სასწავლო კურსებისა და აკადემიური პერსონალის შეფასების კითხვარი

მოგესალმებით,
ახალი უმაღლესი სასწავლებელი, პროცესების გაუმჯობესების მიზნით, ატარებს სტუდენტთა გამოკითხვას. გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი, თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გამოკითხვა ანონიმურია, არსად იქნება დაფიქსირებული თქვენი გვარი და სახელი. შედეგები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ განზოგადებული სახით, წინასწარ გიხდით მადლობას შევსებული კითხვარისთვის.

ინსტრუქცია: სავალდებულოა სტუდენტმა ყველა კითხვას გასცეს პასუხი და შეავსოს ყველა ველი;
ყოველი მომდევნო კითხვა დაისმება ავტომატურად ან ღილაკზე Next დაჭერით;
კითხვარი დასრულებულად ჩაითვლება, როდესაც ყველა კითხვაზე მოინიშნება პასუხი და გამოჩნდება ღილაკი "დააჭირეთ პასუხების დასაფიქსირებლად". ღილაკზე დაჭერის შემდეგ თქვენი პასუხები ავტომატურად გადმოიგზავნება სერვერზე.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არასწორად ან არ გაქვთ მონიშნული პასუხები, პროგრამა დაგაბრუნებთ უკან, სადაც წითლად აღნიშნული იქნება, რომ საჭიროა პასუხების მონიშვნა ან ჩაწერა. გთხოვთ, არ დატოვოთ კითხვები პასუხების გარეშე, სხვა შემთხვევაში თქვენი პასუხები არ დაფიქსირდება და არ გადმოიგზავნება.
სულ შესაფასებელი გექნებათ 5+1 საგანი, რომელსაც გადიხართ ამ სემესტრში.
1. საგნებისა და ლექტორების ჩამონავალში აირჩიეთ ლექტორი და საგანი, რომელსაც სწავლობთ ამ სემესტრში.
საგნის არჩევის შემდეგ გამოჩნდება შფასების ცრილი. ცხრილი ივსება პრინციპით ყველა მწკრივში ერთი პასუხი.
ერთი ლექტორისა და საგნის შეფასების შემდეგ კიდევ გამოჩნდება ლექტორებისა და საგნების ჩამონათვალი.
აირჩიეთ შემდეგი ლექტორი და საგანი და გაიმეორეთ პროვედურა, ვიდრე 5  საგანს და ლექტორს არ შეაფასებთ ბოლომდე. 
გისურვებთ წარმატებას!
მე-6 საგნის შეფასება შეგიძლიათ არჩევითად, იმ შემთხვევაში თუ გადიხართ მას.

Question Title

* 1. პროგრამა

Question Title

* 2. რამდენი კრედიტი გაქვთ ჯამში?

Question Title

* 3. სემესტრი

Question Title

* 4. სქესი

Question Title

* 5. ასაკი

Question Title

* 6. აირჩიეთ საგანი (მხოლოდ ერთი საგანი და დაიმახსოვრეთ რომელი საგანი აირჩიეთ)

Question Title

* 7. საშუალოდ, კვირაში რამდენი საათი გჭირდებათ აღნიშნული სასწავლო კურსის მომზადებისთვის

Question Title

* 8. გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ მოსაზრებებს

  სრულიად არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად  ვეთანხმები
ჩემთვის მისაღებია სემესტრული დატვირთვა
ლექტორი არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
მატერიალური-ტექნიკური აღჭურვილობა ადეკვატურია სწავლის შედეგების მისაღწევად
ლექციის დასრულების შემდეგ არ რჩება გაუგებარი მასალა
ლექტორთან კონტაქტი მარტივი და გასაგებია
სასწავლო კურსი იძლევა შესაძლებლობას ვიყო კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
 სილაბუსი შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს
ჩემთვის გასაგებია შეფასების კრიტერიუმები
სწავლების მეთოდი  მასალის ადეკვატურია 
ლექტორი ყოველთვის მზადაა  კონსულტაციების გასაწევად
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აგვიანებს,
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აცდენს
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია
ყველა საჭირო ინფორმაცია ( გამოცდების შედეგები და ა.შ.) დროულად იტვირთება ელექტრონულ ბაზებზე
ყოველთვის ვიღებთ უკუკავშირს სწავლის შედეგების შესახებ
საერთო ჯამში, კმაყოფილი ვარ ამ კურსით
სხვა სტუდენტებსაც ვურჩევდი აღნიშნული კურსის გავლას

Question Title

* 9. აირჩიეთ საგანი (მხოლოდ ერთი საგანი (#2) და დაიმახსოვრეთ რომელი საგანი აირჩიეთ)

Question Title

* 10. საშუალოდ, კვირაში რამდენი საათი გჭირდებათ აღნიშნული სასწავლო კურსის მომზადებისთვის

