Указания за попълване:

С настоящия формуляр се кандидатства за участие в обучение по бизнес планиране за нестопански организации, организиран от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България".

Обучението е насочено към изграждане на умения и знания относно възможностите нестопанските организации да стартират и развиват свързана с мисията им стопанска дейност, както и какви инструменти могат да ползват, за да тестват жизнеспособността на своите бизнес идеи и да планират тяхното стартиране. Обучителите ще запознаят участниците с концепцията за социалното предприемачество и с успешни примери на социални предприятия, управлявани от нестопански организации в България, както и ще представят ролята на допълнителната стопанска дейност в осигуряването на финансова устойчивост на НПО.

За кого е подходящо да кандидатства?

Обучението е подходящо за всички неправителствени организации (ЮЛНЦ и читалища), които развиват или желаят да стартират стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. Приоритет при селекцията на участниците в обучението ще имат кандидатури с ясна предприемаческа идея и потенциал, подадени от организации, които имат поне една инициатива/проект, който са реализирали или в който са участвали като партньори.

Ниво на обучението: начинаещи
Срок за кандидатстване: 16 май 2018 г., включително
Основният език на обучението е български
Обявяване на одобрените за участие кандидати: 21 май 2018 г.
График за провеждане на обучението: 28-29 май 2018 г., гр. София.

За участие в обучението одобрените кандидати трябва да заплатят такса в размер на 100 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обучението.

Настоящият формуляр се попълва от официалния представител на кандидатстващата организация!

Моля, попълвайте формуляра, като отговаряте кратко, ясно и изчерпателно на поставените въпроси. След някои от въпросите са дадени указания за тяхното попълване.

Срокът за онлайн попълване на формуляра е 16 май 2018 г., включително. За допълнителна информация може да посетите www.bcnl.org . Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на ел. поща: info@bcnl.org, тел.: (02) 981 66 17.
 
Одобрените организации ще бъдат уведомени за включването им в програмата до 21 май 2018 г.

* 1. Данни за организацията

* 2. Информация за представителя на Вашата организация, който ще участва в обучението и последващите срещи за подготовка и реализиране на бизнес идея:

* 3. Кога е регистрирана Вашата организация? (мм/дд/гггг)

* 4. Мисия и цели на организацията?  (Не повече от 15 реда).
Моля, да попълните кратко, ясно и точно мисията на Вашата организация. Колкото по-точно е описана мисията, толкова по-ясно може да се определи нейната връзка с планираната стопанска дейност.

* 5. Опишете поне 1 ключова кампания, проект, събитие или инициатива, която е реализирала или в която е участвала Вашата организация (Не повече от 10 реда).
Моля, посочете най-успешните/ ключови инициативи за Вашата организация през последните години. За всяка отделна инициатива, моля посочете годината на реализиране, нейната цел, към кого е била насочена и какъв резултат е постигнат.

* 6. Какъв е броят на хората, ангажирани във Вашата организация през 2018 г.?

* 7. Какъв е общия обем на приходите за 2017 г.?

* 8. Какъв е общия обем на приходите за 2016 г.?

* 9. Опишете идеята си за развитие на стопанска дейност. (Не повече от 15 реда).
Какъв е продуктът или услугата, която планирате да предлагате, към кого е насочена тя и как планирате да я осъществявате?

* 10. Каква е връзката между планираната стопанска дейност и мисията на Вашата организация (Не повече от 15 реда)
Как стопанската дейност може да подпомогне развитието на организацията? Какви ресурси и опит на организацията могат да бъде използвани при осъществяване на стопанска дейност? Как ще бъдат използвани приходите от нея?

* 11. Опишете до 3-ма ключови човека, които ще участват в изпълнението на планираната стопанска дейност. Каква е връзката им с Вашата организация? Какъв опит притежават в развитие на конкретната стопанска дейност?
Опишете имена на членове на екипа, статут/длъжност в нестопанската организация и опит в планираната стопанска дейност

* 12. Ако живеете извън София, моля да посочите на кои дати желаете нощувка/и ? (Организаторите могат да покрият до 2 нощувки на участник)

* 13. Декларирам, че с попълването на настоящата регистрационна форма доброволно предоставям горепосочените си лични данни на Български център за нестопанско право (БЦНП).

* 14. Декларирам съгласието си Български център за нестопанско право (БЦНП) да използва и обработва предоставените от мен лични данни в настоящата регистрационна форма с цел получаване по електронен път на потвърждение за участието ми в обучението по бизнес планиране за нестопански организации, както и за получаване на всякаква друга допълнителна информация, свързана с обучителните програми на БЦНП.

Благодарим Ви за интереса!

Обучението се организира с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

T