Tento dotazník je určen učitelům přírodovědných, technologických a technických předmětů (předmětů STEM) na středních školách (vyšších i nižších, tedy studentů ve věku 10–19+ let). Cílem je získat informace o postupech ve výuce oborů STEM. Výsledky průzkumu budou volně dostupné online před koncem roku 2018 a zveřejněny na stránkách Scientix Observatory.
Obracíme se na vás jako na učitele předmětů STEM s žádostí o vyplnění dotazníku a poskytnutí informací minimálně o jedné třídě, ve které STEM vyučujete. Pokud učíte STEM ve více třídách, máte na konci dotazníku možnost uvést informace až o třech dalších. Ohledně výuky v těchto třídách budete znova odpovídat pouze na některé otázky (otázky č. 1–4).
Jako „třídu“ označujeme určitou skupinu studentů, která navštěvuje konkrétní hodiny.
Smyslem dotazníku je ohodnotit současné postupy učitelů předmětů STEM z hlediska organizace jejich výuky. Konkrétně se dotazník týká oblastí, jako jsou metodické postupy, typy materiálů, které učitelé a studenti na podporu výuky a studia předmětů STEM používají, využívání IKT ve výuce a potřeba odborné přípravy učitelů.
Vaše účast v průzkumu nemusí vyplněním dotazníku skončit. Můžete uvést, že jste ochotni na požádání poskytnout případovou studii.
Vaše účast v průzkumu nemusí skončit vyplněním dotazníku.

Shromažďování a zpracovávání údajů
Údaje získané v tomto šetření budou použity pouze výhradně za výše uvedenými účely. Garantem dotazníku je organizace Scientix, komunita pro přírodovědné vzdělávání v Evropě, a firma Texas Instruments Education Technology GmbH. Sestavila ho organizace EUN Partnership AISBL ve spolupráci se společností Deloitte SAS. Všechny anonymně získané údaje budou volně dostupné online (otevřený přístup).
V případě zájmu mohou účastníci na konci dotazníku uvést své jméno a e-mailovou adresu, pouze však v případě, že mají zájem poskytnout další informace, které povedou k vypracování případové studie. Kontrolorem těchto osobních údajů je společnost EUN Partnership AISBL. Tyto informace nebude EUN Partnership AISBL dále sdílet (např. vaše jméno a e-mailovou adresu neposkytne firmě Texas Instruments), použije je pouze k uvedeným účelům a na konci roku 2018 je vymaže. S případnými dotazy ohledně průzkumu se obracejte na Adinu Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Informace o třídě
🡆 Vaše výuka předmětu STEM obecně

Question Title

* 5. Jakým způsobem se obvykle dozvídáte o výukových materiálech, které používáte ve výuce?
Můžete označit více odpovědí.

Question Title

* 6. Jaké výukové zdroje/materiály byste rádi používali, ale nemáte je k dispozici?

  Nevyužiji Mohl/a bych využít Potřebuji Rozhodně potřebuji Neuplatňuje se (již má)
Roboty
Sensory, datalogery
Kalkulačky
Grafické kalkulačky
Experimentální laboratoř
Webové nebo počítačové simulace
Software určený přímo pro výuku předmětů STEM (např. GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs…)
Rozšířenou realitu/nástroje pro práci s virtuální realitou (včetně např. virtuální laboratoře)
Materiály pro personalizovanou výuku
Materiály pro žáky se speciálními potřebami
Materiály publikované soukromými firmami, které působí v oblasti STEM

Question Title

* 7. V jakém směru by podle vás měly školám pomáhat soukromé firmy působící v oblasti STEM?

  Vůbec ne Velmi málo V určité míře Velmi
Umožňování exkurzí ve firmách
Zajištění přednášek odborníků z oborů STEM pro žáky (prezenční i online přednášky formou webinářů)
Zajišťování stáží pro učitele
Zajišťování stáží pro studenty
Zpřístupňování výukových materiálů školám
Zpřístupňování hardwaru a vybavení
V oblasti profesního rozvoje
Jiná finanční podpora
🡆 Překážky zavádění efektivní výuky předmětů STEM

Question Title

* 8. Mají následující problémy vliv na vaši výuku STEM?

  Vůbec ne Velmi málo V určité míře Velmi
Nedostatečný počet počítačů
Nedostatečný počet počítačů s internetovým připojením
Nízká kvalita nebo rychlost internetového připojení
Nedostatečný počet interaktivních tabulí
Nedostatečný počet přenosných počítačů (notebooků)
Školní počítače jsou zastaralé/potřebují opravit
Nedostatečná odborná příprava učitelů
Nedostatečná technická podpora pro učitele
Nedostatečná metodická podpora učitelů
Nedostatek materiálů v jazyce daného státu
Nedostatek metodických příkladů, jak předměty STEM učit zajímavě
Organizace výuky z hlediska času (přesně stanovené hodiny apod.)
Uspořádání prostoru ve škole (velikost tříd, uspořádání nábytku apod.)
Tlak na to, aby byli studenti připravováni ke zkouškám a testům
Nedostatek zájmu ze strany učitelů
Nedostatečná mezipředmětová podpora ze strany kolegů na škole
Žádný nebo nejasný přínos využívání IKT ve výuce předmětů STEM
Používání IKT pro výuku a studium nepatří mezi cíle naší školy
Administrativní překážky při získávání vhodných materiálů pro výuku
Finanční překážky při získávání vhodných materiálů pro výuku
🡆 Podpora výuky v oborech STEM

