Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây căn cứ vào trường của con em đang theo học. Nếu quý vị có nhiều con em theo học cùng một trường, quý vị chỉ cần điền một bản thăm dò ý kiến cho trường đó. Hãy chọn câu trả lời cho từng câu hỏi mà nó đúng nhất với quan điểm và kinh nghiệm của quý vị về sự tham dự của phụ huynh và gia đình tại trường này.

Question Title

* 1. Vui lòng cho biết trường có cung cấp cho quý vị các tài liệu hay cơ hội dưới đây không. (Vui lòng đánh dấu tất cả những gì có áp dụng.)

Question Title

* 2. Vui lòng trả lời từng câu bằng cách cho biết loại huấn luyện và hội họp mà quý vị hay một phần tử trong gia đình có tham dự.

Question Title

* 3. Sau đó, đánh giá sự hữu ích của những huấn luyện và hội họp mà quý vị hay một phần tử gia đình đã tham dự bằng cách ghi một dấu (X) dưới loại đúng nhất với ý kiến của quý vị. Chỉ đánh giá các loại huấn luyện và hội họp mà quý vị hay một phần tử trong gia đình đã thực sự tham dự.

  a.  Không hữu ích b. Có hữu ích c. Hữu ích nhiều d. Vô cùng hữu ích
A. Cuộc họp thường niên “Annual Title I Meeting/Title I Parent”
B. Các huấn luyện và tài liệu nhắm đến các nhu cầu của gia đình tôi (td., sự phát triển, kỷ luật trẻ em, v.v).
C. Các huấn luyện và tài liệu để giúp các phần tử gia đình và tôi được giáo dục và có các khả năng, tỉ như biết đọc, G.E.D., E.S.L., khả năng điện toán và/hoặc khả năng làm việc, v.v.
D. Các huấn luyện và tài liệu để giúp các phần tử gia đình và tôi hỗ trợ con tôi học ở nhà.
E. Cuộc họp riêng giữa tôi với giáo chức, hiệu trưởng, hiệu phó, hay người tư vấn về con tôi.
F. Các cuộc họp IEP hay 504 về con tôi có khuyết tật.

Question Title

* 4. Vui lòng trả lời từng câu bằng cách ghi một dấu (X) dưới loại đúng nhất về tính cách thường xuyên mà quý vị và phần tử trong gia đình tham dự các sinh hoạt sau đây.

  a. Không bao giờ b. 1 lần c. 2-3 lần d. Tối thiểu 4 lần
A. Phụ giúp các chương trình trong trường và sinh hoạt học sinh ở bất cứ chỗ nào vào bất cứ thời gian nào (t.d, cuộc họp trong trường, gây quỹ, sinh hoạt thể thao, làm tờ bướm/thông tin, câu lạc bộ học sinh, đi du ngoạn, các sinh hoạt chính thức/bán chính thức và các nghi lễ ở ngoài trường, v.v).
B. Tham dự các cuộc họp trong trường, các buổi trình diễn, trận đấu thể thao, các nghi lễ, cuộc họp của ban giáo dục trong trường, v.v.
C. Phụ giúp ban quản trị, giáo chức, và học sinh tại trường này hay trong lớp như một phụ huynh, người dậy kèm, huấn luyện viên, diễn giả, người đi kèm (chaperone), booster, phát ngôn viên, người dìu dắt, lãnh đạo/tham dự các câu lạc bộ, hội PTO, hay phụ giúp theo những cách khác.

Question Title

* 5. Vui lòng trả lời từng câu bằng cách ghi một dấu (X) dưới loại đúng nhất với mức độ đồng ý của quý vị với câu đó.

