ទីភ្នាក់ងារសេវាថែទាំសុខភាព Alameda County (Alameda County Health Care Services Agency) ចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19។
រាល់ចម្លើយទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់។
ការស្ទង់មតិនេះមានរយៈពេលប្រមាណ 5
នាទី។

Question Title

* 1.   តើ zip code របស់អ្នកមានអ្វីខ្លះ?

Question Title

* 2. តើអ្នកបានទទួល វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយឬនៅ (មួយ ឬពីរដូស)?

T