• English
  • Español
  • Tagalog

Welcome!

Salamat sa pagsagot ng survey ng Napa County Olders Needs Assessment (NOAA). Noong Setyembre 2022, kinilala ng Lupon ng mga Superbisor ng Napa County na ang COVID-19 na pandemya ay lubhang nakapinsala sa mga matatanda sa ating county (edad 60 pataas). Pagkatapos ay napagkasunduan ng mga Superbisor na makipagtulungan sa ilang organisasyon upang masuri ang mga pangangailangan ng ating mga matatanda, na isinasaalang-alang ang pandemya, at bumuo ng isang plano ng pagkilos upang matukoy ang mga paraan upang bumuo ng katatagan sa mga matatanda at matiyak na mas handa tayo para sa mga sakuna sa hinaharap.

Napakahalaga para sa lahat ng matatanda sa Napa County na sagutin ang survey na ito. Naninirahan ka man dito nang full-time o part-time, kailangan namin ang iyong input upang matulungan ang aming komunidad na magplano ng mga programa at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan nating lahat habang tayo ay tumatanda.
\ n
Ang survey na ito ay aabot ng humigit-kumulang isang oras upang makumpleto, isang mahalagang paglalaan ng oras na gugugulin sa pagpapabuti ng buhay ng mga matatanda sa iyong komunidad. Ipinapaalam sa iyo na hindi hinihiling ng survey na ito na tukuyin ang iyong pangalan, kaya hindi namin malalaman kung aling mga tugon ang sa iyo. Pinahahalagahan namin ang iyong privacy at tinitiyak namin sa iyo na ang lahat ng mga tugon ay magiging anonymous.
Kung ikaw ay isang ADULTONG NASA EDAD 60 O MAS MATANDA PA, mangyaring sagutin ang mga sumusunod na tanong para sa SARILI MO. Kung kinukumpleto mo ang survey na ito SA NGALAN NG ISANG MATANDA NA EDAD NA 60 O MAS MATANDA PA, pakisagot ang mga sumusunod na tanong para sa MATANDANG IYON. Pakikumpleto ang survey na ito bago ang Hunyo 30, 2023, 11:59 p.m. strong>
Kung mayroon kang anumang mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@NapaOlderAdultsAssessment.org
o tawagan kami sa 707-253-4248. Salamat sa paglalaan ng iyong oras upang matiyak na maririnig ang mga boses ng mga nakatatanda sa Napa County.
Upang matuto pa tungkol sa Napa County Older Adults Assessment (NOAA) o para magparehistro para lumahok sa paparating na focus group, pakibisita ang https://communityhealthnapavalley.org/noaa/
 
1% of survey complete.

T