Cập Nhật Kế Hoạch Giao Thông Đô Thị (MTP)

Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Vùng Duyên Hải (CORE MPO) đang phát triển kế hoạch Giao Thông Đô Thị năm 2050 (MTP). MTP là một kế hoạch chi tiết để tạo ra một hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu di chuyển ở các quận Chatham, Bryan và Effingham trong thời gian hơn 20 năm tới. Nó phản ảnh tầm nhìn lâu dài của cộng động, thiết lập các mục tiêu và xác định các chiến lược phù hợp với các ưu tiên của ba quận vùng đô thị Savannah.
 
Cuộc khảo sát này là cơ hội để thể hiện suy nghĩ của quý vị về giao thông vận tải trong khu vực. Sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành và các câu trả lời sẽ được ẩn danh. Khảo sát được chia thành nhiều phần, bao gồm các chủ đề về đường bộ, giao thông công cộng, công bằng và khả năng phục hồi. Chúng tôi đã đưa một số câu hỏi về nhân khẩu học vào cuối cuộc khảo sát sẽ được nhân viên CORE MPO sử dụng để đảm bảo rằng chúng tôi đang tiếp cận một mẫu đại diện của cộng đồng.
 
Nếu quý vị có thắc mắc về cuộc khảo sát hoặc cần hỗ trợ thêm, nhân viên CORE MPO sẵn sang trợ giúp qua điện thoại số 912-651-1456 hoặc gửi email theo địa chỉ herntona@thempc.org.
 
Cám ơn quý vị đã tham gia vào quá trình tạo ra một hệ thống giao thông an toàn, đáng tin cậy, hiệu quả, bền vững và bình đẳng cho tất cả mọi người trong khu vực.

T