កម្មវិធីនិងបទបញ្ញត្តិនានាអំពីលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី

គោលបំណង នៃការស្ទង់មតិនេះគឺដើម្បីជួយទីក្រុងនិងក្រុមការងារប្រឹក្សាក្រុង ឱ្យទទួលបាន ការយល់ដឹង កាន់តែ ច្បាស់ ថែមទៀតអំពីការពិចារណា លើអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់បទបញ្ញត្តិអំពីលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី (STRs) ស្របតាមទស្សនៈយល់ឃើញរបស់សមាជិកសហគមន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងមូលដ្ឋាន ។ លំនៅដ្ឋានជួលរយៈ ពេលខ្លី(STRs) មួយគឺជាទីលំនៅ, ឬចំណែកនៃទីលំនៅ, ដែលជួល ដោយភ្ញៀវដែលបង់ប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងរ យៈពេលខ្លីរហូតដល់ 30 ថ្ងៃ ។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះនឹងយកមកបង្ហាញជូនក្នុងសិក្ខាសាលាសហគមន៍ ដែល ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី 21 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹកដល់ ពេលថ្ងៃត្រង់ស្ថិតនៅសារមន្ទីរនៃស្ទូឌី យ៉ូសិល្បៈអាមេរិក Balboa, ដែលមានអាសយដ្ឋាន 628 Alamitos Ave., ទីក្រុងឡុងប៊ិច, រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 90802 ។

ឡុងប៊ិចគឺជាទីកន្លែងពិសេស ។ មានមោទនភាពកម្រិតខ្លាំងក្លានៅក្នុងសហគមន៍ ។ មតិយោបល់របស់លោក អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងខ្ញុំ ។ ទីក្រុងប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការរៀបចំ បទបញ្ញត្តិ លំនៅដ្ឋានជួល រយៈពេលខ្លី(STRs) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង ពី គុណតម្លៃ និងចរឹតលក្ខណៈ របស់សហគមន៍ ដើម្បីធ្វើឱ្យ ទីក្រុងឡុងប៊ិច ក្លាយទៅជា កន្លែង ពិសេស សម្រាប់ការរស់នៅ និងការមកទេសចរណ៍ ។ សូមចំណាយពេល (ប្រមាណ) 10 នាទីដើម្បីបំពេញកម្រង សំណួរស្ទង់មតិ មានដូចតទៅនេះ ។

ការចូលរួម ក្នុងការស្ទង់មតិនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត ។ មានកម្រិតផ្ញើរចេញតែម្តងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អាសយដ្ឋានសារ អេឡិចត្រូនិចមួយ ។

ការរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិគឺរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ ។ លទ្ធផលបានពីការស្ទង់មតិនេះនឹងត្រូវរាយការណ៍ជាលក្ខ ណៈរួមដោយគ្មានព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងក្នុងទម្រង់ដែលគ្មានមតិយោបល់សបញ្ជាក់ពីអ្នកឆ្លើយនោះទេ ។

Question Title

* 1. តើឡុងប៊ិចជាទីកន្លែងចំបងនៃទីលំនៅរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ ?

Question Title

* 2. សូមជ្រើសរើសគ្រប់ប្រយោគខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលរៀបរាប់អំពីលោកអ្នកពីចំណោមប្រយោគខ្លឹមសារ ខាង ក្រោមនេះ។  ខ្ញុំគឺជា៖ [សូមជ្រើសរើសគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ]

Question Title

* 3. តើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី (STRs) ? [សូមជ្រើសរើសគ្រប់ចំណុច ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ]

Question Title

* 4. តើលោកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លីនៅឡុងប៊ិច ?[សូមជ្រើសរើសមួយចំណុច]

Question Title

* 5. ជាមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតើសហគមន៍ របស់លោកអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ ជាចំបងដោយរបៀប ណាពីលំនៅដ្ឋានជួល រយៈពេលខ្លី ? [សូមជ្រើសរើសមួយចំណុច]

Question Title

* 6. ជាមតិយោបល់របស់លោកអ្នក សូមកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ លើឱកាស ប្រកបដោយសក្តានុពលពាក់ព័ន្ធនឹង លំនៅដ្ឋានជួល រយៈពេលខ្លី (STRs) នៅឡុងប៊ិច ដូចខាងក្រោមនេះ ។ [សូមកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយមាន លេខ 1 ជាកម្រិតកំពូលឬឱកាស ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់]

  1. អាទិភាពខ្ពស់បំផុត 2. អាទិភាពខ្ពស់ 3. អាទិភាពជាមធ្យម 4. អាទិភាពទាប 5. អាទិភាពទាបបំផុត
គាំទ្រឱ្យមានលំនៅដ្ឋានក្នុងតម្លៃសមរម្យដោយផ្តល់ចំណូលបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
គាំទ្រដល់ធុរកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដោយសារភ្ញៀវលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី(STRs) គ្រប់គ្រងលើហាង និងធុរកិច្ចនៅក្នុងភូមិស្ថាន
ផ្តល់ផលិតផលនិងបទពិសោធន៍ផ្នែកស្នាក់នៅក្នុងលក្ខណៈឯក
ផ្តល់ជម្រើសផ្នែកស្នាក់នៅបន្ថែមទៀតហើយមានតម្លៃសមរម្យ
ផ្តល់ ប្រភពចំណូល ប្រកបដោយសក្តានុពល ដល់ទីក្រុង តាមរយៈ ពន្ធដារ និងថ្លៃសេវា ផ្សេងៗ
បង្កើតចំណូលដែលម្ចាស់អចលនទ្រព្យប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលំអរអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋានជួលរយៈ ពេលខ្លី (STRs)
អភិរក្សកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ
បង្កើតការងារ
គ្មានឱកាសពាក់ព័ន្ធនឹងលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី(STRs) នៅឡុងប៊ិចនោះទេ
ផ្សេងទៀត 

