Isinasagawa ng San Diego Regional Alliance for Fair Housing ang survey na ito sa ngalan ng lahat ng nakikilahok na lungsod sa rehiyon ng San Diego, kasama ang mga unincorporated na bahagi ng San Diego County. Gusto naming malaman ang tungkol sa inyong karanasan sa mga isyu at alalahanin sa diskriminasyon sa pabahay. Pakipunan ang sumusunod na survey. Isinasagawa ang survey nang anonymous, kaya mangyaring maging tapat at detalyado sa inyong mga sagot. Ang mga tugon ay anonymous at ibubuod ito at hindi iuulat ang mga indibidwal na sagot sa anumang paraan. Salamat!

Ipinagbabawal ng mga Pederal at Pang-estadong batas sa Patas na Pabahay (Fair Housing) ang diskriminasyon sa lahat ng aspeto ng pabahay, kasama ang mga pagbebenta ng bahay, pagpaparenta, mga patakaran at pamumuhunan sa bahay. May karapatan ang bawat residente sa pantay-pantay na access sa mga oportunidad sa pabahay anuman ang lahi, kulay, relihiyon, kasarian, pinagmulang bansa, kapansanan/mga medikal na kundisyon, katayuan ng pamilya, katayuan sa pag-aasawa, edad, mga ninuno, sekswal na oryentasyon, gender identity, gender expression, pinagmumulan ng kita nila, o anumang iba pang arbitrary na dahilan.

T