Isinasagawa ng San Diego Regional Alliance for Fair Housing ang survey na ito sa ngalan ng lahat ng nakikilahok na lungsod sa rehiyon ng San Diego, kasama ang mga unincorporated na bahagi ng San Diego County. Gusto naming malaman ang tungkol sa inyong karanasan sa mga isyu at alalahanin sa diskriminasyon sa pabahay. Pakipunan ang sumusunod na survey. Isinasagawa ang survey nang anonymous, kaya mangyaring maging tapat at detalyado sa inyong mga sagot. Ang mga tugon ay anonymous at ibubuod ito at hindi iuulat ang mga indibidwal na sagot sa anumang paraan. Salamat!

Ipinagbabawal ng mga Pederal at Pang-estadong batas sa Patas na Pabahay (Fair Housing) ang diskriminasyon sa lahat ng aspeto ng pabahay, kasama ang mga pagbebenta ng bahay, pagpaparenta, mga patakaran at pamumuhunan sa bahay. May karapatan ang bawat residente sa pantay-pantay na access sa mga oportunidad sa pabahay anuman ang lahi, kulay, relihiyon, kasarian, pinagmulang bansa, kapansanan/mga medikal na kundisyon, katayuan ng pamilya, katayuan sa pag-aasawa, edad, mga ninuno, sekswal na oryentasyon, gender identity, gender expression, pinagmumulan ng kita nila, o anumang iba pang arbitrary na dahilan.
Mga Workshop sa Makatarungang Pabahay
Ang San Diego Regional Alliance for Fair Housing

 
Paano nangyayari ang diskriminasyon sa pabahay sa ating mga komunidad? Sino ang mga taong madalas na apektado ng diskriminasyon sa pabahay? Ano ang magagawa natin para matukoy ang diskriminasyon sa pabahay?

Naghahanda ang San Diego Regional Alliance for Fair Housing (Rehiyonal na Alyansa ng San Diego para sa Makatarungang Pabahay) ng isang serye ng mga Pangkomunidad na Workshop. Dumalo sa isang workshop upang matuto tungkol sa mga batas sa makatarungang pabahay at upang ibahagi ang iyong mga karanasan sa diskriminasyon sa pabahay.

Mahalaga ang iyong saloobin sa pag-unawa ng mga pangangailangan ng komunidad at mga potensiyal na solusyon para mabawasan ang diskriminasyon sa pabahay. Dumalo sa workshop na malapit sa iyong komunidad:
HILAGANG REHIYON (1 Workshop)                    SILANGANG REHIYON (1 Workshop)
Huwebes, Nobyembre 7, 2019                                  Miyerkoles, Nobyembre 6, 2019
6:00 p.m. hanggang 8:00 p.m.                                  6:00 p.m. hanggang 8:00 p.m.
Escondido City Hall, Mitchell Room                          El Cajon Police Department
201 North Broadway                                                 Community Room, Room 161
Escondido, 92025                                                      100 Civic Center Way
                                                                                  El Cajon CA  92020
 
GITNANG REHIYON (2 Workshop)
Miyerkoles, Oktubre 30, 2019                                   Miyerkoles, Nobyembre 13, 2019
6:00 p.m. hanggang 8:00 p.m.                                  6:00 p.m. hanggang 7:45 p.m.
City Heights Center inihanda ng LISC San Diego       Valencia Park/Malcolm X Library
4305 University Avenue, Suite 640                            Multi-Purpose Room
San Diego, CA 92105                                                 5148 Market St.
                                                                                  San Diego, CA 92114
 
KATIMUGANG REHIYON (2 Workshop)
Huwebes, Nobyembre 21, 2019                                Miyerkoles, Nobyembre 20, 2019
6:00 p.m. hanggang 8:00 p.m.                                  6:00 p.m. hanggang 8:00 p.m.
City of National City                                                  Chula Vista City Hall
MLK Jr. Community Center                                        276 Fourth Avenue, Building C,                                
140 East 12th Street                                                   Rooms B-111 and B-112
National City, CA 91950                                            Chula Vista, CA 91910
**Isinasagawa ang Workshop sa wikang Espanyol**
 

Para sa higit na impormasyon, makatwirang akomodasyon o mga hiling na serbisyo sa pagsasalin, mangyaring makipag-ugnayan kay Quinn Henry 72 oras bago ang workshop sa pamamagitan ng telepono (619-682-3841 x 337) o email (Qhe

T