ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να δούμε αν πιστεύετε ότι ο σύλλογός σας θεωρείται ως ένα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ στα συστήματα υγείας, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει για την επίτευξη των στόχων σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη σύντομη έρευνα της PatientView.

Θα διατηρήσετε την ανωνυμία σας στα αποτελέσματα της έρευνας (εκτός αν δηλώσετε, στο τέλος της έρευνας, ότι προτιμάτε να αναφέρεστε ως συμμετέχων στην έρευνα).

Σας επισημαίνουμε ότι όταν ολοκληρώσετε την έρευνα, οι απαντήσεις σας δεν θα καταχωρηθούν μέχρι να πατήσετε το κουμπί «Τέλος» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

Question Title

Εικόνα
Πρώτα, τέσσερις ερωτήσεις σκιαγράφησης προφίλ

Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι ΕΙΔΟΥΣ οργανισμοί συμμετέχουν στην έρευνα και θα μας επιτρέψουν να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα.

Question Title

α) Περιγράψτε στο παρακάτω πλαίσιο την ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ του οργανισμού σας.

Question Title

Εικόνα

Question Title

β) Σε ποια χώρα βρίσκεται η ΕΔΡΑ ή τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού σας;

Question Title

Εικόνα

Question Title

γ) Ποια είναι η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ του οργανισμού σας;

Question Title

Εικόνα

Question Title

δ) [Παραλείψτε αυτήν την ερώτηση αν δεν αφορά στον οργανισμό σας.]
Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο σύλλογός σας, ΠΟΣΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ περίπου...

Question Title

Εικόνα
Επτά ερωτήσεις για τον ρόλο του συλλόγου ασθενών σας στην υγειονομική περίθαλψη

Question Title

Ερώτηση 1 από 7
Πιστεύετε ότι, το 2024, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΣ είναι ένα σημαντικό εμπλεκόμενο μέρος εντός των συστημάτων υγείας;

Question Title

Εικόνα

Question Title

Ερώτηση 2 από 7
Πιστεύετε ότι ο οργανισμός σας ασκεί ΕΠΙΡΡΟΗ στα ακόλουθα;

  Ναι. Μερικές φορές/ εξαρτάται. Δεν έχει καμία επιρροή. Όχι— αλλά θα το θέλαμε. Δεν μας αφορά. Δεν γνωρίζω.
Κυβερνητική χάραξη πολιτικής για την υγεία.
Εγκρίσεις φαρμάκων.
Ασφαλιστική κάλυψη φαρμάκων (ενδέχεται να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση νέων φαρμάκων από ασθενείς).
Πρόσβαση ασθενών σε φάρμακα.
Παροχή υγειονομικής περίθαλψης (για παράδειγμα, προγράμματα φροντίδας).
Πρόσβαση ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη.
Πληροφόρηση ασθενών.
Εκπαίδευση ασθενών (για παράδειγμα, παιδεία σε θέματα υγείας).
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας.
Έρευνα για φάρμακα.
Ανάπτυξη φαρμάκων (κλινικές δοκιμές, «πραγματικά» στοιχεία).

Question Title

Εικόνα

Question Title

Ερώτηση 3 από 7
Τα ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ θεωρούν σημαντικό τον οργανισμό σας για τα συστήματα υγείας;

  Ναι. Μερικά ναι/ ορισμένες φορές. Όχι. Δεν μας αφορά. Δεν γνωρίζω.
Ασθενείς/ φροντιστές.
Ακαδημαϊκοί/ επιστημονικοί φορείς.
Επαγγελματίες υγείας.
Ρυθμιστικές αρχές (π.χ., Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Συμβούλιο Φαρμάκων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων).
Αρχές αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ).
Εθνικές κυβερνητικές επιτροπές υγείας.
Τοπικές κυβερνητικές επιτροπές υγείας.
Ασφαλιστικοί φορείς υγείας.
Εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Φαρμακευτικές εταιρείες.
Φαρμακοποιοί.
ΜΜΕ.

Question Title

Εικόνα

Question Title

Ερώτηση 4 από 7
Τα ακόλουθα εμπλεκόμενα μέρη του κλάδου υγείας παρέχουν ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε σχέση με το έργο του οργανισμού σας;

Λάβετε υπόψη ότι «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» σημαίνει:
Χρήσιμη συνεισφορά ή βοήθεια από ένα εμπλεκόμενο μέρος του κλάδου υγείας στον οργανισμό σας.

