Küsimustik on suunatud teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) õpetajatele põhi- ja keskkoolis (õpilased vanuses 10–19) ning selle eesmärk on koguda teavet õpetamispraktika kohta STEM-hariduses. Uuringu tulemused tehakse veebis vabalt kättesaadavaks enne 2018. aasta lõppu ning need lisatakse Scientixi vaatlusjaama.
Kutsume teid kui STEM-aine õpetajat küsimustikku täitma ning andma tagasisidet vähemalt ühe STEM-klassi kohta, keda õpetate. Kui õpetate rohkem kui üht STEM-klassi, on teil küsimustiku lõpus võimalus anda teavet kuni kolme täiendava STEM-klassi kohta, täites lihtsalt uuesti klassi puudutavad küsimused (küsimused 1 kuni 4).
Klassi all peame silmas kindlat õpilaste rühma, kes osalevad kindlas tunnis.
Küsimustiku eesmärk on hinnata STEM-ainete õpetajate praktikat seoses sellega, kuidas nad oma õpetamistööd korraldavad. Täpsemalt uuritakse küsimustiku kaudu peamiselt järgmisi valdkondi: pedagoogilised lähenemisviisid, õpetajate ja õpilaste kasutatavad materjalid STEM-ainete õpetamise ja õppimise toetamiseks, IKT kasutamine õpetamisprotsessis ja vajadus kindla sisuga õpetajate täienduskoolituse järele.
Kui soovite uuringusse rohkem panustada, saate märkida, et võime teiega juhtumiuuringu läbiviimiseks ühendust võtta.
Küsimustikule vastamine ei tohiks aega võtta üle 20 minuti.

Andmete kogumine ja töötlemine
Küsimustikuga kogutud andmeid kasutatakse eesmärkidel, mis on määratletud allpool.
Küsimustikku toetavad Euroopa teadushariduse kogukond Scientix ja Texas Texas Instruments Education Technology GmbH. Selle on koostanud EUN Partnership AISBL koostöös Deloitte’iga. Kõik küsimustikuga kogutud anonüümsed andmed tehakse veebis vabalt kättesaadavaks (avatud ligipääs).
Soovi korral võivad osalejad sisestada küsimustiku lõpus oma nime ja e-posti aadressi, kuid seda üksnes juhul, kui nad on huvitatud jätkuinfo andmisest, mis viib juhtumiuuringu läbiviimiseni. EUN Partnership AISBL vastutab nende isikuandmete eest. Seda teavet ei jagata väljapoole EUN Partnership AISBLi (näiteks ei jagata teie nime ega e-posti aadressi Texas Instrumentsile) ning seda kasutatakse ainult väljaöeldud eesmärkidel. Andmed kustutatakse 2018. aasta lõpus. Kui te soovite küsimustiku kohta midagi küsida, võtke palun ühendust Adina Nistoriga (adina.nistor@eun.org).

🡆 Klassi puudutav teave
🡆 Üldiselt teie STEM-ainete õpetamise kohta

Question Title

* 5. Kuidas tavaliselt leiate klassis kasutatavaid õppematerjale?
võite valida rohkem kui ühe vastusevariandi

Question Title

* 6. Milliseid õppimisallikaid/materjale sooviksite kasutada, kuid mis pole teile kättesaadavad?

  Ma ei hakka seda kasutama Ma saaksin seda kasutada Ma vajan seda Ma vajan seda kindlasti Pole kohaldatav (mul on juba olemas)
Robotid
Sensorid, andmelogerid
Kalkulaatorid
Graafikakalkulaatorid
Katselabor
Veebi- või arvutipõhised simulatsioonid
STEMile eriomane tarkvara (e.g. GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs,…)
Laiendatud reaalsuse / virtuaalreaalsuse tööriistad (sealhulgas näiteks Virtual Labs)
Materjalid individualiseeritud õppeks
Materjalid erivajadustega õpilastele
STEM-valdkonnas tegutsevate eraettevõtete avaldatud materjalid

Question Title

* 7. Kas sooviksite koolile rohkem toetust STEM-valdkonna eraettevõtetelt järgmistes aspektides:

  Üldse mitte Väga vähe Mõningal määral Palju
Ettevõtete külastamise toetamine
STEM-spetsialistide esinemine kooliõpilastele (auditoorselt või veebis veebinaride kaudu)
Õpetajatele praktikakohtade pakkumine
Õpilastele praktikakohtade pakkumine
Õppematerjalide kättesaadavaks tegemine koolidele
Ligipääsu võimaldamine riistvarale ja varustusele
Kutsealane areng
Muu rahaline toetus
🡆 Takistused tõhusa STEM-õpetamistöö rakendamisel

Question Title

* 8. Kas teie STEM-õpetamistööd mõjutab järgnev?

