Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG) đang mong có ý kiến đóng góp của các phụ huynh/người giám hộ có con em là học sinh HKTNEG liên quan đến ưu tiên tiền cho học khu (LCFF: phương thức kiểm tra ngân sách địa phương) cho các chương trình của trường học. Bản khảo sát này, là một phần của Kế Hoạch Kiểm Tra và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương California (LCAP) được kết nối với 4 mục tiêu chiến lược của HKTNEG: 1.) Giáo Trình có Chất Lượng Cao & Giảng Dạy; 2.) Thẩm Định, Phân Tích Dữ Kiện & Hoạt Động; 3.) Sống Lành Mạnh; 4.) Sự Tham Gia của Gia Đình & Cộng Đồng.

Xin cám ơn qúi vị trước vì tham gia vào việc khảo sát quan trọng này.

Sự góp ý của qúi vị sẽ giúp cho HKTNEG với những nhu cầu ưu tiên khi ra những quyết định ngân sách.

Cho những câu hỏi sau đây, làm ơn đánh giá tầm quan trọng của từng mục là đạt được 4 mục tiêu chiến lược của học khu.

Question Title

* 2. Để con tôi nhận được sự giáo dục chất lượng cao để thành công ở trường, tôi cần:

  Quan Trọng Nhất Rất Quan Trọng Quan Trọng Không Quan Trọng
giảng dạy và sách giáo khoa liên quan đến tiêu chuẩn tiểu bang
giảng dạy và sách giáo khoa liên quan đến kiến thức và văn hóa của tôi
con tôi có thể ghi danh vào bất cứ lớp nào chúng chọn
những lớp thách thức và thú vị  
công nghệ trong lớp học
sách giáo khoa kỹ thuật số
giáo viên tốt
thư viện mở cửa sau giờ học  

Question Title

* 3. Các ưu tiên khác nào mà học khu nên xem xét trong việc cung cấp học tập chất lượng cao?

Question Title

* 4. Để giúp cho tôi biết tiến bộ của con tôi ở trong trường thế nào, tôi cần:

  Quan Trọng Nhất Rất Quan Trọng Quan Trọng Không Quan Trọng
tờ báo cáo tốt hơn
phản hồi kịp thời và và thường xuyên của giáo viên
truy cập nhanh hơn vào kết quả kiểm tra

Question Title

* 5. Các ưu tiên khác nào mà học khu nên xem xét để giữ cho qúi vị được thông báo về cách con của qúi vị đang tiến bộ trong trường học?

Question Title

* 6. Để con tôi được an toàn và được kết nối với trường , tôi cần:

  Quan Trọng Nhất Rất Quan Trọng Quan Trọng Không Quan Trọng
nhân viên an ninh trong khuôn viên trường
trường học an toàn
chương trình thể thao
chương trình nghệ thuật sân khấu (băng nhạc, nhà hát, khiêu vũ v..v..)̀
chương trình ngoại khóa các sự kiện, và câu lạc bộ
các cố vấn cung cấp tư vấn,  và hỗ trợ cá nhân
cố vấn hướng dẫn sửa soạn lên đại học và nghề nghiệp
sạch sẽ, bảo trì tốt, mời vào trường
xe chuyên chở học sinh tới trường

Question Title

* 7. Các ưu tiên khác nào mà học khu nên xem xét để giúp giữ cho con em qúi vị an toàn và kết nối với nhà trường?

Question Title

* 8. Để giúp tôi hỗ trợ tốt nhất việc học của con tôi, tôi cần:

  Quan Trọng Nhất Rất Quan Trọng Quan Trọng Không Quan Trọng
cơ hội để giúp đỡ tại trường học
thông tin về tham dự những hoạt động ở trong trường
giao tiếp thường xuyên từ trường và giáo viên (gọi đt, email, thư luân lưu, hoặc những buổi thăm viếng tại nhà)
ý kiến/những mẹo nhỏ về cách giúp đỡ học tập tại nhà

Question Title

* 9. Các ưu tiên khác nào mà học khu nên xem xét để giữ gia đình và cộng đồng tham gia với nhà trường?

T