Hea vastaja!

Olen Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala üliõpilane ning osalen Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavas uurimuses „Tööväärtused ja  töösse suhtumine“. Palun vastake järgnevatele küsimustele. Vastamine võtab aega umbes 7-10 minutit. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vastata tuleks vastavalt Teie enda arvamusele. Uurimuse läbiviija tagab Teie vastuste täieliku anonüümsuse, andmeid kasutatakse vaid statistiliselt üldistatud kujul teaduslikel eesmärkidel.
Kõikide küsimustikule vastanute vahel loositakse välja kinkekaart.

Küsimuste tekkimisel kirjutage aadressil merili.harginen@tlu.ee

Olen väga tänulik, et leiate aega vastamiseks!
Merili Härginen

Question Title

* 1. Teie sugu:

Question Title

* 2. Teie vanus:

Question Title

* 3. Hinnake palun, kuivõrd oluliseks Te peate allpool esitatud töö ja töökohaga seotud väärtusi. Igale küsimusele valige üks Teie arvates kõige sobivam vastusevariant.
Vastamisel kasutage skaalat, kus „-1“ väljendab Teie vastandumist kirjeldatud väärtustele ja „7“ väljendab, et Teie jaoks on väärtused eriti olulised.

  Vastandub minu väärtustele  -1 ma ei pea seda oluliseks 0 1 2 3 4 5 6 Ma pean seda eriti oluliseks  7
Teha tööd, mis annab mulle tunde, et olen midagi saavutanud.
Teha tööd, mis annab panuse ühiskonda ning mille tulemusena midagi muutub.
Omada positsiooni, kus saab organiseerida ja suunata teiste tööd.
Iseseisvalt otsustada kus ning millal oma tööülesandeid täita.
Tööga seotud boonuste olemasolu, mis vastab minu isiklikele vajadustele.
Väljakutset pakkuvad tööülesanded ja projektid.
Töötamist keskkonnas, kus töötasu on seotud minu kompetentsidega.
Tööülesandeid, mille täitmine eeldab loovust ja originaalseid mõtteid.
Töötamine keskkonnas, kus otsused on tehtud ausalt ning õiglaselt.
Saada oma soorituse (töö) kohta õigeaegset ning konstruktiivset tagasisidet.
Töötamist sõbralike ja meeldivate töökaaslastega, kellega on võimalik luua sõprussuhteid.
Töökeskkond on lõbus ja elav.
Võimalust õppida ja oma oskusi jätkuvalt arendada.
Tööaega, mis sobib minu elukorraldusega.
Võimalust töötada üksi ning iseseisvalt.
Võimalust mõjutada organisatsiooni tulemuslikkust/käekäiku.
Teha tööd, mis pakub intellektuaalset väljakutset.
Teha tööd, mis on mulle huvipakkuv, põnev ja haarav.
Tunda end oma töökohas turvaliselt.
Töökorraldust, mis võimaldab mul hoida tasakaalu töö- ning eraelu vahel.
Vahetu juht toetab ja arvestab töötajatega.
Teha tööd, mis pakub mulle rahuldust.
Teha tööd, mis on kooskõlas minu moraalsete tõekspidamistega.
Teha tööd, mis võimaldab karjääris edasiliikumist.
Teha tööd, mille eest makstakse head palka.
Tööd, mis on prestiižne ning teiste poolt kõrgelt hinnatud.
Töötamist organisatsioonis, kus mind hea tulemuse eest tunnustatakse.
Teha tööd, mis pakub võimalust reisida ja maailma näha.
Teha tööd, mis võimaldab mul kasutada omandatud oskusi.
Teha tööd, mis on vaheldusrikas.
Mugavat töökeskkonda.

Question Title

* 4. Palun lugege iga väidet tähelepanelikult ja hinnake kuivõrd need Teie puhul kehtivad

  üldse ei nõustu nõustun täielikult
Minu kogemused on tööjõuturul nõutud.
Ma võin kergesti leida teises organisatsioonis uue (samaväärse või parema) töö tänu oma isiklikele omadustele.
Ma tean teisi ettevõtteid/firmasid, kus ma võiksin tööd saada.
Mul on suhetevõrgustik, mida ma saan kasutada uue (samaväärse või parema) töö leidmiseks.
Minu oskused on tööjõuturul kõrges hinnas.

Question Title

* 5. Palun hinnake, kui hästi kirjeldavad allpool esitatud väited Teie ja Teie tööandja ehk organisatsiooni suhet. Palun lugege iga väidet tähelepanelikult ja märkige kuivõrd need Teie puhul kehtivad

  üldse ei nõustu nõustun täielikult
Minuga arvestatakse
Mind võetakse tõsiselt
Ma olen oma organisatsioonis oluline töötaja
Mind usaldatakse
Minusse usutakse
Tänu minule on asjad siin teistmoodi
Ma olen oma organisatsioonis väärtuslik töötaja
Ma olen abivalmis
Ma olen tõhus töötaja
Ma olen koostöövalmis

Question Title

* 6. Millal pärast uuele ametikohale asumist ootate Te esimest edutamist?

Question Title

* 7. Kas Te sooviks leida organisatsiooni, kus saaksite töötada kogu oma edasise karjääri?

Question Title

* 8. Kas Te olete nõus leppima ametikohaga, mis ei ole meelepärane, kuid on Teie karjääri edenemiseks hea?

Question Title

* 9. Lõpetuseks veel mõned küsimused Teie kohta.
Teie üldine tööstaaž (aastates):

Question Title

* 10. Kas Te kavatsete järgmise 2 aasta jooksul vahetada ametikohta?

Question Title

* 11. Kuivõrd Te nõustute järgmiste väidetega: 

  ei nõustu pigem ei nõustu raske öelda pigem nõustun nõustun
Töösse suhtumine on erinev sõltuvalt põlvkonnast, kuhu inimene kuulub.
Tänaste noorte töösse suhtumine muutub vanuse kasvades sarnaseks tänaste vanemate inimeste töösse suhtumisega
Uus põlvkond on ja jääb oma töösse suhtumiselt erinevaks eelmisest põlvkonnast

Question Title

* 12. Millisesse gruppi kuulub ametikoht kus Te praegu töötate?

Question Title

* 13. Lõpuks palun märkige kui rahul Te olete

  ei ole rahul pigem ei ole rahul raske öelda pigem olen rahul olen rahul
Töö sisuga, ametikohal kus Te praegu töötate
Töö tingimustega ametikohal, kus Te praegu töötate
Organisatsiooniga, kus Te praegu töötate

Question Title

* 14. Teie tööstaaž praeguses organisatsioonis (aastates):

Question Title

* 15. Palun märkige mitu korda olete viimase 3 aasta jooksul vahetanud ametikohta:

Question Title

* 16.
Küsitluses osalenute vahel loositakse välja KINOELAMUS Forum Cinema kinos (komplektis on kinopilet koos popcorniga) või  Apollo poe kinkekaart (vastavalt võitja soovile). Kui soovite osaleda loosimises, palun kirjutage oma kontakt (e-post) allolevasse kastikesse.

Suur tänu!

T