informatikai (MTMI) tantárgyakat középfokon (a középfokú oktatás alsó és felső szintjén, 10-től 19 éves korig terjedő korosztálynak) tanító pedagógusoknak szól. Az a célja, hogy információt gyűjtsön az MTMI tantárgyak oktatásának gyakorlatáról. A felmérés eredményeit még 2018 vége előtt ingyenesen elérhetővé tesszük az interneten, és beemeljük a Scientix Observatory segédanyagainak gyűjteményébe.
Minden MTMI-tanárt arra szeretnénk megkérni, hogy töltse ki a kérdőívet, és adjon visszajelzést legalább egy általa tartott MTMI-óráról. Amennyiben Ön egynél több MTMI-órát tart, a felmérés végén – a tanóra-specifikus kérdések (1–4. kérdés) újbóli megválaszolásával – további három MTMI-óráról lesz lehetősége információt nyújtani.
Óra alatt olyan, meghatározott tematikájú tanegységet értünk, amelyre diákok egy meghatározott csoportja jár.
A kérdőív célja az MTMI tárgyakat tanító tanárok oktatási gyakorlatának tanításszervezési szempontból történő felmérése. A következő területekre külön ki fogunk térni a kérdőívben: pedagógiai megközelítések; az adott MTMI-tárgy tanítását és tanulását elősegítő, a pedagógusok és a diákok által használt eszközök; az infokommunikációs technológia használata a tanítás során; területspecifikus tanárképzéssel kapcsolatos szükségletek.
Amennyiben esettanulmánnyal is szívesen közreműködne a felmérésben, kérjük, a kérdőív végén adja meg kapcsolatfelvételi adatait.
A kérdőív kitöltése általában maximum 20 percet vesz igénybe.

Adatgyűjtés- és feldolgozás
A felmérés során gyűjtött adatokat szigorúan a fent részletezett célkitűzésekkel összhangban használjuk fel. Jelen kérdőívet az EUN Partnership AISBL és a Deloitte SAS készítette a Scientix (az európai természettudományos oktatási közösség) és a Texas Instruments Education Technology GmbH támogatásával. A felmérés során gyűjtött, anonimizált adatokat ingyenesen elérhetővé fogjuk tenni az interneten (nyílt hozzáférés).
A résztvevők a felmérés végén megadhatják nevüket és e-mail-címüket, de mindenkit arra kérünk, hogy csak akkor adja meg az adatait, ha esettanulmányhoz vezető többletinformációt szeretne nyújtani. A felmérés végén megadott személyes adatok kezelője az EUN Partnership AISBL. Az adatokat az EUN Partnership AISBL nem osztja meg külső féllel (az Ön nevét és e-mail-címét például nem fogja megkapni a Texas Instruments), kizárólag a fent körvonalazott célokra használja fel, 2018 végén pedig maradéktalanul törölni fogja. A felméréssel kapcsolatos kérdéseivel keresse Adina Nistort az adina.nistor@eun.org címen!

🡆 Tanóra-specifikus adatok
🡆 Az MTMI-tanításról általában

Question Title

* 5. Ön jellemzően hogyan értesült az órán használt eszközök létezéséről?
Egynél több válasz is lehetséges

Question Title

* 6. Milyen tanulási segédeszközöket/segédanyagokat használna szívesen, amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésére?

  Nem használnám Tudnám használni Szükségem lenne rá Feltétlenül szükségem lenne rá Nem alkalmazható (már van)
Robotokat
Szenzorokat és adatgyűjtőket
Számológépeket
Grafikus számológépeket
Kísérleti laboratóriumot
Webes vagy számítógépes szimulációkat
MTMI-specifikus szoftvereket (Geogebra, Function Plotter, Remote Labs stb.)
Augmentált-/Virtuálisvalóság-eszközöket (beleértve például a Virtual Labset)
A személyre szabott tanuláshoz készített eszközöket
Speciális nevelési igényű tanulóknak készített eszközöket
MTMI területeken működő magáncégek eszközeit

Question Title

* 7. A következő lehetőségek közül melyekben szeretné, ha több támogatást kapnának az iskolák MTMI területeken működő magáncégektől?

