Screen Reader Mode Icon

COMMUNITY ACADEMY OF PHILADELPHIA, CS

Community Academy of Philadelphia would love to receive your feedback on how our Federal Program funds should be used to better support our students, teachers, and academics in our school. 
 
To learn more about our Federal Programs, click the link below.
 
A la Academia Comunitaria de Filadelfia le encantaría recibir sus comentarios sobre cómo se deben utilizar los fondos de nuestro Programa Federal para apoyar mejor a nuestros estudiantes, maestros y académicos en nuestra escuela.

Para obtener más información sobre nuestros programas federales, haga clic en el enlace de abajo.
 
Học viện Cộng đồng Philadelphia rất muốn nhận được phản hồi của bạn về cách sử dụng quỹ Chương trình Liên bang của chúng tôi để hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên, giáo viên và học giả trong trường của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về các Chương trình Liên bang của chúng tôi, nhấp vào liên kết bên dưới.
 
تود أكاديمية مجتمع فيلادلفيا تلقي ملاحظاتك حول كيفية استخدام أموال برنامجنا الفيدرالي لدعم الطلاب والمعلمين والأكاديميين في مدرستنا بشكل أفضل.

لمعرفة المزيد حول برامجنا الفيدرالية ، إضغط على الرابط في الأسفل.
 
CLICK HERE
 

Question Title

* 1. Please select the stakeholder group that best describes you. 

Seleccione el grupo de partes interesadas que mejor lo describa.

Vui lòng chọn nhóm bên liên quan mô tả tốt nhất về bạn.

يرجى تحديد مجموعة أصحاب المصلحة التي تصفك على أفضل وجه.

Question Title

* 2. Do you agree that the Title I, II, and IV funds for the school year 2023 should continue to be used to support our robust reading specialist department, academic support teams, paraprofessionals, professional development, academic resources, supplies for students, Director of College and Career Services, and Dual Enrollment opportunities?

¿Está de acuerdo en que los fondos del Título I, II y IV para el año escolar 2023 deben continuar utilizándose para apoyar a nuestro sólido departamento de especialistas en lectura, equipos de apoyo académico, paraprofesionales, desarrollo profesional, recursos académicos, suministros para estudiantes, Director de la Universidad? y servicios profesionales, y oportunidades de inscripción dual?

Bạn có đồng ý rằng quỹ Title I, II và IV cho năm học 2023 nên tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ bộ phận chuyên gia đọc mạnh mẽ của chúng tôi, nhóm hỗ trợ học tập, nhân viên bán chuyên nghiệp, phát triển chuyên môn, tài nguyên học thuật, cung cấp cho sinh viên không, Giám đốc trường và Dịch vụ Nghề nghiệp, và các cơ hội Ghi danh kép?

هل توافق على أن أموال الباب الأول ، والثاني ، والرابع للعام الدراسي 2023 يجب أن يستمر استخدامها لدعم قسم متخصص في القراءة ، وفرق الدعم الأكاديمي ، ومساعدي المهنيين ، والتطوير المهني ، والموارد الأكاديمية ، ومستلزمات الطلاب ، ومدير الكلية والخدمات المهنية وفرص التسجيل المزدوج؟

  Yes

Vâng
نعم
No
không
لا
Unsure
inseguro
không chắc chắn
غير متأكد
choose one:

Question Title

* 3. What suggestions do you have for the use of Title I, II, and IV Program Funds?

¿Qué sugerencias tiene para el uso de los fondos del programa Título I, II y IV?

Bạn có đề xuất gì cho việc sử dụng Quỹ Chương trình Title I, II và IV?

ما هي الاقتراحات التي لديك لاستخدام أموال برنامج الباب الأول والثاني والرابع؟

Question Title

* 4. What suggestions do you have for curriculum for students?

¿Qué sugerencias tiene para el currículo de los estudiantes?

Bạn có đề xuất gì về chương trình giảng dạy cho học sinh?

ما هي اقتراحاتك للمناهج للطلاب؟

Question Title

* 5. What suggestions do you have for professional development for teachers?

¿Qué sugerencias tiene para el desarrollo profesional de los maestros?

Bạn có đề xuất gì để phát triển nghề nghiệp cho giáo viên?

ما هي اقتراحاتك للتطوير المهني للمعلمين؟

Question Title

* 6. Do you agree that the Parent & Family Engagement funds for the school year 2023 should continue to be used to support parent involvement events, activities and supplies, books, professional development, Literacy Night, and STEAM Night?

¿Está de acuerdo en que los fondos de Participación de los padres y la familia para el año escolar 2023 deben seguir utilizándose para apoyar eventos, actividades y suministros de participación de los padres, libros, desarrollo profesional, Noche de alfabetización y Noche STEAM?

Bạn có đồng ý rằng quỹ Sự tham gia của Phụ huynh & Gia đình cho năm học 2023 sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ các sự kiện, hoạt động và đồ dùng có sự tham gia của phụ huynh, sách, phát triển chuyên môn, Đêm đọc viết và Đêm STEAM không?

