მოგესალმებით, „გამოყენებითი კვლევების კომპანია“ „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ დაკვეთით ატარებს სტუდენტების გამოკითხვას, რომლის მიზანია შეისწავლოს სტუდენტების დამოკიდებულება სასწავლებლის საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტის მიმართ. გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა გამოკითხვაში. იყავით მაქსიმალურად გულწრფელი კითხვარის შევსებისას. გამოკითხვა ანონიმურია და კვლევის შედეგები მხოლოდ განზოგადებული სახით იქნება გადმოცემული.

წინასწარ მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისთვის!

Question Title

* 1. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ - აუდიტორიები

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სასწავლებელს აქვს სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი წარმართვისთვის საკმარისი აუდიტორიები
სასწავლებლის ლაბორატორიები აღჭურვილია შესაბამისი რესურსით
შენობაში არსებული დასასვენებელი სივრცე კომფორტულია (არის საკმარისი რაოდენობის ადგილი სტუდენტების თავშეყრისთვის, დასვენებისთვის)
შენობის გარეთ არსებული დასასვენებელი სივრცე მოწყობილია (სკამები, გამწვანება...)
დაწესებულების საპროფესოროში სტუდენტებს შეუძლიათ შეხვდნენ ლექტორებს კონსულტაციებისთვის

Question Title

* 2. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ
ფრაზებს სასწავლებლის საბიბლიოთეკო რესურსების შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სასწავლებლის ბიბლიოთეკაში სივრცე მუშაობისთვის / მეცადინეობისთვის საკმარისია
ბიბლიოთეკის მუშაობის საათები მოხერხებულია (ღიაა კვირაში მინიმუმ 6 დღე და დღეში მინიმუმ 10 საათი)
ბიბლიოთეკის ფონდში არსებული ლიტერატურა შეესაბამება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებს

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია სილაბუსებში მითითებული ძირითადი ლიტერატურა
სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზები
ბიბლიოთეკაში საკმარისი რაოდენობითაა კომპიუტერული ტექნიკა
ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფილია კარგი ხარისხის ინტერნეტით
ბიბლიოთეკას აქვს ლიტერატურის ელექტრონული ძებნის მოსახერხებელი სისტემა
კომპიუტერული ტექნიკა მუდმივად ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის / პერსონალისთვის
ბიბლიოთეკა აღჭურვილია საკმარისი რაოდენობის ტექნიკით (პრინტერი, ასლის გადამღები, სკანერი)
ბიბლიოთეკის პერსონალი ეხმარება სტუდენტებს/პერსონალს ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენებაში
მოთხოვნის შემთხვევაში დაწესებულება ზრუნავს ბიბლიოთეკის რესურსების განახლებაზე

Question Title

* 3. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის საგანმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო გარემოს  შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სასწავლებელს აქვს საკმარისი რაოდენობის სანიტარული კვანძები (ტუალეტები)
სანიტარულ კვანძებში დაცულია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები (სისუფთავეა)
სანიტარული კვანძები უზრუნველყოფილია ვენტილაციით
სანიტარული კვანძები უზრუნველყოფილია უწყვეტი განათებით
სასწავლო ოთახებში არის მისაღები ტემპერატურა ( არ ცივა / არ ცხელა)
სასწავლო ოთახებში განათება დამაკმაყოფილებელია

Question Title

* 4. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის პერსონალის და სტუდენტების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს შეუძლია კვალიფიციური პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა
სამედიცინო პერსონალი ხელმისაწვდომია (მუშაობს) მთელი სასწავლო დღის განმავლობაში
პირველადი დახმარების პუნქტი აღჭურვილია ყველა საჭირო რესურსით
ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი დამონტაჟებულია თვალსაჩინო ადგილას
ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარს თან ახლავს გასაგებად შედგენილი ინსტრუქცია
სწავლის დაწყებისას დაწესებულებამ მიაწოდა ინფორმაცია სტუდენტებს საევაკუაციო გასასვლელის, ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის და ევაკუაციის გეგმის შესახებ
დაწესებულება ჰყავს დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წესრიგის დაცვას

Question Title

* 5. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის ადაპტირებულობის შესახებ (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებულობა)

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სპეციალური საჭიროების მქონე პირს შეუფერხებლად შეუძლია შენობაში შესვლა (პანდუსი მოსახერხებელია, შესაბამისი დახრის კუთხე აქვს)
სპეციალური საჭიროების მქონე პირს შეუფერხებლად შეუძლია შენობაში გადაადგილება (ლიფტში შესვლა, აუდიტორიაში შესვლა)
სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტისათვის არსებობს შესაბამისად მოწყობილი სანიტარული კვანძი
შენობასთან ახლოს არსებობს ავტოსადგომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, საიდანაც შეუფერხებლად არის შესაძლებელი შენობამდე მიღწევა

