Khi chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện Title I và Chương trình Gắn kết giữa Phụ huynh và Gia đình trong Học khu Quận Ware, chúng tôi muốn bạn đóng góp ý kiến về cách chúng tôi đang làm và những gì chúng tôi có thể làm để đáp ứng nhu cầu của con bạn và gia đình. Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp mỗi trường và học khu lập kế hoạch cho năm học tiếp theo. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến và đề xuất của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát này.

Question Title

* 1. Con bạn đi học ở đâu? (Bạn có thể chọn nhiều trường nếu bạn có con ở các địa điểm khác.)

Question Title

* 2. Con bạn đăng ký học ở lớp nào? (Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 3. Bạn muốn quỹ Title I Parent and Family Engagement (dành riêng 1%) được sử dụng như thế nào tại trường?

Question Title

* 4. Vui lòng sử dụng không gian bên dưới để chia sẻ ý kiến của bạn cho giáo viên, hiệu trưởng, các nhà lãnh đạo khác và nhân viên sẽ giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ hợp tác với phụ huynh và gia đình để cải thiện thành tích của học sinh để chúng tôi có thể cung cấp các hoạt động học tập chuyên nghiệp nhằm đáp ứng mục tiêu này.

Question Title

* 5. Bạn thích (các) hình thức liên lạc nào khi nói đến thông tin về việc học của con bạn? (Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 6. Thông tin liên lạc từ trường được cung cấp, dịch hoặc thông dịch bằng ngôn ngữ tôi yêu cầu.

Question Title

* 7. Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để bạn tham gia một sự kiện dành cho cha mẹ?

Question Title

* 8. Bạn muốn tham dự loại cuộc họp nào?

Question Title

* 9. Lý do có khả năng nhất khiến bạn không tham dự sự kiện đính hôn của gia đình là gì?

Question Title

* 10. Bạn muốn nhà trường cung cấp dịch vụ chuyển tiếp hoặc dịch vụ nào cho các gia đình? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 11. Chọn các hội thảo dành cho phụ huynh mà bạn có nhiều khả năng sẽ tham dự. (Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 12. Bạn muốn cụ thể bao gồm điều gì trong các sự kiện chuyển đổi của chúng tôi?

Question Title

* 13. Có điều gì chúng tôi có thể làm để giúp bạn tham gia vào các hội thảo và hoạt động được tổ chức tại trường hoặc hầu như dễ dàng hơn không?

Question Title

* 14. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây

  Đúng Không Không chắc
Trường học của tôi yêu cầu đóng góp ý kiến hoặc phản hồi về kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình.
Nhà trường cung cấp kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình cho cộng đồng địa phương.
Kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình được cập nhật mỗi năm để đáp ứng nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường.
Nhà trường gửi các nhận xét của phụ huynh đến văn phòng Title I của học khu nếu phụ huynh không hài lòng với Kế hoạch Toàn trường Title I.
Nhà trường giải thích Hiệp định giữa Phụ huynh và Nhà trường là gì và cách phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh chia sẻ trách nhiệm để cải thiện thành tích học tập của học sinh.
Tôi cảm thấy rằng tôi đã có cơ hội để cung cấp phản hồi và tham gia vào việc ra quyết định về việc học của con tôi.

Question Title

* 15. Bạn có đề xuất nào để cải thiện sự tương tác giữa nhà trường và gia đình để thúc đẩy thành tích học tập chưa được đề cập trong cuộc khảo sát không?

Question Title

* 16. TÙY CHỌN: Có giáo viên hoặc người nào khác ở trường mà bạn muốn ghi nhận vì đã làm rất tốt không? Nếu vậy, vui lòng cung cấp tên trong hộp. Bạn cũng có thể thêm thông tin khác.

Question Title

* 17. Tùy chọn: Nếu bạn muốn tham gia nhóm cải tiến trường học của chúng tôi, vui lòng thêm tên của bạn, tên của trẻ và thông tin liên hệ vào ô.

T