هل توافق على استمرار استخدام أموال Parent & Family Engagement للعام الدراسي 2023 لدعم فعاليات مشاركة الوالدين والأنشطة والإمدادات والكتب والتطوير المهني وليلة محو الأمية وليلة STEAM؟

  Yes

Vâng
نعم
No
không
لا
Unsure
inseguro
không chắc chắn
غير متأكد
choose one:

Question Title

* 7. What suggestions do you have for the use of Parent and Family engagement funds?

¿Qué sugerencias tiene para el uso de los fondos de participación de padres y familias?

Bạn có đề xuất gì cho việc sử dụng quỹ tham gia của Cha mẹ và Gia đình?

ما هي الاقتراحات التي لديك لاستخدام أموال مشاركة الوالدين والأسرة؟

Question Title

* 8. Do you have any suggestions for improving parent, student, and school relationships (Parent-School Compact)?

To see the Parent-School Compact Letter,

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar las relaciones entre padres, estudiantes y la escuela (Pacto entre padres y escuela)?

Para ver la Carta del Pacto de Padres y Escuela

Bạn có đề xuất nào để cải thiện mối quan hệ giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường (Parent-School Compact) không?

Để xem Thư thu gọn giữa Phụ huynh và Nhà trường

هل لديك أي اقتراحات لتحسين العلاقات بين الوالدين والطالب والمدرسة (ميثاق الوالدين والمدرسة)؟

لرؤية الرسالة المدمجة بين الوالدين والمدرسة

 Click Here

Question Title

* 9. Do you have any suggestions for improving our Parent and Family Engagement Policy?

To see the Parent and Family Engagement (PFE) Policy,

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra Política de participación de padres y familias?

Para ver la Política de Participación de Padres y Familias (PFE)

Bạn có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện Chính sách gắn kết giữa phụ huynh và gia đình của chúng tôi không?

Để xem Chính sách về sự tương tác của cha mẹ và gia đình (PFE)

هل لديك أي اقتراحات لتحسين سياسة مشاركة الوالدين والأسرة؟

للاطلاع على سياسة مشاركة الوالدين والأسرة (PFE)

 Click Here

Question Title

* 10. Do you agree the Title III funds for the school year 2023 should continue to be used to support educational services and activities that support English Learners (ELs) in developing English language proficiency for both the academic and social settings?

¿Está de acuerdo en que los fondos del Título III para el año escolar 2023 deben continuar utilizándose para apoyar los servicios educativos y las actividades que apoyan a los estudiantes de inglés (EL) en el desarrollo del dominio del idioma inglés tanto para el entorno académico como social?

Bạn có đồng ý rằng quỹ Title III cho năm học 2023 sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ giáo dục và các hoạt động hỗ trợ Người học tiếng Anh (EL) trong việc phát triển trình độ thông thạo tiếng Anh cho cả môi trường học tập và xã hội không?

هل توافق على استمرار استخدام أموال الباب الثالث للعام الدراسي 2023 لدعم الخدمات والأنشطة التعليمية التي تدعم متعلمي اللغة الإنجليزية (ELs) في تطوير إتقان اللغة الإنجليزية في كل من الأوساط الأكاديمية والاجتماعية؟

  Yes

Vâng
نعم
No
không
لا
Unsure
inseguro
không chắc chắn
غير متأكد
choose one:

Question Title

* 11. What suggestions do you have for Title III funds?

¿Qué sugerencias tiene para los fondos del Título III?

Bạn có đề xuất gì cho quỹ Title III?

ما هي الاقتراحات التي لديك لأموال الباب الثالث؟

Question Title

* 12. Do you have any other comments or questions?

¿Tienes algún otro comentario o pregunta?

Bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào khác không?

هل لديك أي تعليقات أو أسئلة أخرى؟

Question Title

* 13. What suggestions (academic, extracurricular, safety, mental health, social health, physical health, more personnel) do you have for the use of ESSER I, II, III Funds?

¿Qué sugerencias (académicas, extracurriculares, seguridad, salud mental, salud social, salud física, más personal) tiene para el uso de los Fondos ESSER I, II, III?

Bạn có đề xuất gì (học tập, ngoại khóa, an toàn, sức khỏe tâm thần, sức khỏe xã hội, sức khỏe thể chất, thêm nhân sự) để sử dụng Quỹ ESSER I, II, III?

ما هي الاقتراحات (الأكاديمية ، اللامنهجية ، السلامة ، الصحة العقلية ، الصحة الاجتماعية ، الصحة البدنية ، المزيد من الموظفين) التي لديك لاستخدام صناديق ESSER I ، II ، III؟

Question Title

* 14. For the use of the ARP ESSER set aside, would you be interested in a summer school and or afterschool programming for your child(ren)? (These programs would aid to help your child(ren) with learning loss and social and emotional learning.)

Para el uso del ARP ESSER reservado, ¿le interesaría una escuela de verano o un programa extracurricular para su(s) hijo(s)? (Estos programas ayudarían a ayudar a su(s) hijo(s) con la pérdida de aprendizaje y el aprendizaje social y emocional).