Question Title

* 7. ជាមតិយោបល់ របស់លោកអ្នក, សូមកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ បញ្ហាប្រឈម ដែលអាចមាន ដូចតទៅនេះ ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការជួលលំនៅដ្ឋាន រយៈពេលខ្លី (STRs) នៅឡុងប៊ិច ។ [សូមកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយមានលេខ 1 ជាកម្រិតកំពូល ឬបញ្ហាប្រឈម ខ្លាំងជាងគេបង្អស់]

  1. អាទិភាពខ្ពស់បំផុត 2. អាទិភាពខ្ពស់ 3. អាទិភាពជាមធ្យម 4. អាទិភាពទាប 5. អាទិភាពទាបបំផុត
យកលំនៅដ្ឋានពីពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេលវែងដែលចូលរួមចំណែក ដល់បញ្ហាខ្វះខាត លំនៅដ្ឋាន
បង្កើតជះឥទ្វិពលរំខានផ្នែកអារម្មណ៍ (ដូចជា បញ្ហាសម្លេង និងសម្រាម)
ផ្ទះជប់លៀង
ស្មារតីសហគមន៍និងសាមគ្គីភាពក្នុងភូមិស្ថាន ត្រូវបានរំខាន
បង្កើនតម្រូវការលើទីចំណត
តម្រូវឱ្យមានការអនុវត្ត ប្រកបដោយសង្គតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
បង្កើតក្តីបារម្ភផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងបន្ទុក
ប្រកួតប្រជែងជាមួយសណ្ឋាគារ
នាំឱ្យមានតម្លៃអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះ
ផ្សេងទៀត 
Other

Question Title

* 8. ជាមតិយោបល់ របស់លោកអ្នក, តើ លំនៅដ្ឋានបែបណាមួយ ក្នុងចំណោម លំនៅដ្ឋាននានា ខាងក្រោម នេះ ប្រសិនបើមាន ដែលគួរត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើប្រាស់ ជា លំនៅដ្ឋានជួល រយៈពេលខ្លី (STR) នៅឡុង ប៊ិច ? [សូមជ្រើសរើសគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ]

Question Title

* 9. ជាមតិយោបល់របស់លោកអ្នក, តើទីក្រុងឡុងប៊ិចគួរបង្កើតបទបញ្ញត្តិ សម្រាប់លំនៅដ្ឋានជួល រយៈពេលខ្លី ដែលជួលផ្ទះទាំងមូល ដែរឬទេ ?

Question Title

* 10. ជាមតិយោបល់របស់លោកអ្នក, តើទីក្រុងឡុងប៊ិចគួរបង្កើតបទបញ្ញត្តិ សម្រាប់លំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី ដែលបន្ទប់មួយឬផ្នែកនៃលំនៅដ្ឋានដែរឬទេ ?

Question Title

* 11. ជាមតិយោបល់របស់លោកអ្នក, តើ (ប្រសិនបើមាន) លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ក្រុង ណាមួយ ក្នុងចំណោម លក្ខខណ្ឌតម្រូវ ប្រកបដោយសក្តានុពល របស់ក្រុង ខាងក្រោមនេះ ដែលទីក្រុងឡុងប៊ិច គួរលើកមក ពិចារណា សម្រាប់ បទបញ្ញត្តិ អំពីលំនៅដ្ឋានជួល រយៈពេលខ្លី (STR) ? [សូមជ្រើសរើសគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ]

សូមរំលងសំណួរនេះប្រសិនបើ តាមមតិយោបល់ របស់លោកអ្នក, លំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី (STRs)មិនគួរ ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬគួរត្រូវបានអនុញ្ញាត ដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិនោះ ។

Question Title

* 12. ជាមតិយោបល់ របស់លោកអ្នក, តើ (ប្រសិនបើមាន) លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ក្រុង ណាមួយ ក្នុងចំណោម លក្ខខណ្ឌតម្រូវ ប្រកបដោយសក្តានុពល របស់ក្រុង ខាងក្រោមនេះ ដែលទីក្រុងឡុងប៊ិច គួររួមបញ្ចូល ក្នុង បទបញ្ញត្តិ អំពីលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី (STR) ? [សូមជ្រើសរើសគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ]

សូមរំលងសំណួរនេះប្រសិនបើ តាមមតិយោបល់ របស់លោកអ្នក, លំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី (STRs)មិនគួរ ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬគួរត្រូវបានអនុញ្ញាត ដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិនោះ ។

Question Title

* 13. ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នេះ លោកអ្នកមិនធ្វើប្រតិបត្តិការលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី STR នៅឡុងប៊ិចទេ,តើ លោកអ្នកនឹងពិចារណាលើការធ្វើប្រតិបត្តិការលំនៅដ្ឋានជួលរយៈពេលខ្លី STR នៅឡុងប៊ិច នាពេល អនាគត ដែរឬទេ ? [សូមជ្រើសរើសមួយចំណុច]

Question Title

* 14. តើលោកអ្នកមានអ្វីផ្សេងទៀតត្រូវបន្ថែមដែរឬទេ ? [ចម្លើយខ្លីៗ]

T