Χρηματοδότηση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής

Διαδικασία Προαξιολόγησης
Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία Ενισχύσεων αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) ή στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr προαπαιτείται εκθέσει βιωσιμότητας ( Business Plan ) για την υπαγωγή τους προγράμματος

Ύψος Δανείου διαμορφώνεται ως εξής, Έως 50 του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους

Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Ο χρόνος αποπληρωμής θα είναι 5 έτη με τον πρώτο χρόνο να θεωρείται περίοδος χάριτος ώστε οι επιχειρήσεις να μην έχουν την υποχρέωση να αποπληρώσουν τις δόσεις του δανείου. Η αποπληρωμή θα γίνει τα επόμενα 4 χρόνια με ισόποσες δόσεις και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.
το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Διάρκεια και επιτόκιο των δανείων καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική, τα δάνεια επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά δύο αυτά έτη τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020

LTA SOLUTIONS LIMITED MARIA HOUSE Αυλώνος 1, 1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453. Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com, Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Ποιο είναι το ύψος χρηματοδότηση που επιθυμείτε.

Question Title

* 4. ή δυνατότητα περιόδου χάριτος είναι από 3 μήνες έως 2 έτη

Question Title

* 5. Ποια είναι η κύρια δραστηριοτητα της επιχείρηση σας.

Question Title

* 6. Έτος ενάρξεως/Ιδρύσεως

Question Title

* 7. Εταιρικό ΑΦΜ

Question Title

* 8. Ποιοι είναι ή Κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ της επιχείρηση σας.

Question Title

* 10. Έχετε εργαζομένους στην επιχείρηση σας, αν ναι πόσους υπαλλήλους.

Question Title

* 11. Υπάρχει φορολογική ενημερότητα.

Question Title

* 12. Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα.

Question Title

* 13. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2015, 2016, 2017,2018.

Question Title

* 14. Ποιες χρήσεις ήταν σε κερδοφορία.

Question Title

* 15. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα.

Question Title

* 16. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 17. Υπάρχουν καθυστέρησης τραπεζικών δανείων.

Question Title

* 18. Η επιχείρηση βρίσκεται για κάποιο θέμα στον Τειρεσία.

Question Title

* 19. Υπάρχουν ακίνητα προς εξασφάλιση, αν ναι τι είδους ακίνητο υπάρχει.

Question Title

* 20. Αν ναι Αναλύστε την επιφάνεια, και ποια είναι η χρίση των ακινήτων.

Question Title

* 21. Πόλη περιοχή των ακινήτων σας.

Question Title

* 22. Επιλέξιμες δαπάνες που θα ακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 23. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου σας ;

Question Title

* 24. NEWLETTER
Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά Newsletter μας ;

Question Title

* 25. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.ltasolutionsltd.com

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη προσκόμιση των φυσικών φακέλων στους αρμόδιους τραπεζικούς φορείς.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο 0035 7991 27453 ή στο info@ltasolutionsltd.com
 

T