2019 Prieskum o nedostatku liekov

Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP) za posledných 10 rokov zvýšila informovanosť o probléme s nedostatkom liekov a o vplyve na pacientov, najmä v nemocničnom prostredí. V rokoch 2013, 2014 a 2018 vykonal EAHP tri prieskumy. Výsledky týchto prieskumov poskytli prehľad o závažnosti problému a jeho vplyve na celkovú starostlivosť o pacientov.

Vzhľadom na to, že nedostatok liekov sa netýka iba nemocničných lekárnikov, EAHP sa rozhodla rozšíriť rozsah tohtoročného prieskumu. Prieskum o nedostatku liekov v roku 2019 sa snaží preskúmať niektoré príčiny nedostatku liekov v nemocniciach a ich vplyv na pacientov. Okrem toho bude identifikovať zavedené riešenia a osvedčené postupy, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Prieskum sa zameriava na nemocničných farmaceutov, zdravotné sestry, lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocničnom prostredí a pacientov.

Tento prieskum používa definíciu „nedostatku liekov“, ktorú poskytla Európska agentúra pre lieky (EMA): „Nedostatok lieku na humánne alebo veterinárne použitie sa vyskytuje, keď ponuka nespĺňa dopyt na vnútroštátnej úrovni“.

T