Poštovani/Poštovana molimo da izdvojite vrijeme kako bi ispunili opći dio upitnika i prijavili se za Nagradu ključnarazlika. Bitno je da sve podatke upišete u jednom potezu (odnosno, da upitnik ispunite odjednom, bez odlaska sa stranice jer se tada vaši podaci gube). Niže slijedi opći dio upitnika. Kada njega ispunite molimo odaberite konkretnu kategoriju za koju se prijavljujete.

Sva su pitanja obavezna, a kod podataka koje nemate molimo da upišite 0. Kod opisnih pitanja molimo da pokušate što detaljnije objasniti Vaše prakse kako bi ih Odbor što kvalitetnije mogao razumjeti.

Sretno!

Question Title

Broj zaposlenih na dan 30. rujna 2010.

Question Title

Broj novozaposlenih na u periodu 30. rujan 2010. – 1. listopad 2011.

Question Title

Molimo navedite trenutnu strukturu Uprave društva s obzirom na sljedeće kriterije (Poslodavci s manje od 20 zaposlenih nisu dužni odgovoriti na ovo pitanje)

Question Title

Molimo navedite trenutnu strukturu osoba koji su na voditeljskim i rukovodećim položajima (voditelji/ice projekata, voditelji/ice odjela i sl.) s obzirom na sljedeće kriterije:

Question Title

Tvrtka ima alate i mjere kojima osigurava da su: zapošljavanje; nagrađivanje; napredovanje; edukacije kao i ostali procesi upravljanja ljudskim potencijalima bazirani na objektivnim kriterijima te zaposlenici nisu diskriminirani na temelju dobi, spola, invaliditeta, etničke pripadnosti, vjerske pripadnosti, bračnog stanja, političkog opredjeljenja i sl. – sukladno važećem zakonodavstvu)

Question Title

Tvrtka ima poseban dokument (strategiju/pravilnik…) kojim potiče ravnopravnost i potiče različitosti na radnom mjestu (moguće više odgovora, poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih nisu dužni odgovoriti na ovo pitanje):

Question Title

Postoje li još neki dodatni elementi ili odluke kojima suzbijate diskriminaciju, odnosno potičete ravnopravnosti i uvođenje različitosti? (moguće više odgovora)

Question Title

Opisi posla jasno su definirani za sve zaposlene (od najniže do najviše pozicije)

Question Title

Prilikom procesa zapošljavanja tvrtka traži privatne informacije o bračnom statusu, planiranju obitelji i sl.

Question Title

Organizira li Vaša tvrtka natječaje za zapošljavanje koji su usklađeni s odredbama i mogućnostima hrvatskog zakonodavstva, a u kojima se daje prednost pripadnicima/ama određenih grupa u cilju poboljšanja njihova položaja (npr. u natječaju za posao se navodi da ukoliko muškarac i žena ili osoba s invaliditetom ili pripadnik manjine zadovoljavaju u jednakoj mjeri uvjete natječaja, prednost pri zapošljavanju dati će se skupini koja je podzastupljena kod vas kao poslodavca)?

Question Title

Zapošljavate li osobe mlađe od 15 godina?

Question Title

Pratite li rad i radnu učinkovitost zaposlenih? (moguće više odgovora)

Question Title

Postoji li u Vašoj tvrtci sustav mentorstva (Mentorstvo je interaktivan proces koji se odvija između pojedinaca različitog nivoa iskustva i stručnosti u kojem mentor daje podršku svom kolegi kako bi postao efikasniji u radu i doprinio ostvarenju ciljeva tvrtke, a fokus je na sadržaju posla)

Question Title

Ukoliko postoji sustav – koliko je osoba bilo obuhvaćeno sustavom mentorstva u periodu listopad 2010. listopad 2011. godine? (Poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih nisu dužni odgovoriti na ovo pitanje)

Question Title

Sustav plaća baziran na objektivnim pokazateljima, tj. definira se na temelju ranga, platnih razreda, klasa, na temelju složenost posla i sl.:

Question Title

Napredovanje i nagrađivanje bazirano je na legitimnim poslovnim razlozima (iskustvo, uspješnost u poslu, kompetencije i sl.)

Question Title

Koliko je redovita plaća u Vašem poduzeću:

Question Title

Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti za vas je:

Question Title

Postoji li u Vašoj tvrtci sustav uvođenja u posao (podrazumijeva početno upoznavanja novo zaposlenih s odjelom, pravilima, vrijednostima kompanije, klijentima i sl. – pri čemu je fokus na uvjetima rada i pravilima) te da li on uključuje informiranje o dokumentima koji se odnose na poticanje ravnopravnosti u radnoj okolini?

Question Title

Koliki je postotak zaposlenih uključeno u neki oblik obrazovanja tj. stručnog osposobljavanja, na trošak poduzeća u razdoblju listopad 2010. - listopad 2011 godine?

Question Title

Među osobama koje su prošle edukaciju, koliko je osoba u sljedećim skupinama u periodu listopad 2010. - listopad 2011.? (Poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih nisu dužni odgovoriti na ovo pitanje):

Question Title

Molimo navedite koliko je osoba polazilo edukacije na račun poduzeća u periodu listopad 2010. - listopad 2011. godine:

Question Title

Postoji li u Vašem poduzeću tijelo koje predstavlja radnike i radnice (sindikat, sindikalni povjerenik, radničko vijeće…)?

Question Title

Postoji li na razini poduzeća osoba ili tijelo koje je zaduženo za zaštitu dostojanstva zaposlenih? (Poslodavci s manje od 20 zaposlenih nisu dužni odgovoriti na ovo pitanje)

Question Title

Omogućava li tvrtka pritužbe zaposlenih na diskriminaciju i neravnopravni tretman i kako?

Question Title

Jeste li u protekloj godini imali slučajeve da su se potencijalni zaposlenici/ice ili trenutni zaposlenici/ice žalili na neravnopravan tretman te na koji način je to riješeno?

Question Title

Imate li dodatne mehanizme praćenja i rješavanja mogućih slučajeva uznemiravanja na radnom mjestu? (moguće više odgovora)

Question Title

Postoji li praćenje pokazatelja zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu:

Question Title

Osiguravate li mehanizme da se konflikti na radnom mjestu što bolje riješe (moguće više odgovora):

Question Title

Adekvatna briga o osobnim podacima zaposlenih kojima tvrtka raspolaže je osigurana (čuvanje psiholoških testova/rezultata, drugi osobni podaci...)?

Question Title

Osiguravate li adekvatnu prehranu za sve članove radne sredine (npr. poštivanje potreba vegetarijanaca, raznolikost kuhinje, halal u ishrani sl.)

Question Title

Jeste li tražili i dobili poticaje za zapošljavanje/educiranje zaposlenih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za skupine kao: azilante, Rome, nacionalne manjine, mladi bez iskustva, osobe iznad 50 godina, posebnih skupina kao npr. žene žrtva nasilja i sl.)?

Question Title

Osigurava li tvrtka prilagodbu radnog vremena s obzirom na vjerske potrebe zaposlenih (npr. pauze za molitvu, klizno radno vrijeme, druženje povodom vjerskih blagdana: Božića i Bajrama i sl.)

Question Title

Ukoliko imate zaposlenih pripadnika/ca nacionalnih manjina, jeste li ostvarili neku vrstu nove vrijednosti njihovim zapošljavanjem?

Question Title

Molimo objasnite

Question Title

Programi i procesi poslodavca poštuju kulturnu različitost, rodno su neutralni i uvažavaju različitosti (u najširem smislu: edukacije, marketing, međuljudska komunikacija itd)

 
50% of survey complete.

T