  Ναι/ μερικά από αυτά. ΚΑΜΙΑ υποστήριξη. ΚΑΜΙΑ υποστήριξη—αλλά θα θέλαμε κάποια υποστήριξη από αυτά. Δεν μας αφορά. Δεν γνωρίζω.
Ακαδημαϊκοί/ επιστημονικοί φορείς.
Σύμβουλοι/ ειδικοί.
Γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας (γενικοί γιατροί).
Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Γενικό νοσηλευτικό προσωπικό.
Ρυθμιστικές αρχές (π.χ., Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Συμβούλιο Φαρμάκων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων).
Αρχές αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ).
Εθνικές κυβερνητικές επιτροπές υγείας.
Τοπικές κυβερνητικές επιτροπές υγείας.
Ασφαλιστικοί φορείς υγείας.
Εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Φαρμακευτικές εταιρείες.
Φαρμακοποιοί.
ΜΜΕ.

Question Title

Εικόνα

Question Title

Ερώτηση 5 από 7
Λειτουργούν κάποια από τα παρακάτω ως ΕΜΠΟΔΙΑ, αποτρέποντας την πλήρη συμμετοχή του οργανισμού σας στα συστήματα υγείας;

Question Title

Εικόνα

Question Title

Ερώτηση 6 από 7
α) Παρέχει ο οργανισμός σας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ;

  Ναι. Όχι. Όχι—αλλά θα το θέλαμε. Δεν μας αφορά. Δεν γνωρίζω.
Προσφορά συμβουλών για υγειονομική περίθαλψη.
Διαθέσιμες τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας.
Παροχή θεραπείας/ φροντίδας σε ασθενείς.
Υποστήριξη ασθενών με οικονομικές δυσχέρειες.
Παροχή αλληλέγγυας υποστήριξης.
Υποστήριξη κλινικών δοκιμών με φαρμακευτική αγωγή.
Διενέργεια δικής μας έρευνας για την υγεία.

Question Title


β) Προβαίνει ο οργανισμός σας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ;

  Ναι. Όχι. Όχι—αλλά θα το θέλαμε. Δεν μας αφορά. Δεν γνωρίζω.
Ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ασθενών/ φροντιστών.
Προάσπιση της καλύτερης φροντίδας σε ασθενείς.
Προάσπιση της καλύτερης πρόσβασης σε φαρμακευτική αγωγή.
Εκπροσώπηση των συμφερόντων των ασθενών απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων.

Question Title

Εικόνα

Question Title

Τέλος, ερώτηση 7 από 7
Ποιους τρεις τρόπους ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ θα μπορούσαν να προσφέρουν στον οργανισμό σας τα εμπλεκόμενα μέρη του κλάδου υγείας, για να σας βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο;

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Εικόνα

Question Title

Σας ευχαριστούμε.

Θα θέλατε να αναφέρεται ότι Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΣ συμμετείχε στην έρευνα και να παρατίθενται τα στοιχεία του στο τέλος της δημοσιοποιημένης έκθεσης για τα αποτελέσματα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2024);

Question Title

Ως εκπρόσωπος μιας ομάδας ασθενών που συμμετέχει στη μελέτη, έχετε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ των αποτελεσμάτων της έρευνας αφού δημοσιευτούν.
Θέλετε να λάβετε ένα δωρεάν αντίγραφο;

Question Title


Αν απαντήσατε «Ναι» σε κάποια από τις ερωτήσεις, απαντήστε στις τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρακάτω (η ανωνυμία σας θα τηρηθεί).

α. Πώς λέγεστε;

Question Title

β. Ποια είναι η επωνυμία του οργανισμού σας;

Question Title

γ. Ποιος είναι ο τίτλος/ η θέση σας στον οργανισμό;

Question Title

δ. Σε ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστείλει η PatientView τον σύνδεσμο για την έκθεση;

Question Title

Εικόνα

Σας ευχαριστούμε που εκφράσατε τις απόψεις σας.

Εδώ ολοκληρώνεται η έρευνα Ιουνίου-Αυγούστου 2024 της PatientView για τον ρόλο του συλλόγου ασθενών σας στην υγεία.

Τέλος έρευνας.

Κάντε κλικ στο «Τέλος» παρακάτω (διαφορετικά, οι απαντήσεις σας δεν θα αποθηκευτούν).

T