Question Title

* 6. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სტუდენტები ჩართულები არიან საგანმანათლებლო პროცესების შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესში
სტუდენტებს შეუძლიათ თავისუფლად გამოთქვან შენიშვნები საგანმანათლებლო პროცესის ხარვეზებზე
დაწესებულება ინტერესდება სტუდენტების კმაყოფილების ხარისხით (ტარდება შიდა კვლევები, არსებობს აზრის გამოთქმის სხვა ფორმები მაგ.: იდეების ყუთი)

Question Title

* 7. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვის შესახებ

  დიახ არა მ.პ.გ/არ ეხება
გსმენიათ თუ არა ეთიკისა და ქცევის წესების შესახებ
საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულება რეაგირებს ეთიკისა და ქცევის წესების დარღვევის ფაქტებზე

Question Title

* 8. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამების /კურიკულუმების შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სტუდენტები მონაწილეობენ საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში / ცვლილებაში
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსები (სავალდებულო საგნები) შეესაბამება პროგრამის მიზნებს
სტუდენტები იცნობენ საგნის კურიკულუმს
ლექტორები იცავენ კურიკულუმის სტრუქტურას

Question Title

* 9. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის სტუდენტთა შეფასების შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
სტუდენტები იცნობენ სწავლის შედეგების შეფასების არსებულ სისტემას (რის მიხედვით აფასებენ სტუდენტის ცოდნას)
სტუდენტთა შეფასება სამართლიანია (დაწერილი ქულები სამართლიანია)
ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები გამჭვირვალეა (სტუდენტმა იცის რატომ მიიღო ესა თუ ის შეფასება)
სტუდენტი ინფორმირებულია როგორ გაასაჩივროს მიღებული შეფასება
გასაჩივრების მექანიზმი ეფექტიანია (დაწესებულება ითვალისწინებს დასაბუთებულ გასაჩივრებას)

Question Title

* 10. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის პერსონალის შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
დაწესებულების აკადემიური პერსონალი (ლექტორები) კვალიფიციურია
დაწესებულების ლექტორები გასაგებად ხსნიან კურსის მასალას
ლექციაზე მასალის ახსნის ტემპი მისაღებია
ლექტორები გასაგებად პასუხობენ სტუდენტების კითხვებს
ლექტორებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტებმა კარგად გაიგონ ახსნილი მასალა
დავალებები ეხმარება სტუდენტებს აითვისონ ახალი მასალა
სტუდენტები ჩართულები არიან ლექციის პროცესში (სვამენ კითხვებს, პასუხობენ ლექტორების კითხვებს...)
ლექციის დასასრულს ლექტორი აკეთებს დღის შეჯამებას
ლექტორები იყენებენ ვიზუალურ საშუალებებს (პრეზენტაცია, ვიდეო მასალები ....)
ლექტორები საჭიროების შემთხვევაში მზად არიან დამატებითი კონსულტაციები გაუწიონ სტუდენტებს
ლექტორები დავალების შესრულებისთვის იძლევიან გონივრულ ვადებს
წასაკითხი მასალის მოცულობა შეესაბამება მისი ათვისებისთვის გამოყოფილ ვადას

Question Title

* 11. გთხოვთ გვიპასუხოთ,  ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს სასწავლებლის სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ

  არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები მ.პ.გ/არ ეხება
ჩემთვის ცნობილია სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, მობილობის და შეწყვეტის მექანიზმები (სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია ეს ინფორმაცია)
საჭიროების შემთხვევაში სასწავლებელი მეხმარება სტატუსის ცვლილებისთვის საჭირო პროცედურების შეუფერხებელ გავლაში
სტუდენტებსა და სასწავლებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება იცავს ჩემს კანონიერ უფლებებს და ინტერესებს
დაწესებულებაში გამაცნეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებები და უფლებები
მე ვიცი როგორ დავიცვა საკუთარი კანონიერი უფლებები ადმინისტრაციული ორგანოებისა და აკადემიური პერსონალის საქმიანობასთან დაკავშირებით (როგორ გავასაჩივრო)
სწავლის დაწყებისას სასწავლებელმა გამაცნო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შემიძლია გავიარო კონსულტაციები სწავლის შედეგების გაუმჯობესებისთვის
კარიერული მხარდაჭერის სერვისი სტუდენტებს გვეხმარება კარიერულ განვითარებაში
სასწავლებელი მუდმივად გვაწვდის ინფორმაციას ვაკანსიებთან დაკავშირებით
სასწავლებელი გვაწვდის ინფორმაციას სასწავლებლის გარეთ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ (კონფერენციები, კონკურსები)
სასწავლებელი გვაწვდის ინფორმაიციას სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებების შესახებ
სასწავლებელი ცდილობს ჩვენი მონაწილეობა წაახალისოს დამატებით ღონისძიებებში  (სპორტული, შემოქმედებითი)
სასწავლებელი ხელს უწყობს სტუდენტურ ინიციატივებს
სასწავლებელში არსებობს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი სისტემა
სასწავლებელში არსებობს სწავლის საფასურის გადახდის სხვადასხვა სახის შეღავათები (სტიპენდიები)
სასწავლებელს აქვს შემუშავებული სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის (შეღავათების) გამჭვირვალე მექანიზმები

Question Title

* 12. ყოფილხართ თუ არა ჩართული შემდეგ პროცესებში?