  Egyáltalán nem Nagyon kevéssé Valamelyest Nagyon
Céglátogatások lehetővé tétele
MTMI-szakemberek előadásai a diákoknak az iskolában (élőben vagy online webináriumokon keresztül)
Ideiglenes álláshelyek biztosítása tanároknak
Ideiglenes álláshelyek biztosítása diákoknak
Tanítási segédletek biztosítása az iskolák részére
Hozzáférés biztosítása különböző harware-ekhez/berendezésekhez
Szakmai fejlesztés
Egyéb anyagi támogatás
🡆 A hatékony MTMI-oktatás útjában álló akadályok

Question Title

* 8. Az Ön MTMI-oktatói tevékenységét melyek befolyásolják a következő tényezők közül?

  Egyáltalán nem Nagyon kevéssé Valamelyest Nagyon
Számítógéphiány
Internetcsatlakozással rendelkező számítógépek hiánya
Elégtelen sávszélesség vagy internetsebesség
Interaktív táblák hiánya
Hordozható számítógépek (laptopok/notebookok) hiánya
Az iskolai számítógéppark korszerűtlen és/vagy javításra szorulna
A tanárok nem kapják meg a szükséges felkészítést
A tanárok nem kapnak elégséges műszaki támogatást
A tanárok nem kapnak megfelelő pedagógiai támogatást
Kevés tartalom érhető el a nemzeti nyelven
Kevés pedagógiai módszertan érhető el arról, hogyan lehet vonzóan MTMI tárgyakat tanítani
Időszervezés az iskolában (rögzített tanítási idő stb.)
Térszervezés az iskolában (osztálytermek mérete, bútorok stb.)
Nagy a nyomás, hogy a vizsgákra és tesztekre kell felkészíteni a diákokat
A tanárok érdeklődésének hiánya
Elégtelen tantárgyközi támogatás a kollégák részéről
Nincs vagy nem látszik az előnye az infokommunikációs technológiák használatának az MTMI-oktatásban
A mi iskolánkban az infokommunikációs eszközök használata a tanítás és tanulás során nem cél
A tanításhoz szükséges tartalomhoz/segédanyagokhoz való hozzáférésnek adminisztratív akadályai vannak
A tanításhoz szükséges tartalomhoz/segédanyagokhoz való hozzáférésnek költségvetési akadályai vannak
🡆 Az MTMI-oktatás támogatása

Question Title

* 9. Az Ön országában/régiójában az MTMI-specifikus tanárképzés az Ön tantárgya esetében:

Question Title

* 11. Használ Ön az internetre csatlakoztatott számítógépet/táblagépet/okostelefont tárgyi tudásának frissítése vagy egy tárgyterületre (mindegy, hogy kapcsolódik-e az Ön által tanított tárgyhoz) vonatkozó tudásának személyes vagy szakmai célú fejlesztése érdekében?

  Egyáltalán nem Nagyon ritkán Néha Gyakran
Aktívan kutatok új információk után, és frissítem a tudásomat (tanítási segédanyagok, újságcikkek stb.)
Szakmai fejlesztési célú kurzusokon veszek részt
Részt veszek bizonyos online közösségek életében (levelezőlisták, Twitter, Facebook, blogok stb.)
Új anyagokat hozok létre személyes célra (pl. naptár, saját webhely, saját blog) vagy az óráimra (pl. saját magam készítek digitális tananyagot a diákjaimnak).

Question Title

* 12. Milyen mértékben kap Ön segítséget a következő csoportoktól/személyektől MTMI tárgyak oktatásával kapcsolatban?

