Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών  (European Association of Hospital Pharmacists/E.A.H.P.), έχει αυξήσει την επαγρύπνηση της σχετικά με το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων και την επίπτωση που έχουν αυτές για τους ασθενείς στο νοσοκομειακό περιβάλλον κυρίως. Για το θέμα η E.A.H.P. αυτό έχει διενεργήσει 3 έρευνες για το θέμα αυτό, τα έτη 2013, 2014 και 2018. Τα αποτελέσματα αυτών των πανευρωπαϊκών ερευνών έχουν προσφέρει μια συνολική εποπτική εικόνα αναφορικά αφενός με τη σοβαρότητα του προβλήματος και αφετέρου την επίπτωση των ελλείψεων στο σύνολο της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς.

Με δεδομένο ότι οι ελλείψεις φαρμάκων δεν επηρεάζουν μόνο τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, η E.A.H.P. αποφάσισε να επεκτείνει το στόχο της φετινής έρευνας. Η έρευνα του 2019 αποσκοπεί να διερευνήσει μερικές από τις αιτίες των ελλείψεων φαρμάκων στα νοσοκομεία και επίσης, την επίδραση των ελλείψεων αυτών για τους ασθενείς. Επιπρόσθετα, θα βοηθήσει στην ανάδειξη των λύσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σήμερα εφαρμόζονται, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας και σε εθνικό επίπεδο.

Η έρευνα απευθύνεται σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, ιατρούς, (επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον) αλλά και σε ασθενείς.

Στην έρευνα αυτή, ο ορισμός της έννοιας «έλλειψη φαρμάκου» βασίζεται στον ορισμό που έχει δώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου (E.M.A.) και σύμφωνα με τον οποίο :  « Η έλλειψη ενός φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, συμβαίνει όταν η προμήθειά του δεν καλύπτει τη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο» 

Η έρευνα θα παραμείνει ενεργή ως τα μεσάνυχτα της 13ης Ιανουαρίου 2020.

T