ເຖິງ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ທີ່ນັບຖື,
Dear entrepreneur,

 ກະລຸນາຕອບແບບສອບຖາມນີ້ ໂດຍເນື້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມນີ້ ແມ່ນເຈາະຈົງໃສ່ປະເທດຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະ ແລະ ການຕອບແບບສອບຖາມນີ້ ຈະບໍ່ຄ້າຍຄຶກັບ ແບບສອບຖາມການສຳຫຼວດທີ່ເຄີຍເຫັນມາໃນເວບໄຊ ຂອງສະຖາບັນທະນາຄານພັດທະ ນາອາຊີ.

ໃນຕອບສະໜອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທາງ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງ ສປປ ລາວ (Lao National Productivity Organization-LNPO)/ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນທະນາຄານການພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank Institute-ADBI)  ກໍາລັງເຮັດການສໍາຫຼວດເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ສະຖານະພາບຂອງທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.   ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ລວບລວມຈະນໍາໄປວິເຄາະທາງດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດຈະນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ໂດຍ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ (Asian Productivity Organization-APO) ແລະ ສະຖາບັນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADBI). ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖຶກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບໍ່ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອື່ນ. ການຕອບແບບສອບຖາມຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 10 ນາທີ ແລະ ຂໍຄວາມກະລຸນາໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຕອບແບບສອບຖາມ ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍພາກທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊ່ວຍທະນາຄານອາຊີ ສໍາຫຼວດຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ ວນກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19.

 
PLEASE RESPOND TO THIS SURVEY. THIS IS CUSTOMIZED FOR YOUR COUNTRY AND NOT SAME AS THE SURVEY YOU CAN FIND ON THE ADBI WEBSITE.

 

In response to the outbreak of COVID-19, the [name of the national productivity organization] and the Asian Development Bank Institute (ADBI) are carrying out a survey to grasp the current business status and needs of entrepreneurs quickly and accurately.   The data that are collected will be analyzed statistically by APO and ADBI, and the anonymous, aggregated results will be published by them.  Please be assured that the data are strictly confidential and never used for any other purpose.  It takes approximately 10 minutes to complete this questionnaire. Your cooperation will help us support businesses more effectively and also help the Asian Development Bank (ADB) explore possible assistances to SMEs devastated by COVID-19.

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືມາຍັງທ່ານ,

Sincerely,

 

ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງ ສປປ ລາວ

National Productivity Organization

T