در مورد خودتان به ما بگوئید

به شما این فرصت داده می شود که نظر خود را در یک سوال باز در بخش 3 بیان کنید (سوال شماره 15)

Question Title

* 1. آیا شما در برلینگتون زندگی می کنید؟

T