Plan pou Transpò Rejyonnal la 2019

SRPEDD ap chèche konnen kisa moun nan piblik la kapab vle di pou ede nan Plan pou Transpò Rejyonnal la (Regional Transportation Plan), ki se yon evalyasyon konplè sou bezwen nou nan transpò pou 20 lane ki pral vini yo. Tanpi reponn sou enfòmasyon yo mande nan kesyonnè sa a, sou transpò nan rejyon nou an, ak sou lespwa ou genyen pou amelyorasyon pi devan. Sa pral pran 5 minit sèlman pou w fini kesyonnè a. Repons ou bay yo pral ede nou anpil. Mèsi. Pou enfòmasyon sou Plan pou Transpò Rejyonnal SRPEDD la ak sou lòt kesyon enpòtan, ou mèt gade nan adrès SRPEDD's Website oswa nan paj SRPEDD sou Facebook.

Question Title

* 1.  Ki kote ou viv oubyen soti lè w ap deplase pi souvan? (Kòd postal la, tanpri) 

Question Title

* 2. Ki kote ou travay oubyen soti lè w ap deplase pi souvan? (Kòd postal la, tanpri)

Question Title

* 3. Kisa ki jan nòmal ou konn deplase? (Chwazi youn)

Question Title

* 4. Kisa ki tan mwayenn ou pran pou ale nan travay oswa pou fè deplasman nòmal ou? (Chwazi youn)

Question Title

* 5. Kisa ki ta kapab fè w reflechi sou kite oto w lakay ou, omwen yon lè konsa, pou w sèvi avèk yon lòt mwayen transpò (tankou otobis, otobis piblik, tren piblik, mache, bisiklèt, elatriye)? Fè yon mak sou kote tout sa ki aplikab.

Question Title

* 6. Èske ou ta sèvi avèk SouthCoast Commuter Rail ki soti nan New Bedford, Fall River, oswa Taunton pou ale Boston? (Fè yon mak sou kote tout sa ki aplikab.)

Question Title

* 7.  Èske gen okenn wout ak / oswa entèseksyon ou eseye pa pase ladan yo paske gen twòp trafik? (Tanpri ekri non kote a ak vil la)

Question Title

* 8. Èske gen okenn wout ak / oswa entèseksyon ou eseye pa pase ladan yo paske ou kwè yo gen danje (tankou oto k ap fè twòp vitès, chofè ki pa rete pou limyè wouj, pwoblèm pou vire, aksidan ki manke fèt)? (Tanpri ekri non kote a ak vil la)

Question Title

* 9. Èske gen okenn wout ou eseye pa pase ladan paske asfalt la pa byen kenbe oswa paske li gen twou? (Tanpri ekri non kote a ak vil la)

Question Title

* 10. Kouman ou kwè pou nou ta depanse lajan nou resevwa pou transpò? (Chwazi jiska 3 ki pi enpòtan yo)

Question Title

* 11. Kouman ou konn nòmalman pran nouvèl oswa enfòmasyon sou aktivite lokal ak sou sa ki enterese w? (Tanpri, chwazi youn.)

Question Title

* 12. Si ou vle resevwa nouvèl ki fenk parèt sou kesyon transò nan rejyon nou an, siyen pou w resevwa bilten trimestriyèl nou an ak dènye enfòmasyon sou Plan pou Transpò Rejyonnal la. Sèl sa ou bezwen fè, se ekri adrès elektwonnik ou la a. Mèsi!

Question Title

* 13. Èske ou genyen nenpòt ki lòt kòmantè oubyen konsèy sou bezwen / amelyorasyon transpò nan rejyon an?

T