Salamat sa inyong pagsagot sa maiksing survey na ito tungkol sa inyong mga naging karanasan sa transportasyon sa  Seattle.  Ang inyong hindi nagpapakilalang sagot ay makakatulong sa aming pag unawa  kung paano mapapahusay ang transportasyon sa inyong komunidad.  Mangyari lang sagutin nang ganap at kumpleto hanggat maaari.

Question Title

* 1. Gaano kayo kapamilyar sa bawat isa sa mga sumusunod?

  Hindi ko pa ito kailanman narinig Narinig ko na ito, pero hindi ko ito maipaliwanag Maipapaliwanag o maisalarawan ko ito, pero hindi ko pa it Isang beses ko pa lang nagamit ito Ginagamit ko ito ng isa o dalawang beses kada buwan Halos linggo-linggo ko itong ginagamit
Bike Share (Pronto)
CarShare (Car2Go, Zipcar, ReachNow)
RideShare (UBER, Lyft)

Question Title

* 2. Ano ang unang tatlong salita o prase na nasasaisip ninyo kapag iniisip ang:

Question Title

* 3. Marahil na mas madalas kong gagamitin ang mga serbisyong ito kung:

Question Title

* 4. Marahil na hindi ko masyadong gagamitin ang mga serbisyong ito kung:

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T