Screen Reader Mode Icon

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ

ਗਟ (ਅੰਤੜੀ) ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਦੀ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5-ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ (28 ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।<br>ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: (1) ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ; (2) ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਆਦਿ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੋੜਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ IP ਪਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ GDPR ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, Teagasc ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ: ਡੇਲਾ ਹੰਟਰ ਜਿਸ ਨਾਲ DPO@teagasc.ie 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ +353 59 9183 423 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ enriqueta.garciagutierrez@teagasc.ie ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ sandeepkdhanju@outlook.com 'ਤੇ ਡਾ. ਐਨਰੀਕੇਟਾ ਗਾਰਸੀਆ-ਗੁਟਿਏਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Question Title

* 1. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ "ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰੋ।

Question Title

* 5. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ?

Question Title

* 6. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ  ਕਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

Question Title

* 7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੋ (ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਵੈਟਰਨਰੀ...) ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Question Title

* 8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ" ਜਾਂ "ਖੋਜ" ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Question Title

* 9. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੈ? ਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Question Title

* 10. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ" ਜਾਂ "ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?

Question Title

* 11. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ" ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 12. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ?

Question Title

* 13. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 14. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ "ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ" ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 15. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 16. ਕੀ ਗਟ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Question Title

* 17. ਕੀ ਗਟ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Question Title

* 18. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 19. ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Question Title

* 20. ਤੁਸੀਂ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?

Question Title

* 21. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 22. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਹਾਂ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ)

Question Title

* 23. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੇਖ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕ ਟਾਕ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਿਕਲਪ

Question Title

* 24. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

Question Title

* 25. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?

Question Title

* 26. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਟ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ / ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?

Question Title

* 27. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 28. ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0 of 28 answered
 

T