Đối với việc sử dụng ARP ESSER được đặt sang một bên, bạn có quan tâm đến một trường học mùa hè và hoặc chương trình sau giờ học cho (các) con của bạn không? (Những chương trình này sẽ hỗ trợ để giúp (các) con của bạn bị mất học tập và học tập về xã hội và tình cảm.)

لاستخدام ARP ESSER جانباً ، هل أنت مهتم بمدرسة صيفية و / أو برمجة ما بعد المدرسة لطفلك (أطفالك)؟ (ستساعد هذه البرامج في مساعدة طفلك (أطفالك) على فقدان التعلم والتعلم الاجتماعي والعاطفي.)

Question Title

* 15. What type of programs would you like the school to provide for your child?

¿Qué tipo de programas le gustaría que la escuela ofreciera a su hijo?

Bạn muốn trường cung cấp loại chương trình nào cho con bạn?

ما نوع البرامج التي تود أن تقدمها المدرسة لطفلك؟

Question Title

* 16. Is your child(ren) in need of social and emotional support due to COVID-19?

¿Su(s) hijo(s) necesita(n) apoyo social y emocional debido al COVID-19?

Con bạn có cần được hỗ trợ về mặt xã hội và tinh thần do COVID-19 không?

هل يحتاج طفلك (أطفالك) إلى دعم اجتماعي وعاطفي بسبب COVID-19؟

Question Title

* 17. Would your child(ren) benefit from supplemental educational services such as tutoring, SAT Prep, either in school or as an outside service?

¿Se beneficiaría su(s) hijo(s) de servicios educativos complementarios como tutoría, preparación para el SAT, ya sea en la escuela o como un servicio externo?

(Các) con của bạn có được hưởng lợi từ các dịch vụ giáo dục bổ sung như dạy kèm, SAT Prep, trong trường hay như một dịch vụ bên ngoài không?

هل سيستفيد طفلك (أطفالك) من الخدمات التعليمية التكميلية مثل الدروس الخصوصية ، SAT Prep ، إما في المدرسة أو كخدمة خارجية؟

Question Title

* 18. Please share any additional options for one-time or short-term use of school emergency relief funds to address learning recovery and the impact of COVID-19.

Comparta cualquier opción adicional para el uso único o a corto plazo de los fondos de ayuda de emergencia escolar para abordar la recuperación del aprendizaje y el impacto de COVID-19.

Vui lòng chia sẻ bất kỳ lựa chọn bổ sung nào để sử dụng một lần hoặc ngắn hạn quỹ cứu trợ khẩn cấp của trường để giải quyết vấn đề phục hồi học tập và tác động của COVID-19.

يرجى مشاركة أي خيارات إضافية للاستخدام لمرة واحدة أو قصيرة الأجل لأموال الإغاثة في حالات الطوارئ المدرسية لمعالجة التعافي من التعلم وتأثير COVID-19.

Question Title

* 19. CAP is committed to equity issues in our school in order to give all students what they need.  Do you have any suggestions or comments related to CAP's Equity Plan?

CAP está comprometido con los problemas de equidad en nuestra escuela para brindarles a todos los estudiantes lo que necesitan. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario relacionado con el Plan de Equidad de CAP?

CAP cam kết về các vấn đề công bằng trong trường học của chúng tôi để cung cấp cho tất cả học sinh những gì họ cần. Bạn có đề xuất hoặc nhận xét nào liên quan đến Kế hoạch Vốn chủ sở hữu của CAP không?

تلتزم CAP بقضايا الإنصاف في مدرستنا من أجل منح جميع الطلاب ما يحتاجون إليه. هل لديك أي اقتراحات أو تعليقات تتعلق بخطة الأسهم الخاصة بـ CAP؟

Question Title

* 20. CAP is striving for continuous improvement.  Do you have any suggestions or comments related to CAP's School-wide Plan?

CAP se esfuerza por mejorar continuamente. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario relacionado con el Plan Escolar de CAP?

CAP đang phấn đấu để cải tiến liên tục. Bạn có đề xuất hoặc nhận xét nào liên quan đến Kế hoạch Toàn Trường của CAP không?

CAP تسعى جاهدة للتحسين المستمر. هل لديك أي اقتراحات أو تعليقات تتعلق بخطة CAP على مستوى المدرسة؟

Question Title

* 21. We respect your confidentiality. If you would like us to follow up with you about a question or concern, please leave your name, phone number and/or email address. (optional)

Respetamos su confidencialidad. Si desea que hagamos un seguimiento con usted acerca de una pregunta o inquietud, deje su nombre, número de teléfono y/o dirección de correo electrónico. (Opcional)

Chúng tôi tôn trọng bí mật của bạn. Nếu bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn về một câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng để lại tên, số điện thoại và / hoặc địa chỉ email của bạn. (không bắt buộc)

نحن نحترم سريتك. إذا كنت تريد منا أن نتابع معك سؤالاً أو استفسارًا ، فيرجى ترك اسمك و / أو رقم هاتفك و / أو عنوان بريدك الإلكتروني. (اختياري)

0 of 21 answered
 

T