موږ ته د ځان په هکله ووایاست

تاسو ته به فرصت درکړل شي چې خپل نظر په 3مہ برخه کې په پرانیستو پوښتنو کې څرګند کړئ (د پوښتنې شمیرہ #15)

Question Title

* 1. ایا تاسو په Burlington کې اوسئ؟

T