  a. Rất không đồng ý b. Không đồng ý c. Đồng ý d. Rất đồng ý
A. Trường đã giải thích cho tôi học trình cách rõ ràng (những gì con tôi phải biết) và những bài thẩm định được dùng để xác định thành tích học vấn của con tôi.
B. Trường liên lạc với tôi đúng lúc về sự tiến bộ học vấn và nhu cầu của con tôi.
C. Trường cung cấp những đề nghị hữu ích để gia đình và tôi có thể giúp con tôi gia tăng sự tiến bộ học vấn.
D. Trường liên lạc với tôi theo một kiểu cách mà tôi có thể hiểu (t.d, cách thông tin, ngôn ngữ, rõ ràng, v.v.).
E. Trường khích lệ tôi tham dự các vai trò trong các ban tỉ như ban kế hoạch, nhóm cố vấn, hội PTO, ban giáo dục, nhóm cải thiện học đường, v.v.
F. Trường quý trọng ý kiến và kinh nghiệm của tôi khi có những quyết định liên can đến sự giáo dục của con tôi.
G. Trường khích lệ tôi hãy quan sát con tôi trong lớp học.
H. Trường bảo đảm gia đình tôi có thể truy cập thông tin về các chương trình, các dịch vụ, và các cơ quan trong cộng đồng (t.d., chương trình của các tôn giáo, dịch vụ sức khỏe, hợp tác viên thương mãi) để đáp ứng với các nhu cầu của gia đình tôi.
I. Trường giúp đỡ gia đình tôi khi bị ảnh hưởng bởi các biến cố bất lợi (t.d., thiên tai, nạn nhân của tội ác, bị tai nạn, thất nghiệp, sự tách biệt/hay từ trần của một phần tử trong gia đình, v.v.).
J. Trường tôi hợp tác với cộng đồng (t.d., các tổ chức vô vị lợi, các trường đại học, cơ quan thương mãi) để cung cấp các chương trình và/hoặc giúp con tôi gia tăng kinh nghiệm và khả năng.
K. Ban quản trị điều khiển trường một cách tốt đẹp.
L. Nhân viên học đường có tôn trọng tôi.
M. Bầu không khí và cảm tưởng nói chung về trường của con tôi thì tích cực và giúp con tôi học hành.
N. Ở trường này tối thiểu có một giáo chức hay một người lớn mà con tôi có thể nói cho họ biết về một vấn đề.
O. Trường có sự giảng dậy mà nó đáp ứng với các nhu cầu của con tôi.
P. Tôi hài lòng với trường khi cung cấp cho con tôi các khả năng và sự giáo dục cần thiết để được thành công trong cấp lớp kế tiếp.

Question Title

* 6. Vui lòng đánh dấu cho biết những trở ngại nào của quý vị đã cản trở quý vị không tham dự được các hoạt động, buổi hội thảo, cuộc họp, sinh hoạt được dự trù, và các sinh hoạt khác trong trường trong niên khoá 2018-2019. (Vui lòng đánh dấu tất cả những gì đúng.)

Question Title

* 7. Vui lòng trả lời từng câu bằng cách ghi một dấu (X) trong ô đúng nhất về tính cách thường xuyên mà quý vị hay một phần tử trong gia đình giúp đỡ con em học ở nhà trong niên khoá 2018-2019.

  a. Không bao giờ b. Ít khi c. Đôi khi d. Thông thường e. Luôn luôn
A. Giúp con tôi hoàn tất bài tập và các bài trong trường.
B. Theo dõi thời gian con tôi khi không học bài (t.d., xem truyền hình, nói điện thoại, lên mạng xã hội, apps, v.v.).
C. Khích lệ con tôi tham dự các chương trình học thêm sau khi tan học hay các sinh hoạt ngoại khóa có lợi.
D. Khích lệ con tôi biểu hiện và thảo luận về những gì nó học được ở trường với một phần tử trong gia đình.
E. Tìm các nguồn bên ngoài trường để giúp con tôi học hành (t.d., trả tiền người dậy kèm, người trị liệu, chuẩn bị thi, dụng cụ y tế; các nguồn trên mạng).
F. Lắng nghe và nói với con tôi về những cảm nghiệm của nó ở bên trong cũng như bên ngoài trường học.

Question Title

* 8. Vui lòng đánh dấu những câu dưới đây cho biết trường có thể làm gì để cải tiến hay cung cấp sự giúp đỡ thêm để hỗ trợ con em quý vị học ở nhà. (Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng).

Question Title

* 9. Chính thức quý vị thuộc chủng tộc/dân tộc nào? (Vui lòng chỉ chọn một.)

Question Title

* 10. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ chính được nói trong nhà? (Vui lòng chỉ chọn một.)

Question Title

* 11. Quý vị có một khuyết tật nào không? (Vui lòng chỉ chọn một.)

Question Title

* 12. Trình độ giáo dục cao nhất của quý vị là gì? (Vui lòng chỉ chọn một.)

T