• English
 • Español
 • Oromoo
 • Soomaali
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • Українська
 • العربية
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어
Nếu quý vị cần hỗ trợ để điền vào đơn đăng ký này hay muốn hoàn thành khảo sát này bằng ngôn ngữ hoặc định dạng khác, vui lòng gửi email đến HaveASay@kingcounty.gov hoặc gọi số (206) 263-9768.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc tham gia vào Transit Advisory Commission (TAC) của King County. Vai trò của TAC là tư vấn cho nhân viên và tổng quản lý của Metro, Giám Đốc Điều Hành County và Hội Đồng King County, các khu vực pháp lý địa phương, và các hội đồng giao thông có liên quan đến các vấn đề về chính sách, dự án và chương trình dịch vụ giao thông công cộng. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.

TAC là một ủy ban tình nguyện được các thành viên cộng đồng đại diện cho từng quận trong chín quận của Hội Đồng King County (xem bản đồ quận). Mỗi thành viên được Giám Đốc Điều Hành County bổ nhiệm và được Hội Đồng County xác nhận bằng giấy đề nghị chính thức. Thành viên gồm có hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng, các thành viên trong gia đình của hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng, và/hoặc những người có thể trở thành hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Những người được chọn phục vụ cho hội đồng hoặc ủy ban của King County cũng sẽ phải hoàn thành một King County Ethics Program Financial Disclosure Form trong vòng hai tuần kể từ khi được đề cử phục vụ cho hội đồng hoặc ủy ban của King County.

VUI LÒNG LƯU Ý: Thông tin được cung cấp trong biểu mẫu này sẽ là một hồ sơ công khai có thể được kiểm tra một cách tự do và công khai bởi bất kỳ ai theo Washington State Public Records Act (RCW 42.56.250). Mặc dù chúng tôi sẽ tiết lộ tên của người nộp đơn, các thông tin sau đây sẽ được chỉnh sửa: địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của người nộp đơn.
Cam kết về thời gian và các hoạt động bắt buộc đối với thành viên
 • Tham gia các cuộc họp hàng tháng kéo dài 2 giờ được tổ chức vào mỗi thứ Ba của tuần thứ ba trong tháng, từ 6 giờ tối – 8 giờ tối.
 • Tham gia các cuộc họp của tiểu ban khi cần thiết
 • Tham gia các cuộc giải trí hàng năm (ngày giờ của năm 2023 sẽ được thông báo sau)
 • Liên lạc qua email và/hoặc điện thoại với liên lạc viên của TAC
Các cuộc họp của TAC sẽ được tổ chức trực tuyến qua Zoom cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ tổ chức lại các cuộc họp trực tiếp khi đã an toàn để thực hiện điều đó, tại King Street Center, Seattle
Thông Tin Liên Hệ

Question Title

* 1. Tên của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Thông tin liên hệ của quý vị?

Question Title

* 3. Các thành viên của Transit Advisory Commission phải là cư dân của King County. Địa chỉ thực tế của quý vị là ở đâu? (Nếu quý vị hiện đang trải qua tình trạng vô gia cư hoặc không ổn định về nhà ở, vui lòng điền địa chỉ được biết cuối cùng của quý vị hoặc địa chỉ hiện tại nơi quý vị có thể nhận thư).

Question Title

* 4. Thông tin liên hệ khẩn cấp (không bắt buộc)

Thông tin cá nhân (không bắt buộc)(optional)

Hội Đồng King County và Giám Đốc Điều Hành King County cam kết hòa nhập và tiếp cận với tất cả cư dân của King County để đảm bảo các hội đồng và ủy ban của King County phản ánh được cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. iệc cung cấp thông tin ở phần bên dưới là tự nguyện nhưng sẽ hỗ trợ chúng tôi đạt được mục tiêu này.

Question Title

* 5. Chủ lao động hiện tại

Question Title

* 6. Cách quý vị nhận diện bản thân?

Nếu quý vị muốn chúng tôi nhắc đến quý vị bằng các đại từ nhân xưng khác nhau ở các cuộc họp và khi gặp trực tiếp vì lý do an toàn, vui lòng cho chúng tôi biết.

Question Title

* 7. Phạm vi thế hệ (vui lòng chọn phạm vi tuổi tác đúng với quý vị)

Tiếp Cận

Question Title

* 8. Quý vị có tình trạng khuyết tật như được định nghĩa trong Americans with Disabilities Act không?

Question Title

* 9. Quý vị cần điều gì để có thể dễ dàng và thoải mái tham gia các hoạt động của TAC, ví dụ: các cuộc họp trực tuyến hoặc giao tiếp qua email/điện thoại? Chọn bất kỳ lựa chọn nào phù hợp.

Question Title

* 10. Các thành viên của TAC được chỉ định một địa chỉ email để trao đổi thông tin liên quan đến TAC. Quý vị dự kiến truy cập địa chỉ email này bằng cách nào?

Question Title

* 11. Các cuộc họp của TAC sẽ được tổ chức trực tuyến qua Zoom cho đến khi có thông báo mới. Quý vị sẽ tham gia các cuộc họp trực tuyến bằng cách nào?

Question Title

* 12. Quý vị hiện có đang làm việc với King County không?

Các câu hỏi về đơn đăng ký

Question Title

* 13. Vui lòng cho biết lý do tại sao quý vị muốn làm việc cho Transit Advisory Commission của King County? Mối liên hệ của quý vị với dịch vụ giao thông công cộng và/hoặc hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng là gì?

Question Title

* 14. Quý vị quan tâm muốn tìm hiểu thêm về vấn đề dịch vụ giao thông công cộng nào thông qua việc phục vụ trong TAC?

Question Title

* 15. TAC nên giải quyết vấn đề dịch vụ giao thông công cộng nào?

Question Title

* 16. Quý vị sẽ đóng góp trải nghiệm, nền tảng hoặc kỹ năng chuyên môn cá nhân nào khi tham gia TAC?

Question Title

* 17. Quý vị có thể cam kết việc tham dự và tham gia vào các cuộc họp định kỳ và liên hệ với nhân viên một cách kịp thời không?

Question Title

* 18. Bằng cách gửi đơn đăng ký này, tôi khẳng định rằng các thông tin tôi cung cấp trong đơn đăng ký này là đúng sự thật và đầy đủ theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi.

Việc hoàn thành đơn đăng ký này không đảm bảo rằng quý vị được bổ nhiệm vào Transit Advisory Commission. Đơn đăng ký của quý vị sẽ được cung cấp cho Giám Đốc Điều Hành County và Hội Đồng King County để xem xét bổ nhiệm.

T