Screen Reader Mode Icon

Информация

Допитването има за цел включване на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра за период 2021 – 2027 г., както и събиране на информация за оценката на ОПР за периода 2014 – 2020 г. Анкетата е анонимна и резултатите ще бъдат използвани само в обобщен вид.

Попълването на анкета ще Ви отнеме не повече от 15 минути.
Предварително благодарим за отделеното време и за Вашето съдействие! Ако даден въпрос не е приложим за Вас, моля, отбележете „неприложимо“.

Question Title

* 1. На територията на кое населено място живеете?

Question Title

* 2. Към коя от изброените групи се определяте?
Възможен 1 отговор.

Question Title

* 3. Вашият пол е?

Question Title

* 4. Вашата възраст е?

Question Title

* 5. Вашето най-високо придобито образование е?

Question Title

* 6. Вид на организацията в която работите (в случай, че е приложимо)
Възможен 1 отговор.

Question Title

* 7. В каква посока се промени общината през последните 7 години?
Възможен 1 отговор.

Question Title

* 8. Какви са основните проблеми за развитието на община Мездра според Вас?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 9. Кои са най-големите проблеми на населеното място, където живеете?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 10. Кои са най-изявените социални проблеми на територията на Община Мездра?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 11. Кои според Вас са ограниченията за развитие на успешен бизнес в общината?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 12. Кои са най-сериозните икономически проблеми на Община Мездра?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 13. Кои са най-изявените проблеми на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 14. Кои според вас са:

Question Title

* 15. Съществува ли според Вас неоползотворен потенциал за икономическо развитие на територията на Община Мездра?

Question Title

* 16. Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на Община Мездра?
Възможни до 3 отговора.

Question Title

* 17. Познавате ли целите и приоритетите на Общинския план за развитие на община Мездра за периода 2014-2020 г.?

Question Title

* 18. Кои според вас са компонентите, нуждаещи се в най-голяма степен от подобрение, в които трябва да се насочат повече ресурси и мерки в Плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.?
Моля, посочете степента на важност на всеки от тях.

  не се нуждае от подобрение в малка степен в средна степен във висока степен в най-голяма степен
индустриални и бизнес зони
детски площадки
спортни площадки
детски градини
училища
социалните заведения
здравни заведения
улична мрежа
междуселищни пътища
водоснабдяване и канализация
велосипедни алеи
публични пространства
зелени площи
тротоари
паркове и алеи
междублокови пространства
културно-исторически атракции/ туристически обекти

Question Title

* 19. Кои зони в общината са с най-големи нерешени проблеми и трябва да се приоритизират?
Възможни до 2 отговора.

Question Title

* 20. Кои според Вас трябва да са трите основни приоритета за бъдещо развитие на Община Мездра?

0 отговорили от общо 25
 

T