  დიახ არა
სასწავლებლის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება
სასწავლებლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება / შემუშავება
სასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარების განხილვა

Question Title

* 13. რამდენად კმაყოფილები ხართ სასწავლებლის სასწავლო პროცესის სხვადასხვა ასპექტით?

  ძალიან უკმაყოფილო უფრო უკმაყოფილო არც კმაყოფილი, არც უკმაყოფილო უფრო კმაყოფილი ძალიან კმაყოფილი მ.პ.გ
სასწავლებლის შენობა, ფიზიკური გარემო
სასწავლებლის ტექნიკური აღჭურვილობა (კომპიუტერული კლასი, ინტერნეტი...)
აუდიტორიები (სისუფთავე, განათება, ავეჯი)
სანიტარული კვანძების მდგომარეობა
ბიბლიოთეკა (ლიტერატურის მრავალფეროვნება, ხელმისაწვდომობა)
უსაფრთხოება / დაცულობა
აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია
პროგრამაში შემავალი კურსები/საგნები
სასწავლო კურსების შინაარსი
დავალებების შინაარსი და მოცულობა
კურსის სტრუქტურა
გამოცდების ორგანიზაციული მხარე
ლექტორის მიერ სტუდენტის შეფასების ობიექტურობა
კარიერული მხარდაჭერის სერვისი
სტუდენტური პრაქტიკა დაწესებულებაში
სტუდენტური ცხოვრება (სპორტული, გასართობი, შემოქმედებითი აქტივობები)
სწავლის საფასურის გადახდის სისტემა
პერსონალური ურთიერთობები სტუდენტებს შორის
პერსონალური ურთიერთობები ლექტორებთან
პერსონალური ურთიერთობები ადმინისტრაციასთან
ადმინისტრაციის მხრიდან ტექნიკური დახმარების ხარისხი

Question Title

* 14. რამდენად ხშირად იყენებთ ბიბლიოთეკას?

Question Title

* 15. რამდენად ხშირად იყენებთ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებს?

Question Title

* 16. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა შემდეგ აქტივობებში?

  დიახ არა
სტუდენტური კონფერენცია სასწავლებლის ფარგლებში
სხვა დაწესებულების მიერ ორგანიზებული სტუდენტური კონფერენცია საქართველოში
სტუდენტური კონფერენცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ
სპორტული ღონისძიებები სასწავლებლის ფარგლებში
სპორტული ღონისძიებები სასწავლებლის ფარგლებს მიღმა
ექსკურსია, რომელიც ორგანიზებული იყო სასწავლებლის მიერ
სხვა აქტივობა, რომელიც სასწავლებლის სტუდენტების / ადმინისტრაციის მიერ იყო ორგანიზებული (ჩაწერეთ)

Question Title

* 17. იცნობთ თუ არა სასწავლებლის მისიას?

Question Title

* 18. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენად ეთანხმებით ფრაზებს სასწავლებელში არსებულ მართვის სტილზე

  ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მ.პ.გ / უარი პასუხზე
მენეჯმენტის მიერ  ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება ხდება დროულად
სასწავლებლის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები ნათლადაა ჩამოყალიებებული და გამიჯნული (ვის რა ევალება)
სასწავლებლის სტრუქტურული ერთეულები ეფექტურად და კოორდინირებულად ახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს
სასწავლებლის ხელმძღვანელობა ზრუნავს სტუდენტების და პერსონალის ჩართულობაზე საერთაშორისო კვლევებში / აქტივობებში

Question Title

* 19. რა სახით არის ხელმისაწვდომი თქვენთვის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია

Question Title

* 20. რა შეიძლება გააუმჯობესოს სასწავლებელმა იმისათვის, რომ თქვენი კმაყოფილება გაიზარდოს უნივერსიტეტის სერვისებით?

Question Title

* 21. რა დამატებით სერვისს ისურვებდით სასწავლებლის მხრიდან?

Question Title

* 22. რატომ აირჩიეთ ეს სასწავლებელი?

Question Title

* 23. რომელ კურსზე სწავლობთ

Question Title

* 24. რომელ პროგრამაზე სწავლობთ

Question Title

* 25. სქესი

T