  Üldse mitte Väga vähe Mõningal määral Palju
Ebapiisavalt arvuteid
Ebapiisavalt internetti ühendatud arvuteid
Ebapiisav internet lairiba või kiirus
Ebapiisavalt interaktiivseid valgetahvleid
Ebapiisavalt kaasaskantavaid arvuteid
Kooliarvutid on vanad ja/või vajavad parandamist
Asjatundlike õpetajate täienduskoolituste puudus
Ebapiisav tehniline tugi õpetajatele
Ebapiisav pedagoogiline tugi õpetajatele
Riigikeelse sisu puudus
Pedagoogiliste mudelite puudus STEMi atraktiivsel viisil õpetamiseks
Kooliajakorraldus (fikseeritud tunniaeg jne)
Kooli ruumide korraldus (klassi suurus, mööbel jne)
Surve valmistada õpilasi eksamiteks ja testideks ette
Õpetajate huvipuudus
Ebapiisav valdkonnaülene tugi kooli kolleegidelt
Olematu või ebaselge kasu IKT kasutamisest STEM-ainete õpetamises
IKT kasutamine õpetamises ja õppimises pole meie koolis eesmärk
Halduspiirangud õpetamiseks sobivale sisule/materjalile ligipääsemisel
Eelarvepiirangud õpetamiseks sobivale sisule/materjalile ligipääsemisel
🡆 Toetus STEM-ainete õpetamisel

Question Title

* 9. Teie riigis/piirkonnas on STEM-ainete õpetajate täienduskoolitused teie aines/ainetes:

Question Title

* 11. Kas kasutate arvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni ja internetti, et uuendada aineteadmisi ning end isiklikus või tööalases plaanis mistahes teemal arendada (olenemata, kas see on teie ainega seotud või mitte)?

  Üldse mitte Väga vähe Mõningal määral Palju
Teabe aktiivseks otsimiseks ja enda teadmiste värskendamiseks (õppematerjalid, uudiseid jne)
Kutsealase arengu kursustel osalemiseks
Veebikogukondades osalemiseks (meilinimekirjad, Twitter, Faceook, blogid…)
Uute materjalide loomiseks kas isiklikuks tarbeks (nt kalender, isiklik veebileht või blogi) või tundide jaoks (nt õpilastele digitaalsete õppematerjalide loomine).

Question Title

* 12. Kui palju saate tuge järgmistelt rühmadelt STEM-ainete õpetamise arendamiseks?

  Vähe tuge / üldse mitte Peamiselt tehniline tugi Peamiselt pedagoogiline tugi Nii tehniline kui ka pedagoogiline tugi
Teistelt sama aine õpetajatelt
Muude STEM-ainete õpetajatelt
Teistelt õpetajatelt, kes ei õpeta STEM-aineid
Kooli IKT/tehnoloogiajuhilt
Ekspertidelt väljaspool kooli (asjaomane tööstus… )
Veebipõhine kasutajatugi, kogukond või veebileht
Muu koolipersonal

Question Title

* 13. Kas teie kolleegid ja kooli juht on positiivselt meelestatud STEM-ainete uuendusliku õpetamise osas teie koolis?
Näiteid STEM-ainete uuenduslikust õpetamisest: uurimuslik teadusharidus, projektipõhine õpe, ümberpööratud klassiruum, IKT-vahendite kasutamine STEM-hariduses jne

🡆Õpetajate arvamus ja suhtumine

Question Title

* 14. Kas teie meelest avaldab STEM-ainete uuenduslik õpetamine (IKT ja uuenduslike pedagoogiliste lähenemisviiside kasutamine) järgmist positiivset mõju?

  Üldse mitte Väga vähe Mõningal määral Palju
Õpilased keskenduvad rohkem enda õppetööle
Õpilased pingutavad õppides rohkem
Õpilased tunnetavad õppetöös iseseisvust (nad saavad vajadusel ülesandeid korrata, uurida üksikasjalikumalt teemasid, mille vastu nad huvi tunnevad jne)
Õpilased mõistavad õpitavat hõlpsamini
Õpilased mäletavad õpitut paremini
Õpilased arendavad kriitilist mõtlemist
Õpilased on rohkem huvitatud STEM-karjäärist
IKT toetab õpilastevahelist koostööd
IKT parandab klassi õhkkonda (õpilased on rohkem kaasatud, segavad tundi vähem)

Question Title

* 15. Millisel määral nõustute või ei nõustu iga järgmise väitega IKT kasutamise kohta STEM-ainete õpetamisel koolis?

  Ei nõustu üldse Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun täielikult
IKT-d peaks kasutama õpilastega:

...ülesannete ja harjutuste tegemiseks
...info saamiseks
...koostöös töötamiseks
...iseisesvalt õppimiseks
IKT kasutamine õpetamises ja õppimises mõjutab positiivselt õpilaste:

...motivatsiooni
...tulemusi
...kõrgemat oskuste taset (sügavuti arusaamist)
...valdkonnaüleste oskuste omandamist (õppimisoskus, sotsiaalsed pädevused jne)
IKT kasutamine õpetamises ja õppimises on hädavajalik,

...et valmistada õpilasi ette elamiseks ja õppimiseks
...21. sajandil
🡆 Isiklik taustteave

Question Title

* 17. Kas olete

Question Title

* 18. Arvestades ka käesolevat õppeaastat, kui kaua olete õpetanud (mistahes koolis)?

Question Title

* 19. Vanus

Question Title

* 20. Kui tihti kasutate arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni muudeks tegevusteks peale töö (nt poodlemine, fotode haldamine, sotsialiseerumine, meelelahutus, hotelli broneerimine, pere ja sõpradega suhtlemine)?

Question Title

* 21. Kui palju tunde/õppeseansse te kokku igal nädalal annate?

Question Title

* 23. Kas sooviksite lisaks anda klassi puudutavat teavet veel ühe kuni kolme enda õpetatava klassi kohta?

Question Title

Pilt
Käesoleva dokumendi aluseks olevat tööd toetab Euroopa Komisjoni H2020 programm projektis Scientix 3 (toetusleping nr 730009) ning seda juhib European Schoolnet (EUN). Dokumendi sisu eest vastutab ainult korraldaja ning see ei väljenda Euroopa Komisjoni arvamust. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mistahes viisil kasutamise eest.

T