Wprowadzenie - Cele badania

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts (RPA) oraz instytut Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH (Ökopol) w celu przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego zmiany w warunkach działania oraz strukturze przemysłu chemicznego i przetwórczego po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, koncentrując się na latach 2010 - 2013. Badanie zakłada określenie mocnych i słabych stron wdrażania rozporządzenia REACH w odniesieniu do struktury rynku, prawa konsumentów do wyboru i dobrobytu, kosztów przestrzegania przepisów i procedur administracyjnych, oraz innych istotnych czynników. Celem jest przedstawienie zaleceń mających usunąć uchybienia stwierdzone w trakcie badania z uwzględnieniem minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków wdrożenia rozporządzenia REACH oraz maksymalizacji wpływu określonych mechanizmów REACH, które poprawiają warunki dla przedsiębiorstw.

Niniejsze badanie przedsiębiorstw, przeprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej, ma na celu uzyskanie opinii na temat wielu kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem rozporządzenia REACH. 

Kwestionariusz powinien być wypełniony przez osobę w Państwa przedsiębiorstwie mającą duże doświadczenie we wdrażaniu rozporządzenia. Najlepiej, aby był to kierownik działu ds. REACH - jeśli taki istnieje - lub osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH. Inną kompetentną osobą do wypełnienia ankiety może być również właściciel przedsiębiorstwa, kierownik działu BHP, kierownik działu badawczo-rozwojowego lub kierownik działu ds. zgodności z przepisami. Jednak biorąc pod uwagę, że badanie obejmuje szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, możliwe jest konsultowanie się w niektórych kwestiach z innymi działami (np. działem marketingu/sprzedaży, rozwoju produktu). 

Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 45 minut, choć może to zależeć od Państwa konkretnej roli na rynku chemicznym oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. W badaniu prosimy o podanie szacunkowych średnich kosztów związanych z najważniejszymi procedurami wymienionymi w rozporządzeniu. Kwestionariusz został opracowany w sposób, który daje możliwość zapisania odpowiedzi i powrotu do dokumentu w późniejszym terminie, jeśli konieczna jest konsultacja ze współpracownikiem, znalezienie danych lub wypełnienie innych zobowiązań, co oznacza, że jednorazowe zakończenie badania nie jest możliwe.

Wszystkie otrzymane informacje są poufne i będą traktowane w odpowiedni sposób. Wyniki zostaną przedstawione Komisji Europejskiej zbiorczo, bez wyodrębnienia poszczególnych przedsiębiorstw. Dążymy do przestrzegania dyrektywy o ochronie danych osobowych (95/46/WE), wdrożonej w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się nasza siedziba, zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Przestrzegamy również rozporządzenia WE nr 45/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące poufności lub chcieliby wypełnić ankietę w wersji programu Word, prosimy o kontakt drogą mailową z Janem Smitem lub Achilleasem Tsamisem (reach-monitoring@cses.co.uk). Z góry dziękujemy za Państwa wkład.

T