Question Title

* 9. V mé zemi/regionu je odborná příprava učitelů v oblasti STEM v mém předmětu:

Question Title

* 11. Používáte počítač/tablet/chytrý telefon a Internet k získávání nových odborných znalostí nebo k osobnímu či profesnímu rozvoji (bez ohledu na vyučovný předmět)?

  Vůbec ne Velmi málo V určité míře Velmi
Aktivně vyhledávám informace a aktualizuji si znalosti (vyhledávám výukové materiály, články o novinkách atd.)
Absolvuji zde kurzy zaměřené na profesní rozvoj
Jsem aktivní v online komunitách (mailování, Twitter, Facebook, blogy…)
Vytvářím nové materiály pro osobní potřebu (např. kalendář, osobní webové stránky, vlastní blog) nebo pro potřeby výuky (tvořím pro studenty vlastní digitální výukové materiály)

Question Title

* 12. Do jaké miry vás podporují následující skupiny s cílem zkvalitnit vaší výuku STEM?

  Mám velmi malou/žádnou podporu Mám zejména technickou podporu Mám zejména metodickou podporu Mám technickou i metodickou podporu
Jiní učitelé mého předmětu
Učitelé jiných předmětů z oblasti STEM
Učitelé předmětů nespadajících do oblasti STEM
Školní koordinátor IKT/technologický koordinátor
Odborníci mimo školu (z průmyslu…)
Asistenční služba, komunita, webové stránky
Jiní zaměstnanci školy

Question Title

* 13. Podporují vaši kolegové a ředitel/ka školy inovativní výuku předmětů STEM na škole?
Mezi příklady inovativní výuky STEM patří: badatelsky pojaté přírodovědné vzdělávání, projektové učení, převrácená třída, využívání IKT v přírodovědné výuce apod.

🡆 Názory a postoje učitelů

Question Title

* 14. Má podle vašeho názoru inovativní výuka předmětů STEM (využívání IKT a inovativní metodické postupy) kladný dopad na následující oblasti?

  Vůbec ne Velmi málo V určité míře Velmi
Studenti se více soustředí na studium
Studenti při učení vyvíjejí větší úsilí
Studenti mají pocit větší autonomie při učení (mohou si v případě potřeby znovu udělat cvičení, podrobněji se zabývat tématy, která je zajímají apod.)
Studenti probíranou látku snáze chápou
Studenti si snáze zapamatují, co se naučili
Studenti si rozvíjejí kritické myšlení
Studenti se více zajímají o profesní uplatnění v oborech STEM
IKT podporují spolupráci mezi studenty
IKT zlepšují klima ve třídě (studenti jsou více zapojeni, méně ruší)

Question Title

* 15. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito tvrzeními o používání IKT ve výuce předmětů STEM na školách?

  Rozhodně nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Rozhodně souhlasím
IKT by se měly používat pro tyto činnosti:

...studenti dělají cvičení a procvičují si látku
...studenti si vybavují informace
...studenti pracují společně
...studenti se učí autonomně
Používání IKT ve výuce a studiu má u studentů kladný vliv na:
...motivaci
...výsledky
...pokročilé dovednosti (hluboké porozumění)
...kompetence související s mezipředmětovými dovednostmi (učení se učit, sociální kompetence atd.)
Používání IKT ve výuce a studiu má zásadní význam:

...pro přípravu studentů na život a práci
...v 21. století
🡆 Osobní informace

Question Title

* 17. Pohlaví

Question Title

* 18. Jak dlouho včetně tohoto roku již učíte (na jakékoli škole)?

Question Title

* 19. Věk

Question Title

* 20. Jak často používáte počítač, tablet nebo chytrý telefon pro jiné než pracovní činnosti (např. nakupování, třídění fotografií, společenské kontakty, zábavu, objednávání hotelu, korespondenci se členy rodiny či přáteli)?

Question Title

* 21. Kolik hodin/bloků učíte celkem týdně?

Question Title

* 23. Chcete uvést doplňující informace o jedné až třech daších třídách, které učíte?

Question Title

Obrázek
Práce prezentovaná v tomto dokumentu má podporu programu Evropské komise H2020 – projekt Scientix 3 (grantová smlouva č. 730009), který koordinuje společnost European Schoolnet (EUN). Za obsah dokumentu nese plnou zodpovědnost organizátor, dokument nevyjadřuje názory Evropské komise a Komise není zodpovědná za případné další využití zde uvedených informací.

T