Mae CGGC wedi penodi Richard Newton Consulting i asesu anghenion datblygu ei wasanaeth Diogelu, er mwyn sicrhau y gall y corff ddatblygu i ddiwallu anghenion mudiadau’r sector gwirfoddol yn y dyfodol.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio munud neu ddau yn llenwi’r arolwg hwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn admin@richard-newton.co.uk

Mae’r gwaith hwn yn amodol ar Bolisi Diogelu Data CGGC

Question Title

* 1. A allwch chi gadarnhau NAD yw eich mudiad wedi cael cymorth diogelu gan CGGC ers 2017?

Os ydych chi wedi dewis 'na allaf' uchod, byddai’n well i chi lenwi ein harolwg arall, sy’n canolbwyntio ar brofiadau’r mudiadau sydd wedi cael cymorth gan wasanaeth CGGC. Mae’r arolwg ar gael yma
Gwybodaeth amdanoch chi a’ch mudiad

Question Title

* 2. Pa un o’r rhain yw’r disgrifiad gorau o’ch llywodraethiant? Dewiswch un

Gwybodaeth amdanoch chi a’ch mudiad

Question Title

* 3. Ym mhle ydych chi wedi’ch lleoli?

Question Title

* 4. Pa un o’r rhain yw’r disgrifiad gorau o ardal ddaearyddol eich gweithrediadau? Dewiswch un

Question Title

* 5. Ym mha sector y mae eich mudiad yn gweithredu?

Question Title

* 6. O ran incwm blynyddol, beth yw maint eich mudiad?

Question Title

* 7. A yw eich mudiad yn cyflogi staff?

Question Title

* 8. Pa un o’r rhain yw’r disgrifiad gorau o’ch swydd?

Eich Perthynas â CGGC / Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Question Title

* 9. Ydych chi’n aelod o CGGC?

Question Title

* 10. Ydych chi’n aelod o Gyngor Gwirfoddol Sirol?

Dull Cyflwyno

Question Title

* 11. Pa ddull cyflwyno fyddech chi’n ei ffafrio ?

Question Title

* 12. Ble arall ydych chi, neu fyddech chi, yn mynd i gael cymorth tebyg? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

  Rydw i wedi defnyddio Byddwn yn ystyried defnyddio
Cynghorau Gwirfoddol Sirol
Prif swyddfa
Mudiadau seilwaith eraill e.e. Chwarae Cymru, Plant yng Nghymru
Adnoddau eraill sydd ar gael yn rhad ac am ddim h.y. NCVO, ACEVO
Chwiliadau ar y we
Ymgynghorwyr Preifat
Arall -(rhowch fanylion)

Question Title

* 13. Gan feddwl ymlaen at y tymor canolig, h.y. y tair blynedd nesaf, rhowch sgôr i’r datganiadau canlynol ar raddfa o 1 i 5, lle mae 1 yn golygu ‘anghytuno’n gryf’ a 5 yn golygu ‘cytuno’n gryf’

  Anghytuno'n gryf Anghytuno Ddim yn cytuno nat yn awnghytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Mae gan fy mudiad wybodaeth dda am ddiogelu
Mae gan fy mudiad wybodaeth ragarweiniol dda am ddiogelu
Mae gan fy mudiad swyddog diogelu dynodedig
Mae gan fy mudiad swyddog diogelu dynodedig ac mae pawb yn deall y swydd yn llawn
Mae aelodau bwrdd fy mudiad (ymddiriedolwyr ac ati) yn deall eu cyfrifoldebau diogelu yn llawn
Mae gan fy mudiad wybodaeth ragarweiniol dda am ddiogelu, ond byddai’n elwa o ddysgu mwy am y maes
Mae fy mudiad yn gyfarwydd â gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan
Mae gan fy mudiad broses gadarn o ran cynnal archwiliadau DBS
Mae’r cymorth diogelu rydym yn debygol o fod ei angen yn debygol o fod wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer heriau penodol y mudiad
Ar gyfer mudiadau y tu allan i Gymru yn unig – Mae fy mudiad yn deall y gwahaniaethau penodol yng Nghymru o ran diogelu

Question Title

* 14. Fel nifer o fudiadau eraill, mae CGGC yn gorfod mabwysiadu dull gweithredu darbodus yng nghyswllt ei adnoddau ariannol. O ganlyniad, rhowch sgôr i’r datganiadau canlynol, lle mae 1 yn golygu 'anghytuno’n gryf' a 5 yn golygu 'cytuno’n gryf'

  Anghytuno'n gryf Anghytuno Ddim yn cytuno nac yn anghytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Mae’n bwysig i’m mudiad bod cymorth diogelu ar gael yn rhad ac am ddim
Mae’n briodol i ddarparu cymorth cyffredinol drwy adnoddau, fel gweminarau wedi’u recordio ymlaen llaw, taflenni ffeithiau a phecynnau cymorth y gellir eu llwytho i lawr
Mae angen i gymorth pwrpasol fod ar gael i gefnogi mudiadau sydd â materion diogelu penodol ac unigol
Byddem yn fodlon talu am gymorth pwrpasol
Os bydd mudiad yn gorfod talu i gael cymorth, dylid graddio’r costau i adlewyrchu maint y mudiad hwnnw
Mae’n bwysig bod unrhyw hyfforddiant a ddarperir yn cael ei ardystio
Mae’n bwysig bod unrhyw hyfforddiant a ddatblygir yn cael ei achredu.

Question Title

* 15. Ydych chi’n ymwybodol o’r safonau cenedlaethol newydd ar gyfer hyfforddiant, dysgu a datblygu ym maes diogelu?

Question Title

* 16. Ydych chi’n hyderus yng ngallu eich mudiad i fodloni’r safonau newydd?

Diolch yn fawr am roi o’ch amser i lenwi’r arolwg hwn. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn Grŵp Ffocws 90 munud ar-lein i drafod y sylwadau ymhellach. Mae dau opsiwn ar gael -

6ed Mehefin am 13.00

Cofrestrwch yma

NEU

6ed Mehefin am 17.30

Cofrestrwch yma

Edrychwn ymlaen at gael trafodaeth bellach â chi. Diolch.

T