กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย "อนาคตอุตสาหกรรมไทย สู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy"

เรียนรู้และตามทันอนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่ขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) พร้อมร่วมเสวนาแนวทางพัฒนาและแนวทางที่พร้อมนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ภายใต้โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด
โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนด่วน! (1.จ.เชียงราย 2. จ.เชียงใหม่ 3. จ.ลำพูน 4. จ.ลำปาง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 097-939-8878 หรือ อีเมล : circular.tu@gmail.com
คุณนริสรา หาญพาณิชย์/คุณพัชรินทร์ อินทรักษา
0 of 9 answered
 

T