Tumulong sa paghubog ng kinabukasan ng waterfront

Question Title

Nahaharap ang San Francisco ngayon sa panganib ng pagbabaha nang dahil sa tubig-dagat at lalala pa ang mga panganib na ito sa hinaharap nang dahil sa pagtataas ng mga lebel ng tubig-dagat at matitinding bagyo. Posibleng maging banta ang mga panganib na ito sa mga gusali, maliliit na negosyo, trabaho, at kritikal na mga serbisyong tulad ng BART at Muni. Anumang pagsusumikap para sa pagpapatatag ay mangangailangan din ng pagpapatibay sa waterfront laban sa agarang mga panganib nang dahil sa lindol.


Mangangailangan ang pag-aangkop sa waterfront ng malakihang pagbabago, at mangangailangan ang pagbabagong ito ng paggawa natin ng mapaghamong mga desisyon na makaaapekto sa kinabukasan ng Lungsod.

Nahaharap ang San Francisco ngayon sa panganib ng pagbabaha nang dahil sa tubig-dagat at lalala pa ang mga panganib na ito sa hinaharap nang dahil sa pagtataas ng mga lebel ng tubig-dagat at matitinding bagyo. Posibleng maging banta ang mga panganib na ito sa mga gusali, maliliit na negosyo, trabaho, at kritikal na mga serbisyong tulad ng BART at Muni. Anumang pagsusumikap para sa pagpapatatag ay mangangailangan din ng pagpapatibay sa waterfront laban sa agarang mga panganib nang dahil sa lindol. <br><br><br>Mangangailangan ang pag-aangkop sa waterfront ng malakihang pagbabago, at mangangailangan ang pagbabagong ito ng paggawa natin ng mapaghamong mga desisyon na makaaapekto sa kinabukasan ng Lungsod.

Question Title

* 1. Gaano kayo kadalas bumisita sa waterfront ng San Francisco?

Page1 / 11
 
9% of survey complete.

T