ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਵਟਕਾਮ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (WREC) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਚਕਨੁਤ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।


ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਟਕਾਮ ਰੇਸੀਅਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।  ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Question Title

* 1. ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕੀ ਹੈ?

Question Title

* 2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਹੋਰ" ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

Question Title

* 3. ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Question Title

* 4. ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

Question Title

* 5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ?

Question Title

* 6. ਤੁਸੀਂ ਵਟਕਾਮ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ?

T