Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine là một trung tâm tìm việc tổng hợp, năng động. Khu Liên Hợp Kinh Doanh nầy tọa lạc tại biên giới phía tây của Thành Phố Irvine. Nó được bao bọc bởi ranh giới giửa Irvine, Santa Ana và Tustin, San Diego Creek Channel, Michelson Dr. và Carlson Ave.

Question Title

Hình ảnh
IBC Connects là một dự án mới của thành phố Irvine để thăm dò cơ hội xây dựng đường mòn hoặc công-viên trong khu-vực Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine. Chúng tôi muốn biết quí vị sẽ xữ dụng những phương tiện nầy như thế nào, nếu có. Chúng tôi đánh giá cao về ý kiến của quí vị.

Question Title

1. Tôi đến Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine để:

Question Title

2. Nếu có đường mòn hoặc công viên trong Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine, tôi sẽ dùng ...

Question Title

3. Gần như cắc chắn, tôi sẽ dùng đường mòn hoặc công viên trong Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine để

Question Title

4. Những sinh hoạt nào quí vị muốn được hệ thống đường mòn/công viên trong Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine  hổ trợ?

Question Title

5. Trong trường hơp lý tưởng, quí vị muốn thấy Đặc trưng gì ở hệ thống đường mòn/công viên trong Khu Liên Hợp Kinh Doanh Irvine?

Question Title

6. Zip code của qui’ vị? (Tùy ý)

Question Title

7. Nêu quí vị muốn nhận thêm thông tin về dự án nầy trong tương lai, xin qui vị vui lòng cung cấp thông tin để liên lạc. (Tùy ý)

GHI CHÚ: Thành Phố Irvine nghiêm túc tôn trọng sự riêng tư cũa quí vị. Mẫu đơn nầy yêu cầu quí vị cung cấp cho Thành Phố một số dữ kiện cá nhân. Nhưng dữ kiện nầy sẽ được Thành Phố dùng với mục đích cụ thể và giới hạn để Thành Phố thông tin về chủ đề của mẫu đơn nầy. Dựa theo Measure S, một sắc lệnh đã được cữ tri của Thành Phố chấp thuận trong năm 2008, những dữ kiện cá nhân được ghi chú bằng dấu hinh sao (*) trên mẫu đơn nầy sẽ được giữ bí mật. Trừ khi quí vị cho phép hoặc là có lệnh của tòa án, các dữ kiện cá nhân sẽ không được chia xẽ với các cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác.

T