Tanpri reponn kesyon annapre yo pou ede w aprann konnen kijan w santi w parapò ak vaksen COVID-19 yo, ki enfòmasyon w bezwen, ak ki meyè fason pou pataje enfòmasyon an avèk ou.

 

Question Title

* 1. Èske w te deja resevwa vaksen COVID-19 la?

0 of 25 answered
 

T