Liên Hiệp Nhà Ở Công Bằng Khu Vực San Diego (San Diego Regional Alliance for Fair Housing) thay mặt cho tất cả các
thành phố tham gia tại khu vực San Diego, bao gồm cả những nơi không thuộc quản lý của Quận San Diego, thực hiện
khảo sát này. Chúng tôi muốn lắng nghe trải nghiệm của quý vị về những vấn đề và quan ngại liên quan đến phân biệt
đối xử về nhà ở. Vui lòng điền khảo sát sau. Khảo sát được thực hiện ẩn danh, do đó vui lòng đưa ra các câu trả lời
trung thực và chi tiết. Các câu trả lời được ẩn danh và sẽ được tóm tắt lại. Các câu trả lời cá nhân sẽ không được báo
cáo theo bất kỳ cách thức nào. Xin cảm ơn quý vị!

Luật về Nhà Ở Công Bằng của Tiểu Bang và Liên Bang cấm phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực nhà ở, bao gồm cả việc bán nhà, cho
thuê nhà, các chính sách và chế độ tài chính về nhà ở. Mọi cư dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng các cơ hội về nhà ở bất kể
chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật/y tế, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, tuổi
tác, tổ tiên, định hướng tính dục, nhận dạng giới, biểu hiện giới, nguồn thu nhập hoặc bất kỳ lý do tùy ý nào khác.

T