1. Zber základných údajov

Dobrý deň,

tento anonymný dotazník je súčasťou pripravovanej Štúdie o slovenskom hudobnom priemysle, ktorá má za cieľ vôbec po prvý krát na území Slovenskej republiky zadefinovať ekonomické postavenie hudobníkov, porovnať ich profesionálnu činnosť s ostatnými profesiami a zároveň medzinárodnými štandardmi uplatňovanými v našom regióne a Európe.

Dotazník je druhým v poradí, nadväzujúci na vykonaný prieskum medzi hudobníkmi v roku 2015. Nakoľko do roku 2015 o činnosti hudobníkov neexistovali prakticky žiadne relevantné štatistické údaje, pre vyvodenie objektívnych záverov o vývoji hudobného priemyslu na Slovensku a pre finalizáciu samotnej štúdie je potrebné zozbierať porovnateľné údaje aj za rok 2016. Čiastkové výsledky z predchádzajúceho prieskumu nájdete na odkaze: www.hudobnyprieskum.blogspot.sk .

Otázky v prieskume sú zamerané na hudobníkov všetkých žánrov, t.j. na hudobníkov populárnej hudby, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie v oblasti zábavného priemyslu, ako aj na hudobníkov pôsobiacich v oblasti klasickej hudby. Každý vyplnený dotazník je nesmierne cenný, preto budeme radi ak dokončíte prieskum aj v prípade, že sa niektoré otázky nevzťahujú na hudobný žáner, v ktorom pôsobíte.

Počet otázok a odpovedí zodpovedá pestrosti a rozmanitosti hudobného priemyslu. Dúfame, že z ponúkaných možností si budete vedieť vybrať tie, ktoré najviac vystihujú Vaše aktivity v hudobnom biznise. Na konci dotazníka budete mať priestor vyjadriť aj akékoľvek námety ku kladom a záporom súčasného stavu domácej hudobnej scény. Prosíme Vás o uvedenie čo najpresnejších informácií v rámci jednotlivých otázok, tak aby bolo možné vytvoriť faktický a ucelený obraz o stave slovenského hudobného priemyslu.


Dotazník je anonymný, tzn. jednotlivé odpovede nebudú publikované, ani ich nebude možné spojiť s konkrétnymi respondentmi. V prípade ak ste autorom a hudobníkom zároveň, je možné, že sa k Vám tento dotazník dostane z viacerých zdrojov. Prosíme Vás, aby ste ho vyplnili iba raz.

Ďakujeme.

* 2. Pohlavie

* 4. Kraj

​Kódy uvedené za profesiami slúžia na medzinárodné porovnanie výsledkov.
Ako môžete vidieť zo zoznamu uvedených profesií, tento dotazník sa týka aj Vašich kolegov, ktorí pomáhajú so živými podujatiami, pri nahrávaní v štúdiu, alebo vydávaní vašich skladieb. Prosím, prepošlite im tento dotazník, aby zdokumentovaný obraz o slovenskej hudobnej scéne mohol byť ešte komplexnejší.

* 8. Ktoré z nasledujúcich možností sa vzťahujú na Vaše profesionálne pôsobenie v oblasti hudby za posledných 12 mesiacov? - Prosím, vyznačte relevantnú odpoveď

Pokiaľ nie ste hudobník ani autor, prosím uveďte možnosť „Žiadne z uvedených (N/A)"

* 10.

Máte profesionálnu skúsenosť v oblasti klasickej/vážnej hudby? - Otázka slúži na priblíženie významnosti vzťahu medzi klasickou a populárnou hudbou. 

* 11. Kde sa slovenské publikum mohlo  stretnúť s Vašou hudbou v roku 2016 - Pod Vašou hudbou rozumieme Vašu autorskú, alebo Vami interpretovanú hudbu

* 12. Vyberte jeden hudobný žáner, s ktorým sa najviac stotožňujete, ku ktorému najviac inklinujete ako hudobník? - Niektoré hudobné žánre majú odlišné obchodné modely ako mainstreamová populárna hudba. Toto je len kontrolná otázka, preto úplne presná odpoveď nie je možná ani požadovaná.

* 13. Zúčastnili ste sa online prieskumu hudobníkov v roku 2015?

 

T