Các Thành phố và Quận Santa Clara đang hợp tác để cập nhật Kế Hoạch Tổng Hợp năm năm. Kế Hoạch Tổng Hợp nhận định nhu cầu cải tiến nhà ở và phát triển cộng đồng, và hoạch định cách thức sử dụng ngân quỹ liên bang để đáp ứng những nhu cầu này.

Bản thăm dò này sẽ cho chúng tôi biết những dịch vụ và phát triển nào cần thiết nhất cho cộng đồng của quý vị. Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi đặt ưu tiên các mục tiêu đầu tư trong vòng 5 năm tới. 

点击这里进行中文翻译

Click here for English translation

Haga clic aquí para la traducción al español

Các khu vực có thẩm quyền trong tiến trình Kế Hoạch Tổng Hợp bao gồm Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, City of Santa Clara, San Jose, Saratoga, Sunnyvale, and Unincorporated Santa Clara County.
0 của 22 đã được trả lời
 

T