Tus txheej txheem thoob plaws qhov dej num

Pib xyoo 2021, yuav muaj ib qho tes hauj lwm txog chaw txhab cov tsheb hluav taws xob hauv ob lub nroog txhaib, suav nrog cov txhab tsheb rau laj pej xeem siv. Tes haujlwm no yuav muaj lub tsheb hluav taws xob. Koj xam tau hais tias tsav tsheb nrog cov neeg nyob ib puag cig ntawm koj thiab tsav tsheb thaum lwm yam kev thauj mus tsis tau lawm.

Lub hom phiaj los thaum qhov dej num uas sib koom tes yog los ntxiv kev xaiv rau cov neeg hauv ob lug nroog txhaib, ntxiv kev thauj mus rau txhua tus, thiab ntxiv chaw txhab tsheb.

Peb paub txog qhov cuam tshuam tsis sib xws ntawm cov pa phem thiab kev nyab xeeb ntawm cov neeg muaj nyiaj tsawg thiab cov neeg uas tsis yog tawv dawb. Txhua hnub cov cuam tshuam sib txuas lub nra ntawm cov qauv kev ntxub rau cov tib neeg hauv peb cov zej zog. Peb xav nkag siab txog kev nyab xeeb thiab kev xav tau txuas ntxiv hauv koj lub zej zog uas yuav pab koj siv peb cov tsheb hluav taws xob. Hnov lus los ntawm cov tswv cuab hauv zej zog yuav pab peb tsim kev pab uas qhia tau qhov kev xav thiab kev pab los ntawm cov tswv cuab hauv zej zog.Nws yuav ua li cas?
Cov ntsiab lus rau qhov dej num:
  • Mus ib txoj kev: cov tswv cuab coj tau cov tsheb thiab tso cov tsheb ze ntawm cov chaw nres tsheb (ze li 35 square mais). Cov tswv cuab pib tau ib txoj kev lossis mus ob txoj kev puag cig, yuav tshum tso lub tsheb ze qhov chaw nres tsheb
  • Kwv yees muaj li 70 qhov chaw txhab tsheb: Yuav muaj 3 mus rau 4 lub txhab tsheb ntawm cov chaw no. Yuav muaj tej lub txhab tsheb tseg rau cov tswv cuab xwb uas sib koom tsav tsheb, thiab yuav muaj tej lub txhab tsheb rau cov laj peej xeem siv.
  • Kws yees muaj 150 lub tsheb hluav taws xob rau cov tswv cuab tau siv 24 xuab moos thiab 7 hnub. Koj ceev tseg tau lub tsheb tsis pub tshaj 72 xuab moos.
  • Tus nqi yog ib feeb nrog tus nqi them txhua hli ua tswv cuab
UA TSWVCUAB RAU HOURCAR
Yuav tshum ua ntawv thov ua tswv cuab rau HOURCAR thaum siv tsheb sib koom. Cov thov tau ntawv yuav tshum muaj 18 xyoo thiab rov sauv thiab yuav tshum tsav tsheb kom zoo rau ib xyoo. Peb yuav tsim ib qho app kom yooj yim siv rau txhua tus.

Peb muaj ib pab pawg pab peb tsim qhov dej num thiab peb xav hnov los ntawm koj. Thov koom tes nrog qhov kev tshawb fawb los pab peb tsim qhov dej num no kom zoo kawg rau koj thiab cov tswv cuab hauv koj lub zej zog.

Qhov kev tshawb fawb yuav siv li 5 mus rau 10 feeb. Ua tsaug ntau.
LUS QHIA TSEEM CEEB TSHAJ TAWM:  
Lub nroog Saint Paul yuav kaws cov ntaub ntawv no mus qhia rau Twin Cities Electric Vehicle Mobility Network Project. Cov ntaub ntawv laj peej xeem yuav muaj cai saib tau thiab lwm tus uas thov saib cov ntaub ntawv. Lub nroog Saint Paul yuav faib cov ntaub ntawv los ntawm kev tshawb fawb nrog cov koom tes ua txoj dej num no xws li nroog Minneapolis. Thov paub hais tais koj tsis tas yuav qhia ntaub ntawv txog koj tus kheej thiab hais tias yog coj faib koj tus email rau peb, cov laj peem xeem yuav tsis paub txog.

Question Title

Image

T