OM DIN VERKSAMHET

Question Title

* 1. Ditt företags verksamhetsområde?

Question Title

* 2. Ditt arbetsområde?

Question Title

* 3. I vilken branch är du verksam?

LOOK

Question Title

* 4. Hur ser fördelningen i er företagsledning ut?

Question Title

* 5. Hur många led finns det mellan dig och slutkund/målgrupp?

  1 led 2 led 3 led 4 led 5 eller fler led
1-5 led

Question Title

* 6. Hur ser åldersfördelningen ut i företagsledningen?

  0 1 2 3 4 5 fler än 5
-> 25 år
26-50 år
51-75 år
76->

Question Title

* 7. Hur ser er typiska slutkund ut idag?

Question Title

* 8. I vilka segment delar ni upp era kunder?

Question Title

* 9. Arbetar ni idag aktivt för att hitta nya kundgrupper med avseende på kön och/eller ålder?

Question Title

* 10. Vilka nya kunder/målgrupper ni vill rikta er mot?

Question Title

* 11. Om ja - var letar ni för att hitta den nya målgruppen

Question Title

* 12. Om ja - var hämtar ni information för att uppskatta den nya målgruppens köpkraft?

Question Title

* 13. Till vilken grad omvärldsbevakar ni idag?

inte alls då och då mycket
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Till vilken grad tittar ni på andra branscher för att få idéer till hur ni kan arbeta?

inte alls då och då regelbundet och ofta
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Hur stort intresse har ledningen av att hitta nya kundgrupper/målgrupper?

inget alls om någon presenterar ett övertygande case mycket intresserade
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
ASK

Question Title

* 16. Hur får ni information om vad de befintliga målgrupperna vill ha?

  aldrig sällan ibland ofta vet inte
Fokusgrupper
Kundenkäter
Omvärldsbevakning
Referensgrupper
Observationsstudier
Säljsamtal
Djupintervjuer
Kundklagomål

Question Title

* 17. Hur får ni information om vad de nya målgrupperna vill ha?

  aldrig sällan ibland ofta vet inte
Fokusgrupper
Kundenkäter
Omvärldsbevakning
Referensgrupper
Observationsstudier
Säljsamtal
Djupintervjuer
Kundklagomål

Question Title

* 18. Hur tar ni hand om informationen som kommer in?

SOLVE

Question Title

* 19. Hur får berörda (produktutvecklare, marknadsförare etc) information om vad de nya kunderna/målgrupperna vill ha?

Question Title

* 20. Hur ofta stämmer ni av med kunderna/målgruppen under utvecklingens gång?

Question Title

* 21. Om ja - på vilket sätt?

Question Title

* 22. Till vilken grad löser de nya produkterna målgruppens uttalade problem?

SELL

Question Title

* 23. Har ni olika strategier för kommunikation beroende på vilket kön kunderna har?

Question Title

* 24. Om ja - hur skiljer sig strategierna åt?

Question Title

* 25. Har ni olika strateger för försäljning beroende på vilket kön kunderna har?

Question Title

* 26. Om ja, hur skiljer sig strategierna åt?

Question Title

* 27. Har ni olika strategier för kommunikation beroende på kundernas ålder?

Question Title

* 28. Om ja - hur skiljer sig strategierna åt?

Question Title

* 29. Har ni olika strategier för försäljning  beroende på kundernas ålder?

Question Title

* 30. Om ja - hur skiljer sig strategierna åt?

Question Title

* 31. Hur mycket skiljer sig strategierna åt när företaget vänder sig till kvinnor respektive män? 
Skala där 1 betyder ingen skillnad och 5 betyder helt separata strategier för kvinnor och män.

  1 2 3 4 5
Inom produktutveckling
Inom marknadsföring
Inom försäljning

Question Title

* 32. Hur mycket skiljer sig strategierna åt när företaget vänder sig till personer under 35 respektive de över 50? 
Skala där 1 betyder ingen skillnad och 5 betyder helt separata strategier för yngre och äldre.

  1 2 3 4 5
Inom produktutveckling
Inom marknadsföring
Inom försäljning

Question Title

* 33. I var mån väljs nya kundgrupper bort för att det befaras att de stör relationerna med existerande kunder?

Aldrig Ibland Alltid
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
OM DIG

Question Title

* 34. Kön

Question Title

* 35. Ålder

T