Question Title

* 11. გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ მოსაზრებებს

  სრულიად არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად  ვეთანხმები
ჩემთვის მისაღებია სემესტრული დატვირთვა
ლექტორი არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
მატერიალური-ტექნიკური აღჭურვილობა ადეკვატურია სწავლის შედეგების მისაღწევად
ლექციის დასრულების შემდეგ არ რჩება გაუგებარი მასალა
ლექტორთან კონტაქტი მარტივი და გასაგებია
სასწავლო კურსი იძლევა შესაძლებლობას ვიყო კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
 სილაბუსი შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს
ჩემთვის გასაგებია შეფასების კრიტერიუმები
სწავლების მეთოდი  მასალის ადეკვატურია 
ლექტორი ყოველთვის მზადაა  კონსულტაციების გასაწევად
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აგვიანებს,
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აცდენს
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია
ყველა საჭირო ინფორმაცია ( გამოცდების შედეგები და ა.შ.) დროულად იტვირთება ელექტრონულ ბაზებზე
ყოველთვის ვიღებთ უკუკავშირს სწავლის შედეგების შესახებ
საერთო ჯამში, კმაყოფილი ვარ ამ კურსით
სხვა სტუდენტებსაც ვურჩევდი აღნიშნული კურსის გავლას

Question Title

* 12. აირჩიეთ საგანი (მხოლოდ ერთი საგანი (#3) და დაიმახსოვრეთ რომელი საგანი აირჩიეთ)

Question Title

* 13. საშუალოდ, კვირაში რამდენი საათი გჭირდებათ აღნიშნული სასწავლო კურსის მომზადებისთვის

Question Title

* 14. გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ მოსაზრებებს

  სრულიად არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად  ვეთანხმები
ჩემთვის მისაღებია სემესტრული დატვირთვა
ლექტორი არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
მატერიალური-ტექნიკური აღჭურვილობა ადეკვატურია სწავლის შედეგების მისაღწევად
ლექციის დასრულების შემდეგ არ რჩება გაუგებარი მასალა
ლექტორთან კონტაქტი მარტივი და გასაგებია
სასწავლო კურსი იძლევა შესაძლებლობას ვიყო კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
 სილაბუსი შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს
ჩემთვის გასაგებია შეფასების კრიტერიუმები
სწავლების მეთოდი  მასალის ადეკვატურია 
ლექტორი ყოველთვის მზადაა  კონსულტაციების გასაწევად
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აგვიანებს,
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აცდენს
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია
ყველა საჭირო ინფორმაცია ( გამოცდების შედეგები და ა.შ.) დროულად იტვირთება ელექტრონულ ბაზებზე
ყოველთვის ვიღებთ უკუკავშირს სწავლის შედეგების შესახებ
საერთო ჯამში, კმაყოფილი ვარ ამ კურსით
სხვა სტუდენტებსაც ვურჩევდი აღნიშნული კურსის გავლას

Question Title

* 15. აირჩიეთ საგანი (მხოლოდ ერთი საგანი (#4) და დაიმახსოვრეთ რომელი საგანი აირჩიეთ)

Question Title

* 16. საშუალოდ, კვირაში რამდენი საათი გჭირდებათ აღნიშნული სასწავლო კურსის მომზადებისთვის

Question Title

* 17. გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ მოსაზრებებს

  სრულიად არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად  ვეთანხმები
ჩემთვის მისაღებია სემესტრული დატვირთვა
ლექტორი არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
მატერიალური-ტექნიკური აღჭურვილობა ადეკვატურია სწავლის შედეგების მისაღწევად
ლექციის დასრულების შემდეგ არ რჩება გაუგებარი მასალა
ლექტორთან კონტაქტი მარტივი და გასაგებია
სასწავლო კურსი იძლევა შესაძლებლობას ვიყო კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
 სილაბუსი შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს
ჩემთვის გასაგებია შეფასების კრიტერიუმები
სწავლების მეთოდი  მასალის ადეკვატურია 
ლექტორი ყოველთვის მზადაა  კონსულტაციების გასაწევად
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აგვიანებს,
ლექტორი იცავს შინაგანაწესს - არ აცდენს
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია
ყველა საჭირო ინფორმაცია ( გამოცდების შედეგები და ა.შ.) დროულად იტვირთება ელექტრონულ ბაზებზე
ყოველთვის ვიღებთ უკუკავშირს სწავლის შედეგების შესახებ
საერთო ჯამში, კმაყოფილი ვარ ამ კურსით
სხვა სტუდენტებსაც ვურჩევდი აღნიშნული კურსის გავლას

Question Title

* 18. აირჩიეთ საგანი (მხოლოდ ერთი საგანი (#5) და დაიმახსოვრეთ რომელი საგანი აირჩიეთ)

Question Title

* 19. საშუალოდ, კვირაში რამდენი საათი გჭირდებათ აღნიშნული სასწავლო კურსის მომზადებისთვის

Question Title

* 20. გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ მოსაზრებებს

  სრულიად არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად  ვეთანხმები
ჩემთვის მისაღებია სემესტრული დატვირთვა
ლექტორი არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
მატერიალური-ტექნიკური აღჭურვილობა ადეკვატურია სწავლის შედეგების მისაღწევად
ლექციის დასრულების შემდეგ არ რჩება გაუგებარი მასალა