Уважаеми студенти,

Настоящият въпросник ще ни помогне да проучим Вашите опит и нагласи по отношение на дистанционната форма на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, включително в условията на пандемия. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет с цел анализиране на опита, нагласите и потребностите на студентите и дефиниране на препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното обучение в бъдеще.
Въпросникът се състои от 20-25 въпроса в зависимост от Вашите отговори, като за попълването им ще са Ви необходими не повече от 10 минути. Попълването на въпросника е напълно анонимно.
Резултатите от проучвания с участието на студентите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, представляват лични данни според Закона за защита на личните данни. Те ще бъдат надеждно съхранени и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С отговарянето на въпросите на анкетата Вие разрешавате попълнените данни да се използват анонимно в доклади, презентации и публикации, свързани с това изследване.
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на Центъра за дистанционно обучение на СУ на distance@uni-sofia.bg.
Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението преди извънредното положение
Моля, обърнете внимание, че всички въпроси в тази секция отразяват Вашия опит, мнения и наблюдения преди извънредното положение.

Question Title

* 1. В колко на брой лекционни и семинарни курсове на семестър във вашето обучение в университета се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ)?

Question Title

* 2. Моля, посочете каква част от вашите преподаватели:

  Всички преподаватели Повечето преподаватели Половината преподаватели Някои преподаватели Нито един преподавател
Използват електронни ресурси в преподаването (например презентации, аудио/видео ресурси, специализиран софтуер)
Използват интерактивни онлайн приложения по време на лекции и упражнения (например инструменти за създаване на мисловни карти, инструменти за колаборация)
Предлагат е-ресурси за самоподготовка
Използват средства за синхронна комуникация (видеоконференция във виртуална класна стая или скайп, онлайн чат…) в извънаудиторното общуване с Вас
Използват средства за асинхронна комуникация (имейл, форум… ) в извънаудиторното общуване с Вас
Предлагат учебни дейности, които да се осъществяват в електронна среда
Използват социални мрежи за общуване с Вас
Изискват да предавате в електронен формат разработките си (домашни задания, курсови работи и др.)
Използват електронни тестове или други технологии за електронно оценяване
 
14% of survey complete.

T