Liên Hiệp Nhà Ở Công Bằng Khu Vực San Diego (San Diego Regional Alliance for Fair Housing) thay mặt cho tất cả các
thành phố tham gia tại khu vực San Diego, bao gồm cả những nơi không thuộc quản lý của Quận San Diego, thực hiện
khảo sát này. Chúng tôi muốn lắng nghe trải nghiệm của quý vị về những vấn đề và quan ngại liên quan đến phân biệt
đối xử về nhà ở. Vui lòng điền khảo sát sau. Khảo sát được thực hiện ẩn danh, do đó vui lòng đưa ra các câu trả lời
trung thực và chi tiết. Các câu trả lời được ẩn danh và sẽ được tóm tắt lại. Các câu trả lời cá nhân sẽ không được báo
cáo theo bất kỳ cách thức nào. Xin cảm ơn quý vị!

Luật về Nhà Ở Công Bằng của Tiểu Bang và Liên Bang cấm phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực nhà ở, bao gồm cả việc bán nhà, cho
thuê nhà, các chính sách và chế độ tài chính về nhà ở. Mọi cư dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng các cơ hội về nhà ở bất kể
chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật/y tế, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, tuổi
tác, tổ tiên, định hướng tính dục, nhận dạng giới, biểu hiện giới, nguồn thu nhập hoặc bất kỳ lý do tùy ý nào khác.
Hội thảo về Nhà Ở Công Bằng

San Diego Regional Alliance for Fair Housing (Liên Minh Khu Vực San Diego Vì Nhà Ở Công Bằng)


Phân biệt đối xử về nhà ở xảy ra trong cộng đồng của chúng ta như thế nào? Ai là người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi phân biệt đối xử về nhà ở? Chúng ta có thể làm gì để xác định phân biệt đối xử về nhà ở?
 

San Diego Regional Alliance for Fair Housing đang tổ chức một loạt các Hội Thảo Cộng Đồng. Hãy tham dự một hội thảo để học về luật nhà ở công bằng và để chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về phân biệt đối xử về nhà ở.


Ý kiến đóng góp của quý vị là rất quan trọng để hiểu được nhu cầu của cộng đồng và những giải pháp tiềm năng giúp giảm phân biệt đối xử về nhà ở. Hãy tham dự một hội thảo gần cộng đồng của quý vị:


KHU VỰC PHÍA BẮC (1 Hội thảo)                        KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (1 Hội thảo)

Thứ Năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019                      Thứ Tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019

6 giờ tối đến 8 giờ tối                                                6 giờ tối đến 8 giờ tối 

Escondido City Hall, Mitchell Room                          El Cajon Police Department

201 North Broadway                                                 Community Room, Room 161

Escondido, 92025                                                      100 Civic Center Way

                                                                                  El Cajon CA  92020


KHU VỰC TRUNG TÂM (2 Hội thảo)

Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019                        Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

6 giờ tối đến 8 giờ tối                                                6 giờ tối đến 7 giờ 45 phút tối

City Heights Center do LISC San Diego tổ chức         Valencia Park/Malcolm X Library

4305 University Avenue, Suite 640                            Multi-Purpose Room

San Diego, CA 92105                                                 5148 Market St.

                                                                                  San Diego, CA 92114


KHU VỰC PHÍA NAM (2 Hội thảo)

Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019                    Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

6 giờ tối đến 8 giờ tối                                                6 giờ tối đến 8 giờ tối

City of National City                                                  Chula Vista City Hall

MLK Jr. Community Center                                        276 Fourth Avenue, Building C,                                

140 East 12th Street                                                   Rooms B-111 and B-112

National City, CA 91950                                            Chula Vista, CA 91910

**Hội thảo Tiến hành bằng Tiếng Tây Ban Nha**


Để có thêm thông tin, yêu cầu điều chỉnh hợp lý hoặc dịch vụ biên phiên dịch, vui lòng liên hệ Quinn Henry 72 giờ trước khi hội thảo diễn ra theo điện thoại số (619-682-3841 Số máy lẻ 337) hoặc email (Qhenry@migcom.com).

T