Question Title

* 1. Điều gì khiến cho bạn cảm thấy an toàn trong cộng đồng của bạn?

Question Title

* 2. Điều gì khiến cho bạn cảm thấy không an toàn trong cộng đồng của bạn?

Question Title

* 3. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến mức độ bạn cảm thấy an toàn trong cộng đồng của bạn?

Question Title

* 4. Thành phố Tacoma nên làm gì để bạn (và cộng đồng của bạn) cảm thấy an toàn hơn?

Question Title

* 6. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 6 answered
 

T