Chúng tôi muốn giúp để biến Victoria thành một nơi mà không người trẻ tuổi nào bị từ chối để có một tương lai lành mạnh. Bất kể mã bưu điện, số dư ngân hàng, lý lịch hoặc khả năng của họ.

Bạn có thể giúp biến điều này thành hiện thực bằng cách chia sẻ quan điểm của bạn là thế nào về một tương lai lành mạnh trong cuộc khảo sát ngắn 5 phút của chúng tôi.
-
-

T