Question Title

*        Voting Instructions
  • In the voting gallery, you will find a voting option at the left of  every project for voting. 
  • Each participant has five votes, which they can assign to any project they wish.
  • Mobile users will need to open the project link in a new tab to view project details.
  • Voting will remain open until 20th July 2020.
      Hướng dẫn Bình chọn:
  • Tại trang bình chọn, bạn sẽ nhìn thấy nút bình chọn ở bên trái của mỗi dự án.
  • Mỗi người tham gia bình chọn có năm phiếu được sử dụng để bình chọn dự án được yêu thích nhất.
  • Bấm vào hình ảnh dự án để đọc thêm thông tin chi tiết về mỗi dự án.
  • Đối với giao diện di động, thông tin chi tiết về dự án sẽ mở trên một trang (tab) mới.
  • Thời gian bình chọn sẽ diễn ra đến hết ngày 20/07/2020.

T