  Kevés támogatást kapok/Nem kapok támogatást Főleg technikai támogatást kapok Főleg pedagógiai támogatást kapok Technikai és pedagógiai támogatást is kapok
Ugyanazt a tárgyat tanító, más tanár(ok)
Más MTMI tárgyat tanító tanár(ok)
Más, nem-MTMI tárgyat tanító tanár(ok)
Az iskola technológiai/infokommunikációs technológiai koordinátora
Iskolán kívüli szakértők (iparági szereplők stb.)
Online ügyfélszolgálat, közösség vagy webhely
Egyéb iskolai személyzet

Question Title

* 13. Az iskola vezetője és kollégái pozitívan ítélik meg az innovatív MTMI-oktatásban rejlő lehetőségeket?
Az innovatív MTMI-oktatáshoz tartozik például az érdeklődésen alapuló tudományoktatás, a projektközpontú tanulás, a tükrözött osztályterem, az infokommunikációs eszközök használata az MTMI-oktatásban stb.

🡆A tanár véleménye és hozzáállása

Question Title

* 14. Az Ön véleménye szerint az innovatív MTMI-oktatás (infokommunikációs eszközök és innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása) pozitív hatással van a következőkre?

  Egyáltalán nem Nagyon kevéssé Valamelyest Nagyon
A diákok jobban koncentrálnak a tanulásra
A diákok keményebben dolgoznak azon, amit tanulnak
A diákok önállóbbnak érzik magukat a tanulás során (ha szükséges, meg tudják ismételni a kísérleteket; mélyebben bele tudják ásni magukat az őket érdeklő témákba stb.)
A diákok könnyebben megértik, amit tanulnak
A diákok jobban emlékeznek a tanultakra
A diákok elsajátítják a kritikus gondolkodás készségét
A diákokat jobban érdeklik az MTMI területekkel kapcsolatos pályák
Az infokommunikációs technológia alkalmazása elősegíti az együttműködést a diákok között
Az infokommunikációs technológia alkalmazása javítja az osztálytermi légkört (a diákok jobban bevonódnak, kevésbé zavaróak)

Question Title

* 15. Mennyiben ért vagy nem ért egyet a következő, az infokommunikációs technológiák MTMI tantárgyak iskolai oktatására történő használatára vonatkozó kérdésekkel?

  Egyáltalán nem értek egyet Nem értek egyet Egyetértek Teljes mértékben egyetértek
Az infokommunikációs technológiák használata arra kell, hogy irányuljon, hogy a diákok:

...feladatokat oldjanak meg, és gyakoroljanak.
...információkat elevenítsenek fel.
...együttműködve dolgozzanak.
...önállóan tanuljanak.
Az infokommunikációs technológiák használata a tanítás és tanulás során pozitív hatással van a diákok:

...motivációjára
...tanulmányi eredményére.
...magasabb szintű készségeire (mély megértés).
...transzverzális készségeire (a tanulás tanulása, társas kompetenciák stb.).
Az infokommunikációs technológiák használata a tanítás és tanulás során nélkülözhetetlen:

...ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek az életre és a munkára.
...a 21. században.
🡆 Személyes háttérinformációk

Question Title

* 17. Mi az Ön neme?

Question Title

* 18. A folyó iskolai évet is beleértve hány éve tanít (bármilyen iskolában)?

Question Title

* 19. Hány éves Ön?

Question Title

* 20. Milyen gyakran használ számítógépet/táblagépet/okostelefont a munkájával nem összefüggő tevékenységekkel kapcsolatban (pl. vásárlás, fényképek rendezése, társas kapcsolatok ápolása, szórakozás, szállásfoglalás, beszélgetés családtagokkal és barátokkal)?

Question Title

* 21. Összesen heti hány órát tanít?

Question Title

* 23. Szeretne további egy, kettő vagy három Ön által tanított órával kapcsolatban információt nyújtani?

Question Title

Kép
Az ebben a dokumentumban bemutatott munkához az Európai Bizottság H2020-as programja – Scientix 3 projekt (730009 sz. támogatási megállapodás) – nyújt finanszírozást. A dokumentum tartalmáért kizárólag a projekt szervezői felelősek, az nem képviseli az Európai Bizottság nézeteit, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az itt publikált információk bárminemű felhasználásáért.

T