ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Question Title

Image
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ / COORDINATOR

Question Title

* Όνομα / First Name

Question Title

* Επώνυμο / Last Name

Question Title

* E-mail

Question Title

* Τηλέφωνο / Tel.

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |  ORGANIZATION/COMPANY

Question Title

* Επωνυμία / Name

Question Title

* E-mail

Question Title

* Ιστότοπος / website

Question Title

* Τηλέφωνο / Tel.

Question Title

* Διεύθυνση / Address

Question Title

* Πόλη / City

Question Title

* Περιφέρεια / Prefecture

Question Title

* ΤΚ / Zip Code

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / CLEAN UP SITE

Question Title

* Όνομα ακτής/ Name of beach

Question Title

* Περιοχή / Area

Question Title

* Περιφέρεια / Prefecture

Question Title

* Συντεταγμένες / Coordinates

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / CLEAN UP

Question Title

* Ημερομηνία / Date

Question Title

* Ώρα έναρξης / Start Time

Question Title

* Ώρα λήξης / Finish Time

Question Title

* Αριθμός Συμμετεχόντων / Nr of Participants

-------------------------------------------------
Έχω λάβει γνώση, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η HELMEPA, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται στη φόρμα αίτησης συμμετοχής σε εθελοντικό καθαρισμό που συμπληρώνω, τα οποία διατηρεί για διάστημα 3 ετών και έπειτα καταστρέφονται. Τα στοιχεία επικοινωνίας ζητούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της συγκεκριμένης δράσης και την αποστολή ηλ. ενημερωτικών δελτίων σχετικών με τη δράση. 

I fully understand and accept that HELMEPA, under the terms of the current legislation protecting individuals from personal data processing, maintains in file and processes the personal data contained in the above form. These data are maintained for 3 years and then destroyed. The contact details are requested exclusively in the context of the execution of the specific action and for sending newsletters concerning this specific action.

Question Title

* Η HELMEPA επιθυμεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες από τον καθαρισμό, για λόγους προβολής της δράσης.

HELMEPA wishes to use photos from the cleanup event to promote the activities of the Campaign.

Κατανοώ πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα και λοιπά) καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία, απευθυνόμενος στη HELMEPA (Περγάμου 5, Νέα Σμύρνη, ΤΚ: 17121) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση helmepa@helmepa.gr.

I fully understand the rights deriving from the personal data protection legislation (access, rectification, erasure, objection, portability etc.), and also my right to ask regarding my personal data’s processing, according to legislation, addressing to HELMEPA (5 Pergamou Str., Nea Smyrni, 17121, Athens Greece) or by e-mail to helmepa@helmepa.gr.

T