مقدمه

.این نظرسنجی برای کسانی طراحی شده که در طول پنج سال گذشته به اروپا مهاجرت کرده اند
 ما مایل هستیم از تجربیات شما در اروپا بشنویم و بدینوسیله بتوانیم به شما یاری رسانده وبا صدایی
.بلندتراز حقوقتان سخن بگوییم و خدمات رسانی را در اتحادیه اروپا بهتر کنیم 
اهداف این نظرسنجی  تحقیقاتی است. تمامی اطلاعات محرمانه است و ما نام و اطلاعات تماس
.شما را نخواهیم پرسید
این نظرسنجی در ده تا پانزده دقیقه با استفاده از کامپیوتر، تلفن همراه و یا تبلت تکمیل خواهد
شد. تمام اطلاعاتی که شما در اختیار ما می گذارید به ما در کارمان یاری میرساند ، ولی لطفا
.چنانچه جوابی برای سوال ندارید در کمال راحتی از پاسخگویی خودداری کنید
:چنانچه مایلید که نظرسنجی را به زبان دیگری تکمیل کنید اینجا را کلیک کنید
[ پیوند ها برای تمامی دیگرزبان های نظرسنجی ]
ما " شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی" هستیم، سازمانی که برای پایان نژادپرستی و تبعیض در
.سراسر اروپا مشغول به کار بوده و در زندگی اقلیت های قومی و مذهبی تغییر واقعی بوجود می آورد 

T